Č. 005 - Podílové spoluvlastnictví

- Co znamená, když je věc v podílovém spoluvlastnictví?
- Vzor - dohoda o hospodaření se společnou věcí.

O spoluvlastnictví jde v případě, jestliže jedna a táž věc nerozdělená patří současně více osobám (nejsou to situace, kdy je subjekt složen z více osob – např. obchodní společnost).

V podílovém spoluvlastnictví jde o spoluvlastnictví ideální. To znamená, že výše spoluvlastnického podílu neodpovídá konkrétní části společné věci (např. dva spoluvlastníci dvoupokojového bytu, každý má ½ - neznamená to, že každý je vlastníkem jednoho pokoje). Každý z ideálních spoluvlastníků je spoluvlastníkem celé nerozdělené věci (např. celého bytu) a výše podílů určuje míru, v jaké se jednotliví spoluvlastníci podílejí na vlastnickém právu ke společné věci (podíl na rozhodování o ní, jak bude užívána, jak s ní bude nakládáno, popř. jak bude rozdělena apod.).

Výše podílů bývá určena při vzniku spoluvlastnictví. Nejsou-li stanoveny velikosti podílů právním předpisem nebo dohodnuty účastníky, platí, že podíly všech spoluvlastníků jsou stejné. Jestliže by došlo ke sporu, kdo má větší podíl na věci, pak lze podat k soudu žalobu na určení (je zde naléhavý právní zájem na určení většinového spoluvlastníka). Velikost podílů se může měnit jen některým ze způsobů, jakým podílové spoluvlastnictví vzniká nebo zaniká (takovým způsobem nejsou investice do společné věci jakéhokoli rozsahu či formy, pokud se jimi společná věc nemění natolik, že by vznikla věc nová).

Hospodaření se společnou věcí = především nakládání s věcí, její údržba, oprava, užívání, včetně jejího pronájmu (nerozlišuje se, zda jde o záležitost běžnou, či jinou). Hospodařením je např. rozhodnutí o tom, jaký náklad a v jaké výši má být vynaložen do společné věci (podílet se musí dle velikosti svého podílu i přehlasovaní spoluvlastníci). Do hospodaření však nepatří zřízení zástavního práva k podílu, to může spoluvlastník učinit i bez souhlasu ostatních.

Při hospodaření je prvotní dohoda spoluvlastníků (vzor). Rozhoduje se na základě principu majorizace = rozhoduje většina počítaná podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů, nedojde-li k dohodě, nebo nedosáhne-li se většiny – rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Co je takovou důležitou změnou? – změna podstaty věci či změna její funkce (např. změna stavebního určení budovy – z bytu na nebytový prostor, změna stavebního pozemku na zemědělský apod.). Co není důležitou změnou? – např. rozhodnutí většinového spoluvlastníka o tom, komu bude pronajata část nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví, jejíž účelové určení zůstává nezměněno (společná věc se tím nijak nemění).

Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. Jestliže např. dají opravit společnou věc a za opravu nezaplatí, může být celý dluh vymáhán na kterémkoliv ze spoluvlastníků (i kdyby měl třeba jen podíl ve výši 1/100). Spoluvlastník, který celý dluh zaplatil, může na ostatních požadovat, aby mu uhradili poměrnou část podle svých podílů. Naopak – jestliže např. pronajmou byt, který je ve spoluvlastnictví, a vznikne dluh na nájemném, může tento dluh soudně vymáhat kterýkoliv ze spoluvlastníků (a nájemce-dlužník musí zaplatit celý dluh tomu ze spoluvlastníků, který o to požádá první). Každý ze spoluvlastníků je sám oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti neoprávněným zásahům třetích osob. A naopak – v případě, že např. dojde k sousedskému sporu a bude podána žaloba, budou pasivně legitimovány všichni spoluvlastníci.-------------------------------------------------------------

Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí1. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


2. spoluvlastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět spoluvlastnictví


Účastníci této smlouvy jsou na základě kupní smlouvy uzavřené dne ……… podílovými spoluvlastníky ……………… (popis předmětu). Podíly na společné věci obou spoluvlastníků jsou stejné.Čl. 2

Správa a užívání předmětu spoluvlastnictví


Předmět spoluvlastnictví bude spravovat podle vlastního uvážení výlučně 1. spoluvlastník, který rovněž bude předmět spoluvlastnictví výlučně užívat. 2. spoluvlastník s tím vyslovuje souhlas a sám nebude žádným způsobem do správy předmětu spoluvlastnictví zasahovat. To však nevylučuje jeho zásahy, kterou by byly nutné k zachování věci či k odvrácení škody na věci hrozící.Čl. 3

Zmocnění


2. spoluvlastník zmocňuje 1. spoluvlastníka ke všem úkonům a k vyřizování všech záležitostí týkajících se správy společné věci.Čl. 4

Náklady na správu


Veškeré náklady spojené se společnou věcí a jejím užíváním bude hradit 1. spoluvlastník ze svých výlučných prostředků prostředků. Nemá právo požadovat z jakýchkoli důvodů podíl na úhradě uvedených plateb od 2. spoluvlastníka.Čl. 5

Doba trvání smlouvy


Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kdokoliv ze spoluvlastníků ji může vypovědět a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě, jež začne běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhému spoluvlastníku.Čl. 6

Závěrečná ujednání


Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………………      ………………………………

                    (1.spoluvlastník)            (2.spoluvlastník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky