Č. 008 - Zástavní právo

- Chci čerpat úvěr a banka se mnou chce uzavřít zástavní smlouvu. Co je to zástava?
- Vzor - zástavní smlouva na nemovitou věc.

Zástavní právo je v praxi nejčastější zajišťovací institut – zajišťuje se jím povinnost k plnění (k dalším formám zajištění patří např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy apod.). Zástavní věřitel má před ostatními věřiteli prioritní postavení – dochází-li ke zpeněžení zástavy, je to především on, kdo musí být z dosaženého výtěžku na prvním místě uspokojen.

Funkce zástavního práva – zajišťovací (má představovat trvalou hrozbu, která by měla dlužníka stimulovat k řádnému a včasnému plnění zajištěného závazku) a uhrazovací (hlavní smysl zástavního práva).

Jako zástava může sloužit např. věc, spoluvlastnický podíl na věci, pohledávka, obchodní podíl, předmět průmyslového vlastnictví apod.

Věc. Musí se jednat o věc, u které zástavci nic nebrání jejímu zcizení a má penězi poměřitelnou hodnotu). Většinou se jedná o věc individuálně určenou (movitou – pak jde o tzv. ruční zástavu, či nemovitou – pak jde o hypotéku). Může jít o věc určenou druhově (např. dle váhy) – pak je nutné, aby je věřitel skladoval odděleně od svých věcí (nesmí dojít ke smíšení) -> při zániku zástavního práva musí tutéž věc vrátit zástavci. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství a přírůstky (z plodů jen na ty, které nejsou odděleny).

Spoluvlastnický podíl k věci – dojde-li ke zpeněžení podílu, spoluvlastníci mají možnost účastnit se případné dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, mají přednost udělení příklepu.

Pohledávka – musí být postupitelná. Převážně se jedná o peněžité pohledávky, u nepeněžitých musí být tyto transformovatelné na peníze. Zástavní věřitel nemá přímý nárok na plnění (nejde o postoupení pohledávky). Je-li plněním této pohledávky věc – při splatnosti se stane zástavou (peníze se stanou nepravou zástavou).


Nejčastější je smluvní zástavní právo (vzor). Smlouvu uzavírá zástavní věřitelzástavce (vlastník zastavené věci, zpravidla dlužník, ale může jít i o osobu od dlužníka odlišnou). Smlouva musí být písemná, zástava a pohledávka musí být uvedeny nezaměnitelným způsobem (tzn. den a právní důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení).

Je-li zástavou movitá věc, ke smlouvě se vyžaduje ještě odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli (tzv. ruční zástava), nebo odevzdání zástavy do úschovy třetí osobě, nebo zápis do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR (pak i sama smlouva musí být formou notářského zápisu ).

Je-li zástavou nemovitá věc, která je evidovaná v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru. Není-li v katastru evidovaná, je nutný zápis do Rejstříku zástav.


Uspokojení věřitele. Jestliže dlužník nesplní svůj závazek řádně a včas -> věřitel má možnost dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Nelze ujednat jiný způsob uspokojení, než stanoví zákon (např. nelze sjednat tzv. propadnou zástavu – věřitel by si ji při dlužníkově neplnění ponechal a získal by ji do vlastnictví). Nejčastěji dochází ke zpeněžení ve veřejné dražbě. Jedná se o nedobrovolnou dražbu, kterou organizuje dražebník (musí mít živnostenské oprávnění). Návrh podává dražební věřitel – musí mít vykonatelné rozhodnutí, které mu přiznává pohledávku. Možný je též soudní prodej zástavy. Účastníky řízení před soudem jsou zástavní věřitel (žalobce) a zástavní dlužník (komu patří zástava). Vlastní prodej zástavy pak probíhá dle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých či nemovitých věcí, přikázání zastavené peněžité pohledávky apod.-------------------------------------------------------------

Zástavní smlouva na nemovitou věcZástavní věřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Zástavní dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Čl. 1

Předmět zástavního práva


Zástavní dlužník je výlučným vlastníkem bytu č. … v … podlaží domu č.p. …, v obci ………, ulice ……… Byt je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….

Hodnota nemovitosti byla znaleckým posudkem ze dne ……… stanovena na ……… Kč. Znalecký posudek je přílohou této smlouvy.Čl. 2

Důvod zástavního práva a jeho zřízení


Zástavní dlužník je dlužníkem ze smlouvy o půjčce uzavřené dne ……… se zástavním věřitelem. Výše půjčky činí …… Kč, splatná je dne ……… Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

Zástavní dlužník zřizuje k nemovitosti specifikované v čl. 1 zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele k zajištění plnění z této smlouvy o půjčce. Zástavní věřitel toto právo přijímá.Čl. 3

Práva a povinnosti zástavního dlužníka


Zástavní dlužník se zavazuje po dobu trvání závazku z této zástavní smlouvy nepřevést zastavenou nemovitost bez souhlasu zástavního věřitele na třetí osobu.

Zastavenou nemovitost popsanou nesmí zástavní dlužník ani dále zastavit, ani zřídit věcné břemeno bez souhlasu zástavního věřitele.

Zástavní dlužník prohlašuje, že na nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Zástavní dlužník dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy se neváže k nemovitosti žádný nájemní vztah a současně se zavazuje nepronajmout nadále nemovitost třetí osobě.

Zástavní dlužník je povinen zdržet se všeho, čím by se stav zástavy zhoršoval k újmě zástavního věřitele.

Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane nedostatečné, bude postupováno dle § 151 písm. e) občanského zákoníku. Pro tento případ je sjednáno, že zástavní věřitel je oprávněn písemně požádat zástavce, aby do jednoho měsíce od doručení žádosti zástavního věřitele přiměřeně doplnil zástavu původní.Čl. 4

Závěrečná ustanovení


Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran. Věcněprávní účinky smlouvy nastávají zápisem vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž strany obdrží po jedné a po čtyřech vyhotoveních obdrží katastrální úřad.

Účastníci prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.Čl. 5

Intabulační doložka


Podle této smlouvy provede Katastrální úřad v ………… v katastru nemovitostí na LV č. …… pro obec …………, katastrální území ………… tuto změnu:


V části C LV:


Ostatní části beze změny.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………………      ………………………………

                    (zástavní věřitel)           (zástavní dlužník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky