Č. 003 - Ochrana vlastnictví

- Jak mohu bránit své vlastnické právo?
- Vzor - žaloba na určení vlastnictví k pozemku.

Existují tři základní možnosti, jak lze chránit své vlastnické právo:

  • ochrana svépomocí

  • ochrana poskytovaná orgánem státní správy

  • ochrana soudní


Ochrana svépomocí je jedinou a velmi omezenou výjimkou ze státního monopolu poskytování právní ochrany. Svépomoc může být použita pouze když – hrozí bezprostředně (chystá se, nebo již nastal) neoprávněný zásah do  práva, a je-li taková ochrana přiměřená (osoba nesmí způsobit újmu nepřiměřenou té, která jí hrozí). Zvláštními druhy svépomoci jsou krajní nouze a nutná obrana.

Ochrana poskytovaná orgánem státní správy je tzv. ochranou pokojného stavu. Právo v tomto případě poskytuje ochranu stavu, který nemusí být v souladu s právem, může dokonce jít o stav protiprávní. Jednou z podmínek poskytnutí této ochrany je to, že zde po delší dobu existoval určitý pokojný stav, který byl narušen zřejmým a na první pohled evidentním rušivým zásahem (který je jednoduše zjistitelný bez nějakého složitého dokazování). Klasickým případem je stav, kdy osoba užívá určitý pozemek, přičemž soused se rozhodne oplotit svůj sousední pozemek a „zabere“ i kus pozemku svého souseda. Ten se pak může obrátit na obecní úřad a žádat ochranu pokojného stavu. Obecní úřad nebude zkoumat, kdo je v právu, ale zakáže rušivý zásah, popřípadě nařídí obnovení původního stavu. To však nic nemění na tom, že se každý jeden ze sousedů může obrátit na soud a žádat o nalezení práva tam, protože tato ochrana je pouze předběžná.

Soudní ochrana je primární a nejpodstatnější. Při ochraně vlastnického práva jsou nejdůležitější dvě specifické žaloby: žaloba na vydání věci a žaloba zápůrčí. Ale též nelze vyloučit další možnosti ochrany, např. žalobu na určení vlastnického práva (vzor). Ta má místo tam, kde jde o preventivní ochranu práva, ne tam, kde již bylo právo porušeno. Nebo lze použít žalobu na náhradu škody (např. při zaviněném zadržování cizí věci – vlastník chtěl tuto věc např. pronajmout někomu jinému a nemůže).

Žalobou na vydání věci se vlastník věci domáhá ochrany proti tomu, kdo mu ji neoprávněně zadržuje a odmítá mu věc vydat. Předmětem této žaloby mohou být pouze věci, které jsou individuálně určené, které lze odlišit od jiných věcí téhož druhu. Žalobce (vlastník) musí většinou prokázat, že nastaly skutečnosti, na které právo váže nabytí vlastnictví (např. že věc koupil či zdědil) a rovněž musí prokázat, že žalovaný mu věc zadržuje. Jestliže žalovaný subjekt po podání žaloby věc pozbyl, musí žalobci poskytnout peněžní ekvivalent

Žalobou zápůrčí (negatorní) se vlastník věci domáhá ochrany proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva zasahuje jinak než neoprávněným zadržováním věci – např. neoprávněné užívání cesty vedoucí přes pozemek, přechod nebo přejezd přes pozemek, čerpání vody ze sousední studny, terénní úpravy, ukládání různých předmětů na sousedním pozemku, započetí stavby,… Žalobce musí opět prokázat své vlastnictví (či oprávněnou držbu, detenci), neoprávněný zásah musí být v žalobě dostatečně konkretizován. Žalobce žádá, aby soud zakázal žalovanému neoprávněné rušení vlastníka (to samé – aby se zdržel neoprávněného rušení), a aby rušitel odstranil následky už vykonaných rušivých zásahů.-------------------------------------------------------------

1. strana žaloby – tzv. rubrika


Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7

(Žaloba musí obsahovat označení soudu, kterému je podání činěno)Trojmo.

(Žalobce musí návrh soudu doložit v potřebném počtu stejnopisů – tak, aby jeden zůstal u soudu a každému účastníku mohl být doručen jeden. Neučiní-li tak, vyhotoví stejnopisy soud na náklady žalobce.)Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Václav Obchod, r.č. ……………, bydliště: ………………………

(V žalobě musí být řádně označení účastníci řízení /též jejich zástupci/ – žalobce a žalovaný – vždy jménem, příjmením a bydlištěm, popřípadě další rozlišovací údaje.)Soudní poplatek: 3.000,– Kč

(Podáním žaloby vzniká žalobci tzv.poplatková povinnost, poplatek je splatný se vznikem této povinnosti. Poplatky, které nejsou vyšší než 5.000 Kč se mohou platit kolky, ostatní se platí na účet soudu. Viz zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.)Přílohy:
- kopie výpisu z katastru nemovitostí LV č. ...... KÚ Plzeň
Žaloba o určení vlastnictví k pozemku p. č. ...... v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň

(Označení věci, které se návrh týká)
2. strana – vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů

  • žalobce musí vymezit skutek, který je předmětem řízení

  • žalobce musí tvrdit rozhodné skutečnosti

  • žalobce musí označit důkazy, které podporují jeho tvrzení


Jinými slovy – občanské soudní řízení je ovládáno zásadou projednací, a proto jsou účastníci povinni tvrdit skutečnosti, z nichž vyvozují pro sebe příznivé právní důsledky. K těmto tvrzením jsou povinni nabídnout soudu důkazy.


I.


Dne 1.7.1993 jsem kupní smlouvou nabyl pozemek p.č. 1499 v k. ú. Plzeň, obec Plzeň, o celkové výměře 753 m2. Tento pozemek jsem po celou dobu užíval, obdělával, opravoval stávající ploty, vysazoval stromy a provedl jiné terénní úpravy. Po celou dobu jsem byl přesvědčen, že celý pozemek, který užívám, je v mém vlastnictví.


Důkaz:

  • kupní smlouva ze dne 1.7.1993

  • výpis z katastru nemovitostí


II.


V červnu roku 2004 jsem při novém zaměření pozemku zjistil, že užívám pozemek p.č. 1500/1 v k.ú. Plzeň o výměře 20 m2, který sousedí s mým pozemkem, a je zapsán na LV č. … jako vlastnictví žalovaného.


Důkaz:

  • geometrický plán

  • výpis z katastru nemovitostí


III.


Od 1. července 1993 uvedený pozemek p. č. 1500/1 v k. ú. Plzeň nepřetržitě užívám. Do června roku 2004, tedy více než deset let, jsem tak činil s přesvědčením, že mi patří. Stal jsem se proto dnem 2. července 2003 jejím vlastníkem z titulu vydržení.IV.


S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

(následuje tzv. žalobní petit – z jeho formulace musí být patrné, čeho se žalobce domáhá)


„Určuje se, že vlastníkem pozemku p. č. 1500/1 v k.ú. Plzeň, v obci Plzeň, zapsaného u katastrálního úřadu v Plzni na LV č. …, je žalobce. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.“V Plzni dne ………

(datum sepsání žaloby)


Jan Občan, v.r.

(podpis vlastní rukou)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky