Rekodifikace občanského práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)

S úpravami po projednání v odborných komisích LRV a v Legislativní radě vlády, včetně důvodové zprávy a paragrafového znění do § 414. Nově s úpravou absolutních majetkových práv a dědického práva.

Soukromé právo upravuje privátní poměry osob, zvláště povahy rodinné a majetkové, jako záležitosti ležící převážně v jejich zájmu. Tento úsek právního řádu je neobyčejně rozsáhlý a soustře- ůuje množství různorodých institutů. Z toho důvodu soukromé právo zahrnuje také různé dílčí discipliny (např. právo obchodní, právo cenných papírů, právo autorské atp.), regulované tradičně zvláštními zákony, jeho základem je však všeobecné právo soukromé. Toto všeobecné soukromé právo přesahuje hranice úzké specializace, má generální povahu, a neomezuje se tudíž jen na určité osoby nebo jen na určité předměty. V kontinentálním právním systému je jeho úprava ustáleně svěřována rozsáhlejším kodifikačním celkům, nazývaným občanské zákoníky. Toto řešení je účelné, protože do celého soukromého práva vnáší ucelený myšlenkový základ, systém a jednotné pojmosloví, usnadňuje jeho pochopení i praktické užívání, a v důsledku toho jde i o řešení sociálně užitečné.

Dosud aktuální úpravu obecného občanského práva poznamenává v jejím koncepčním základu stále politickoprávní doktrína někdejšího komunistického státu promítnutá do ní v prvé polovině 60. let. Tehdy byl občanský zákoník koncipován, jak se uvádí v jeho preambuli, za účelem nové úpravy "vztahů v oblasti osobní spotřeby občanů" a s cílem poskytnout ochranu právům z nich vzniklým "pokud jsou uplatňována v souladu se zájmy společnosti", směřovat "k upevnění socialistických ekonomických a jiných společenských vztahů a k překonávání přežitků ve vědomí lidí", a pomoci tak "vytvořit předpoklady pro přeměnu socialistických vztahů ve vztahy komunistické." Konkrétní projevy tohoto myšlenkového přístupu byly četnými novelami z 90. let sice potlačeny, v jednotlivostech došlo i k změnám, ale celkový (obecný) myšlenkový základ původního pojetí v zákoníku zůstává a nadále působí.

Nyní máte možnost i Vy se seznámit s věcným záměrem nově připravovaného občanského zákoníku. Ke stažení ve formátu rtf zde.

Paragrafové znění úvodních ustanovení ve formátu rtf je zde.
Důvodová zpráva k úvodním ustanovením je ke stažení ve formátu rtf zde.

Paragrafové znění k úpravě absolutních majetkových práv ve formátu rtf je zde.
Důvodová zpráva k úpravě absolutních majetkových práv je ke stažení ve formátu rtf zde.

Dědické právo - paragrafové znění a důvodová zpráva - je ke stažení zde.


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.10.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.10.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky