Nové pojetí odpovědnosti uživatelů Internetu dle francouzské právní úpravy
      Francouzský model označovaný též jako tzv. systém „třikrát a dost“ vstoupil v platnost v říjnu 2009 a začne být aplikován počátkem následujícího roku. Tato právní úprava souhrnně označovaná též jako tzv. „HADOPI Law“ (právo HADOPI) zavádí zejména nové možnosti, jak postupovat proti uživatelům porušujícím autorská práva. Současně se však rovněž dotýká odpovědnosti poskytovatelů připojení k Internetu. Název samotný vznikl podle nově zřízeného Nejvyššího úřadu pro šíření děl a ochrany práv na Internetu (High Authority for the dissemination of works and the protection of rights on Internet), dále jen „Úřad HADOPI“.
Občanské pr. - příspěvky - 31.12.2009, připravil(a) Redakce JURISTIC
Nové procesní instituty provedené novelou OSŘ - koncentrace řízení
      Český civilní proces lze zjednodušeně dělit na řízení sporné a řízení nesporné, přičemž sporná řízení představují převážnou část agendy civilních soudů. Ve sporném řízení se uplatní zásada projednací, která má svůj odraz v povinnosti soudu zjistit a projednat skutkový stav pouze v rozsahu účastníky tvrzeném a řádně doloženém1. Účastníci sporného řízení tak mají povinnost tvrdit a svá tvrzení dokázat2, což lze jinými slovy vyjádřit jako procesní odpovědnost účastníků za výsledek sporu. V obecné rovině lze zajisté dospět k závěru, že je v zájmu účastníků, aby spor byl co pokud možno nejrychleji ukončen pravomocným rozhodnutím ve věci samé3. V praxi však často dochází k situaci, že jedna ze stran sporu řízení neúměrně svou činností či nečinností protahuje4. Soudům však dlouhou dobu chyběly účinné nástroje, jak takové nedbalé účastníky přimět k procesní aktivitě a naplnit tak podmínku rychlosti řízení (resp. projednání věci bez zbytečných průtahů).
Občanské pr. - příspěvky - 20.6.2009, připravil(a) Redakce JURISTIC
Několik poznámek k ustanovení § 431 občanského zákoníku
     Ustanovení § 431 občanského zákoníku upravuje způsob vypořádání škody, pokud dojde ke střetu provozů dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi nimi. Ustanovení však samo o sobě nestanoví předpoklady odpovědnosti za škodu. V následujícím textu se snažíme vysvětlit, jaký závěr nás vede k výše uvedenému tvrzení.
Občanské pr. - příspěvky - 2.10.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 001 - Způsobilost k právnímu jednání
      - Kdo může právně jednat? - Vzor - návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 002 - Zastoupení při pr. jednání
      - Mohu se při právním jednání nechat zastoupit? - Vzor - plná moc, odvolání plné moci, výpověď plné moci.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 003 - Ochrana vlastnictví
      - Jak mohu bránit své vlastnické právo? - Vzor - žaloba na určení vlastnictví k pozemku.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 004 - Neoprávněná stavba
      - Co mohu dělat, když na mém pozemku stojí cizí stavba? - Vzor - žaloba na odstranění neoprávněné stavby.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 005 - Podílové spoluvlastnictví
      - Co znamená, když je věc v podílovém spoluvlastnictví? - Vzor - dohoda o hospodaření se společnou věcí.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 006 - Vypořádání spoluvlastnictví
      - Jaké jsou možnosti zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví? - Vzor - dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci. - Vzor - dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovité věci.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 007 - Vypořádání spol. jmění manželů
      - Jaké jsou možnosti vypořádání společného jmění manželů po rozvodu? - Vzor - žaloba na vypořádání vlastnictví k bytu po rozvodu.
Občanské pr. - vzory - 23.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 008 - Zástavní právo
      - Chci čerpat úvěr a banka se mnou chce uzavřít zástavní smlouvu. Co je to zástava? - Vzor - zástavní smlouva na nemovitou věc.
Občanské pr. - vzory - 14.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 009 - Výměnek (služebnost bytu)
      - Jakým způsobem lze zřídit tzv. výměnek (právo doživotního užívání bytu)? - Vzor - smlouva o zřízení věcného břemene doživotního bydlení
Občanské pr. - vzory - 14.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 010 - Věcné břemeno stezky
      - Nemám přístup ke svému pozemku, jak jej mohu získat? - Vzor - smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) stezky
Občanské pr. - vzory - 14.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 011 - Zánik věcného břemene
      - Koupil jsem nemovitost zatíženou věcným břemenem. Co s tím? - Vzor - smlouva o zrušení věcného břemene.
Občanské pr. - vzory - 14.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Č. 012 - Závěť
      - Jakými způsoby mohu sepsat závěť? - Vzor - závěť s více dědici
Občanské pr. - vzory - 14.6.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky