Č. 007 - Vypořádání spol. jmění manželů

- Jaké jsou možnosti vypořádání společného jmění manželů po rozvodu?
- Vzor - žaloba na vypořádání vlastnictví k bytu po rozvodu.

Společné jmění manželů (SJM) zaniká v těchto případech:

 • při zániku manželství (rozvodem, smrtí, prohlášením za mrtvého)

 • prohlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů

 • soudním výrokem o propadnutí majetku (§ 52 trestního zákona)


Vypořádání = rozdělení aktiv a pasiv mezi manžely. Provádí se při zániku SJM nebo při jeho zúžení. Existují tři způsoby – dohoda, soudní rozhodnutí a uplatnění tzv. zákonné domněnky.

Dohoda (vzor) – musí být písemná a nesmí se dotknout práv věřitelů. Lze ji uzavřít i před rozvodem –> v případě využití institutu tzv. rychlého (smluvního) rozvodu. Jestliže jeden z manželů nabude daleko větší podíl než druhý z manželů, nezakládá to neplatnost dohody.

Soudní rozhodnutí – pro případ, kdy se manželé nemohou dohodnout, může se jeden z nich obrátit na soud. Návrh lze podat do tří let od zániku manželství. Soud není návrhem vázán, může rozhodnout i jinak, než jak rozvedený manžel(ka) navrhuje.

Uplatnění zákonné domněnky. Nedojde-li k vypořádání do tří let od rozvodu manželství (nebo není v této lhůtě podán návrh k soudu), dojde k vypořádání ze zákona

 • movité věci – patří tomu z manželů, který je výlučně užívá pro potřebu svou, svojí rodiny a domácnosti (užívají-li je oba -> budou tyto věci patřit do podílového spoluvlastnictví)

 • nemovitosti – patří do podílové spoluvlastnictví

 • majetková práva, závazky, pohledávky – bývalí manželé jsou oprávněni či zavázáni rovným dílem


Vypořádání by se mělo řídit těmito základními zásadami (nejde o taxativní výčet):

 • rovnost podílů

 • princip zápočtů – uhradit ze SJM to, co na společný majetek bylo vynaloženo z majetku výlučného (o náhradu se musí požádat, jinak ji soud nepřizná) + uhradit z výlučného majetku to, co na něj bylo vynaloženo ze SJM (povinnost k náhradě uloží soud i  bez návrhu)

 • potřeby nezletilých děti

 • hledisko péče o rodinu a zásluh o nabytí a udržení SJM


Jak se vypořádá investice na společný majetek?

 • jestliže se hodnota věci od doby investice zmenšila – vrátí se poměrná částka

 • jestliže se hodnota věci od doby investice zvětšila – nemá to vliv, vrací se investovaná částka


Např. na začátku byl dům v hodnotě 1.500.000 + investice jednoho manžela v hodnotě 500.000 =>

 • během pěti let od investice se celková hodnota domu snížila na 1.000.000 (hodně chátral)

 • poměrná investice pak činí 250.000 (¼)

 • jestliže druhý z manželů, nedostane při vypořádání ½, ale menší podíl, pak se snižuje i náhrada za investici – dostane např. ¼, pak se ze společného majetku nahradí pouze 125.000-------------------------------------------------------------

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7
Trojmo.
Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Jana Obchodová, r.č. ……………, bydliště: ………………………
Soudní poplatek: …………
Přílohy:

 • kopie smlouvy o převodu družstevního bytu ze dne ………

 • kopie smlouvy o vypořádání SJM ze dne ………

 • výpis z katastru nemovitostí LV ……

 • znalecký posudek ze dne ………


Žaloba na vypořádání vlastnictví k bytu po rozvodu
I.


Manželství se žalovanou jsme uzavřeli dne .................. v ................. Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem Městského soudu v Plzni ze dne ................. č.j ..................., který nabyl právní moci dnem .................


Důkaz:

 • výslech účastníků, spis Městského soudu v Plzni sp. zn. ..............II.


Za trvání manželství jsme se stali dne ……… společnými nájemci družstevního bytu …………………, který se dne ……… stal na základě smlouvy o převodu družstevního bytu součástí našeho společného jmění (dříve bezpodílového spoluvlastnictví).

Získání bytu bylo financováno ze společných prostředků. V bytě nyní žije žalovaná. Já obývám byt v Rokycanech ………………, který je ve vlastnictví mého otce.


Důkaz:

 • výslech účastníků,

 • výslech svědků,

 • smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví ze dne ………,

 • výpis z katastru nemovitostí LV ……III.


O vypořádání zaniklého společného jmění jsme uzavřeli dohodu, která se však netýká výše uvedeného bytu. Na vypořádání vztahu k bytu se nemůžeme se žalovanou dohodnout.

Hodnota bytu byla znalcem stanovena ve znaleckém posudku ze dne ……… na ………… Kč.


Důkaz:

 • výslech účastníků,

 • dohoda o vypořádání společného jmění ze dne ………

 • znalecký posudek ze dne ………IV.


Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:


"Byt …………………… zapsaný v katastru nemovitostí na LV …… se přikazuje do vlastnictví žalované. Žalovaná je povinna zaplatit jako vyrovnání žalobci částku tvořící polovinu ceny bytu, tedy ……… Kč."V Plzni dne ………


Jan Občan, v.r.


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky