Ochrana spotřebitele v ČR a EU

Spotřebitel je obvykle chápán jako jednotlivec, v praxi však v roli spotřebitele vystupují instituce, jednotlivci a skupiny jednotlivců.

1. Pojem spotřebitel

Spotřebitel je účastníkem trhu, je subjektem vznikajících právních vztahů a zároveň možným objektem nepoctivého jednání ze strany podnikatelů.

Spotřebitele chápeme jako subjekt, který užívá, spotřebovává zakoupené zboží.

Pojem spotřebitel se do našeho právního řádu dostává na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 2 odst. 1 definuje pojem spotřebitel pro účely tohoto zákona jako fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Co se týče soukromoprávní úpravy, pojem spotřebitel nalezneme v § 52 odst. 3 zákona č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který jej vymezuje jako osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Definice v občanském zákoníku odpovídá v podstatě definicím v převládající části směrnic ES. Čl. 2 Rady č. 85/577/EHS, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, označuje spotřebitele jako fyzickou osobu, jež jedná za účelem, který je mimo obsah její činnosti, podnikání nebo profese. Sekundární právo tedy pojem spotřebitel vymezuje, na rozdíl od práva primárního. Ve smlouvě o založení Evropského společenství se s pojmem spotřebitel sice setkáváme na různých místech [např. čl. 33 odst. 1 písm. e (bývalý čl. 39), čl. 95 odst. 3 (bývalý čl. 100a), či čl. 153 (bývalý čl. 129a)], nicméně vymezení pojmu je přenecháno právu sekundárnímu.

Porovnáme-li tedy českou právní úpravu s právem ES1, musíme konstatovat, že pojem spotřebitel je v naší úpravě poněkud širší, zahrnuje jak osobu fyzickou, tak právnickou, i podnikatele – fyzickou osobu.

2.  Soukromoprávní a veřejnoprávní úprava ochrany spotřebitele

Toto pro kontinentální systém již typické rozdělení se vyvinulo pomocí recepce římského práva. Známá Ulpinianova definice uvádí: „Právo veřejné je to, které vyjadřuje zájmy státu, soukromé to, které vyjadřuje zájmy jednotlivce.“

Soukromé právo reguluje vztahy konkrétních osob, vztahy, které zde vznikají, jsou vztahy horizontální. Za právo soukromé bývá považována ta část právního řádu, která obsahuje ustanovení, která mají svůj základ přímo v osobních nebo majetkových poměrech.2

Oproti tomu právo veřejné charakterizuje chování subjektu jako člena určité skupiny, vztahy zde vznikající jsou vztahy vertikální. Právem veřejným, neboli právem státním v nejširším slova významu, se nazývá ta část ustanovení právního řádu, na jejichž normách má zájem společnost jako celek a téměř všichni jednotlivci jako členové společnosti.3

Typickým orgánem ochrany spotřebitele v soukromoprávní úpravě je tedy soud. Pro realizaci ochrany při porušení práva je nezbytné, aby se subjekt sám domáhal nápravy a ochrana, která se zde uplatňuje, je ochranou následnou.

Veřejnoprávní úprava umožňuje sankcionovat porušení práv a povinností bez konkrétního jednání spotřebitele, nastupuje obvykle z vůle státního orgánu, prostřednictvím správního řízení. Veřejnoprávní ochrana kombinuje jak ochranu následnou (pokuty), tak ochranu preventivní (pozastavení živnostenského oprávnění, zákaz prodeje). Oproti soudnímu řízení je řízení před správními orgány nesporně rychlejší a pružnější.

Mezi obecné prameny ochrany spotřebitele v České republice řadíme dle právní síly ústavní zákon č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále je „Ústava“) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). V těchto právních předpisech nalezneme obecné koncepce ochrany spotřebitele, např. čl. 2 odst. 4 Ústavy stanoví, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Listina se této problematiky dotýká např. ve svých ustanoveních čl. 17 odst. 1 – právo na informace, čl. 31 – právo na ochranu zdraví, čl. 35 – právo na příznivé životní prostředí atd.

Zaměříme-li se na konkrétní hmotněprávní úpravu v českém právním řádu, pak soukromoprávní ochranu spotřebitele nalezneme zejména v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku a dále v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku - §44 a násl. – regulace nekalé soutěže.

Do veřejnoprávní ochrany spotřebitele spadá velké množství právních předpisů.4

Stejně tak na úrovni Evropských společenství můžeme odlišovat soukromoprávní ochranu spotřebitele = ochranu osobních zájmů (některé typické smlouvy) a veřejnoprávní = ochranu obecných zájmů (ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele). Protože stěžejní zásadou soukromoprávní úpravy je formální rovnost subjektů a ochrana spotřebitele jako subjektu s nevýhodnějším postavením tkví v jeho favorizaci, byla ochrana spotřebitele nejprve doménou práva veřejného. Evropské právo se však ve svých směrnicích, kterými je převážně tato problematika upravena, zaměřuje přímo na smluvní vztahy, do nichž vstupuje spotřebitel. Tento přístup lze charakterizovat jako soukromoprávní ochranu, protože ochrana se týká konkrétních smluvních vztahů, prostředky nápravy disponuje spotřebitel osobně. Takový přístup byl umožněn změnou pojetí soukromého práva, a to prosazováním faktické rovnosti oproti rovnosti formální.

2. Ochrana spotřebitele v EU

Rámcovým ustanovením spotřebitelské problematiky je čl. 153 (dříve 129a) Smlouvy o založení ES (dále jen „SES“). Je velmi obecné a pro spotřebitele z něj nevyplývají žádná konkrétní oprávnění. Je třeba podotknout, že prvotním cílem Společenství bylo zejména vytvoření a regulace společného trhu, hospodářské a měnové unie a jako takové se tedy orientovalo spíše na výrobu, než spotřebu. Nicméně postupem času rozdílnost úprav ochrany spotřebitele v jednotlivých členských státech vedla k překážkám na trhu a bylo nutné se jí věnovat i na komunitární úrovni. Čl. 153 odst. 1 SES stanoví, že k podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnostihospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů. Vysoké úrovně ochrany spotřebitele je dosahováno přijímáním opatření podle čl. 95 SES v souvislosti s vytvářením vnitřního trhu a prováděním opatření, jež sledují politiku jednotlivých členských států, event. ji podporují a doplňují. Dále čl. 153 SES ve svém pátém odstavci zdůrazňuje zmíněný princip minimálních standardů, kdy má členský stát možnost ponechat si či přijmout přísnější ochranná opatření. Meze tohoto principu jsou dány slučitelností opatření se SES a musí být členským státem oznámeny Evropské komisi.

Článek 153 SES tedy předpokládá přijímání harmonizačních směrnic (viz výše), které budou dále upravovat jednotlivé instituty ochrany spotřebitele. Nicméně tato problematika, ač v ní směrnice skutečně převažují, je upravena v menší míře i nařízeními. Nutno ještě dodat, že některé směrnice byly přijaty ještě dříve, než došlo k včlenění článku 153 do SES. Jako taková je úprava ochrany spotřebitele na úrovni ES ale stále nekompletní a vyžaduje větší míru pozornosti.

Právní úpravu Společenství v oblasti ochrany spotřebitele lze rozdělit do dvou hlavních oblastí5:

 • Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele6,

 • Ochrana hospodářských zájmů spotřebitele, zvláštní problematika spotřebitelských smluv, informovanost a procesní ochrana spotřebitele7.

3. Ochrana spotřebitele v ČR

Lze říci, že úprava ochrany spotřebitele v České republice poněkud postrádá jednotnou koncepci, směrnice jsou transponovány do velkého množství právních předpisů (viz výše) a mnohdy bez dostatečného vyvarování se chyb.

5. listopadu 2003 byla v rámci procesu přistoupení České republiky do EU vydána Evropskou komisí Celková hodnotící zpráva o přípravách ČR na členství.8 Kapitola týkající se ochrany spotřebitele hodnotí kladně implementaci právních předpisů, nicméně se zde objevuje ještě řada podnětů k dalšímu vylepšování. Zejména co se týče zapojení spotřebitelských organizací do norem bezpečnosti výrobků, dále také zvyšování právního povědomí spotřebitelů. V oblasti informovanosti spotřebitelů se však jedná o dlouhodobější proces. Je zde totiž nutná aktivita i ze strany samotného spotřebitele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo v roce 2005 publikaci Česká republika jako člen EU – vyhodnocení ročního členství ČR v EU z pohledu MPO. Kapitola 8 je věnována ochraně spotřebitele. Publikace v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele vyzdvihuje zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, jež sjednotil do té doby nejednotnou a roztříštěnou právní úpravu bezpečnosti výrobků a jasně stanovil pravidlo, že na trh lze dodávat jen výrobky bezpečné. Dále mj. stanovil výrobcům oznamovací povinnost státním institucím a občanům v případě zjištění nebezpečnosti svého výrobku. V oblasti ochrany ekonomických zájmů publikace zmiňuje novou úpravu podomního prodeje9, prodeje na dálku10 a timesharingu11, rovněž i změny v oblasti odpovědnosti za vady12 (dvouletá záruční lhůta apod.). Předmětná publikace dále uvádí, že pro splnění očekávání spotřebitele je ještě třeba zajistit účinné vymáhání práva, včetně odpovídající úrovně tržního dozoru, poskytnutí srovnatelných práv, kterými disponují spotřebitelé v členských zemích EU13.

Jednou z priorit je do budoucna i vzdělávání spotřebitele, neboť tento musí také sám aktivně vyhledávat informace o svých právech a jejich dodržování důsledně vyžadovat. I přes veškerou právní úpravu ochrany spotřebitele je vždy nutné, aby si spotřebitel byl zejména vědom svých práv, jinak by se veškerá snaha jej chránit minula s účinkem.

Česká republika přijímá na jednotlivá období strategické plány ochrany spotřebitele, v současné době je aktuální Koncepce ochrany spotřebitele na léta 2006 - 201014, nicméně z této vyplývá, že se v mnohém stále ještě musíme snažit v této oblasti o vyrovnání se vyspělým členským státům EU.

1 K pojmu spotřebitel v evropské soudní praxi viz rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Di Pinto z 14.3.1991, kdy ESD stanovil ve svém rozsudku, že podnikatel, který uzavře smlouvu ve formě podomního obchodu ohledně prodeje svého podniku , se nepovažuje za  spotřebitel, kterého chrání směrnice o podomním obchodě. Ze znění směrnic vyplývá, že jedna a  tatáž osoba může být v případě jedné smlouvy podnikatelem a v případě jiné spotřebitelem. ESD tedy stanovil, že podnikatel požívá ochrany spotřebitele jen v případě, že jedná jako soukromá osoba k vlastnímu uspokojení.

2 Harvánek. J. a kol: Teorie práva, vydání první , Brno, Masarykova univerzita, 2000, str.280

3 Harvánek. J. a kol: Teorie práva, vydání první , Brno, Masarykova univerzita, 2000, str.280

4

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a  televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a  televizního vysílání a o změně dalších zákonů,

 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve  znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve  znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o  spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů,

 • zákon č 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a  platebních systémech, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 500/2004 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.,

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.,

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č.201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění vyhlášky č. 651/2004 Sb.,

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků,

 • a další.

5 Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, vydání druhé, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 723

6 Do této spadají zejména následující směrnice:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků,

 • směrnice Rady č. 85/374/EHS, o sbližování právních a  správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy,

 • směrnice Rady č. 77/99 EHS, o hygienických otázkách obchodu s  masnými výrobky ve Společenství,

 • směrnice Rady č. 71/118/EHS, o hygienických otázkách obchodu s  čerstvým drůbežím masem,

 • směrnice Rady č. 89/107/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě,

 • nařízení Rady č. 509/2006, o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/36/ES, o barvivech pro použití v potravinách,

 • směrnice Rady č. 76/768/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků,

 • směrnice Komise č. 80/1335/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/74/ES, o názvech textilií,

 • směrnice Rady č. 88/378/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček,

 • a další.

7 Do této oblasti spadají níže uvedené směrnice:

 • směrnice Rady č. 84/450/EHS, o klamavé a srovnávací reklamě,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004,

 • směrnice č. Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve  spotřebitelských smlouvách,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/6/ES, o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli,

 • směrnice Rady č. 87/102/EHS, o sbližování právních a  správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/44/ES, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží,

 • směrnice Rady č. 85/577/EHS, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/47/ES, o ochraně nabyvatelů ve vztahu k  některým aspektům smluv o nabytí práva k  dočasnému užívání nemovitostí,

 • směrnice Rady č. 90/314/EHS, o souborných službách pro cesty, pobyty a  zájezdy,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/27/ES, o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů,

 • a další.


8 Comprehensive monitoring report on the Czech Republic´s preparation for memeberhip

9 § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

10 § 53 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

11 § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

12 § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

13 Česká republika jako člen EU – vyhodnocení ročního členství ČR v EU z pohledu MPO [citováno 3.2.2007]. Dostupný z: http:// www.mpo.cz

14 k tomu viz Kocová, I. Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 – 2010 [citováno 3.2.2007]. Dostupný z: http:// www.mpo.cz

Mgr. Markéta Vallová


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.4.2007 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.4.2007.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky