Č. 011 - Zánik věcného břemene

- Koupil jsem nemovitost zatíženou věcným břemenem. Co s tím?
- Vzor - smlouva o zrušení věcného břemene.

Často se stává, že nemovitost ve vlastnictví určité osoby je zatížena tzv. věcným břemenem – vlastník takové nemovitosti pak musí něco strpět, něčeho se zdržet, nebo je od něho přímo vyžadována jisté aktivní jednání – musí něco konat. Nezřídka takové věcné břemeno pochází z dob dávno minulých, může se jednat např. o výměníkovou stanici zřízenou v osmdesátých letech dle zákona o teple či o plynárenskou přípojku.

Jelikož je náš právní řád založen na kontinuitě s právním řádem bývalé Československé socialistické republiky, zůstala tato omezení nedotčena (což v konkrétním případě našeho výměníku potvrdily i zákony pozdější). Každý se může dostat do situace, kdy nabude nemovitost takto zatíženou. Může se taková osoba domáhat náhrady za omezení svého vlastnického práva? Na to existují dva názory.

Ten první říká, že náhrada možná není, neboť každý si má svá práva ohlídat sám a to, že na nemovitosti vázne věcné břemeno, mělo být promítnuto již do ceny kupované nemovitosti. Druhý názor je, jak to tak již v právu bývá, zcela opačný – za takové omezení přísluší vlastníku náhrada, její neposkytnutí by bylo v rozporu s ochranou vlastnického práva, kterou poskytuje ústavní pořádek ČR.

Může se povinná osoba domáhat zrušení takového břemene? V tomto případě by soud věcné břemeno nezrušil. Sice občanský zákoník říká, že vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje, Občanský zákoník blíže neuvádí, v  čem má spočívat změna poměrů, která by odůvodňovala změnu úpravy rozsahu a obsahu věcného břemene.

Především je třeba zjistit, zda došlo ke změně poměrů a v kladném případě posoudit, nakolik tato změna měla vliv na způsob výkonu práva, odpovídajícího věcnému břemeni, jak se projevila na  užívání nemovitosti věcným břemenem zatížené a vzít do úvahy újmu, která oprávněnému nastane v důsledku omezení nebo zrušení věcného břemene za  náhradu a  porovnat ji s případnou újmou, která vznikla vlastníkům zatíženého pozemku v důsledku změny poměrů.

V našem případě hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného spočívá sice v tom, že oprávněný může bezúplatně využívat nemovitost povinného k užívání tam instalované výměníkové stanice, ale tento stav tu již byl před změnou poměrů, neboť vznikl současně se vznikem věcného břemene. Skutečnost, že nynější úprava takový vznik již nepřipouští, neznamená, že by vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, který by tu dříve nebyl.

Obecně se dá říci, že nejjednodušší je zrušení věcného břemene smlouvou (vzor). Smlouva o zrušení věcného břemene je specifickým případem obecného zrušení právního vztahu smlouvou. Musí mít písemnou formu (jinak nastupuje absolutní neplatnost) a k zániku práva odpovídajícího věcnému břemenu je nezbytný vklad do  katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad.

Samozřejmě právo plynoucí z věcného břemene může být rovněž promlčeno, promlčecí lhůta je v tomto případě 10 let. Začne běžet od chvíle, kdy bylo právo vykonáno naposledy. Např. při právu cesty začne promlčecí doba běžek okamžikem, kdy jste toto právo vykonali naposled. Jak už je uvedeno výše, při změně poměrů se lze obrátit na soud a žádat zrušení věcného břemene. Pak však záleží na soudu, jak situaci posoudí. Jestliže oprávnění z věcného břemene plyne osobě, věcné břemeno zanikne se smrtí této osoby, u právnické osoby s jejím zánikem (naopak – jestliže je zřízeno ve prospěch panující nemovitosti, přechází na všechny další vlastníky této nemovitosti.-------------------------------------------------------------

Smlouva o zrušení věcného břemenePovinný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Oprávněný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Vymezení zatížené nemovitosti


Povinný je vlastníkem zahrady p. č. … Zahrada je zapsána v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….Čl. 2

Vymezení oprávnění


Povinný uzavřel s oprávněným dne ……… smlouvu o zřízení věcného břemene, která oprávněnému umožňuje nemovitost vymezenou v čl. 1 užívat k přechodu i k jízdě jednostopým motorovým vozidlem.

Věcné břemeno bylo zřízeno bezplatně.

Vklad práva odpovídající věcnému břemeni byl do katastru nemovitostí povolen dne ……… s účinky ke dni ………Čl. 3

Zrušení věcného břemene


Účastníci této smlouvy bezplatně ruší věcné břemeno vymezené v předchozích článcích. K zániku práva je potřebný výmaz vkladu v katastru nemovitostí.Čl. 4

Závěrečná ustanovení


Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána ve šest vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a čtyři jsou určeny pro katastrální úřad.Čl. 5

Intabulační doložka


Na základě této smlouvy lze výmaz na LV č. ………, pro k.ú. ………, u Katastrálního úřadu v ……………… provést takto:V části C LV:


Zánik věcného břemene přechodu a přejezdu pro …………………


Ostatní části beze změny.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (oprávněný)             (povinný)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky