Inominátní smlouva

SMLOUVA
uzavřená dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.

Smluvní strany

Obec Kunratice,
se sídlem v Kunratice č.p. 24, 322 01,
zastoupená starostou obce Stanislavem Komorousem
IČ: 235 492 (dále jen obec Kunratice)

a

Mgr. Michal Štístko,
trvale bytem Kunratice 96
nar. 15.02. 1929

Smluvní strany uvedené v rubrice této smlouvy uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu za účelem jasného, úplného, srozumitelného a závazného vymezení vzájemných práv a povinností vyplývajících pro ně z realizace stavby cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram. Smluvní strany se shodly na veřejné prospěšnosti realizace výše uvedené stavby. Vedeny touto shodou se dohodly, že písemně stvrdí a svými podpisy na této smlouvě již závazně stvrdily svoji vůli uzavřít spolu tuto smlouvu o 

- souhlasu s výstavbou cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram na pozemcích uvedených níže v této smlouvě,

- závazku budoucího odprodeje pozemků (uvedených níže v této smlouvě) dotčených stavbou,

- udělení práva bezplatně užívat nemovitosti (pozemky uvedené níže v této smlouvě) pro přípravu a realizaci výstavby cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram,

- udělení plné moci pro jednání ve správních řízeních souvisejících s výstavbou cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram,

- uspořádání některých vzájemných práv a povinností souvisejících s účelem a předmětem této smlouvy,

upravující pro smluvní strany závazné dohody mezi nimi uzavřené a  náležitosti smlouvy mezi nimi dohodnuté takto:

Článek 1
Vymezení nemovitostí (pozemků) dotčených touto smlouvou a vlastnických práv s nimi souvisejících.

1) Pan Mgr. Michal Štístko, r.č.: 290215/30 je výlučným vlastníkem (dále jen vlastník) těchto nemovitostí:
parcela - lesní pozemek, číslo 261/5 o výměře 1057 m2,
parcela - lesní pozemek, číslo 261/6 o výměře 2958 m2,
zapsaných u Katastrálního úřadu Rokycany na LV 448, pro katastrální území Kunratice okres Rokycany. (dále jen pozemky)

2) Vlastník prohlašuje, že výše uvedené pozemky nejsou pronajaty, neváže se na ně zástavní právo ani věcné břemeno. Současně prohlašuje, že na těchto pozemcích neváznou žádné další závady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, které by bylo třeba touto smlouvou zvlášť vypořádat, či na které by vlastník musel alespoň upozornit.

Článek 2
Předmět smlouvy

1) Vlastník, na základě vzájemné shody s obcí Kunratice týkající se veřejné prospěšnosti cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram (dále jen cyklostezka) a seznámením s podrobnostmi její výstavby, vydává souhlas s realizací výstavby cyklostezky na výše uvedených pozemcích, a to jak pro účely územního řízení, tak stavebního povolení.

2) Na základě vzájemné dohody se vlastník zavazuje po realizaci stavby cyklostezky a jejím skutečném zaměření podle geometrického plánu odprodat pozemky nebo jejich části fakticky stavbou dotčené. Obec Kunratice se zavazuje pozemky nebo jejich části (uvedené v předcházející větě) odkoupit.

3) Vzhledem k veřejné prospěšnosti a nekomerčnosti investičního projektu cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram se smluvní strany výslovně dohodly na právu obce Kunratice užívat pozemky pro účely přípravy a realizace stavby cyklostezky bezplatně.

4) Smluvní strany se dohodly, že vlastník uděluje obci Kunratice plnou moc činit jménem vlastníka veškeré právní úkony ve všech správních řízeních týkajících se cyklostezky vyplývající pro vlastníka z postavení vlastníka pozemků a účastníka řízení.

Článek 3
Souhlas se stavbou

1) Vlastník tímto souhlasí s realizací výstavby cyklostezky a svým podpisem připojeným na konci smlouvy tento souhlas potvrzuje.

2) Na základě vzájemné dohody udělují vlastník obci Kunratice a jejímu případnému zástupci plnou moc jeho jménem požádat příslušný orgán státní správy o dočasnou/trvalou změnu zařazení pozemků do půdních fondů.

3) Obec Kunratice tuto plnou moc přijímá.

Článek 4
Závazek odprodat pozemky, způsob určení odprodávaných pozemků a jejich částí, cena odprodávaných pozemků a jejich částí

1) Smluvní strany se dohodly, že po kolaudaci stavby cyklostezky provede obec Kunratice na vlastní náklady její zaměření geometrickým plánem.

2) Smluvní strany se dohodly, že po zaměření stavby podle geometrického plánu odprodá vlastník obci Kunratice část pozemků, se všemi součástmi a příslušenstvím, vymezenou na jedné straně levým okrajem cyklostezky ve směru na Rokycany a na druhé straně současnou hranicí pozemku s pozemkem 259/1 (potok).

3) Obec Kunratice se zavazuje, že část pozemků vymezenou podle odst. 2 tohoto článku odkoupí.

4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena odprodávaných částí pozemků bude stanovena závaznou dohodou a za takto dohodnutou cenu budou odprodány obci Kunratice bez ohledu na cenu odhadní nebo obvyklou v době prodeje.

5) Na základě vzájemné dohody byla závazná smluvní cena, za kterou budou části pozemků odprodány, stanovena na 20,- Kč za m2 s tím, že vlastník s touto cenou souhlasí a zavazuje se za tuto cenu obci Kunratice odprodat části pozemků v rozsahu stanoveném podle odst. 2 tohoto článku.

6) Celková cena bude stanovena takto: Skutečná výměra v m2 stanovená podle odst. 2 tohoto článku násobená smluvní cenou stanovenou podle odst. 5 tohoto článku.

7) Obec Kunratice se zavazuje části pozemků stanovené podle odst. 2 tohoto článku odkoupit za smluvní cenu stanovenou na základě vzájemné dohody a uvedenou v odst. 5 tohoto článku při použití vzorce na stanovení celkové ceny dle odst. 6 tohoto článku.

8) Smluvní strany se dohodly, že k zaplacení kupní ceny dojde nejdříve po zapsání částí pozemků na list vlastnictví obce Kunratice vedený příslušným katastrálním úřadem. Další podrobnosti úhrady kupní ceny stanoví kupní smlouva.

Článek 5
Podmínky užívání pozemků pro přípravu a realizaci cyklostezky

1) Na základě vzájemné výslovné dohody souhlasí vlastník s bezplatným užíváním pozemků obcí Kunratice a osobami zajišťujícími přípravu a realizaci výstavby cyklostezky pro účely přípravy a realizace výstavby cyklostezky.

2) Obec Kunratice se zavazuje, že pozemky budou užívány jen v nezbytně nutné míře.

3) Případná odpovědnost za škodu není souhlasem s bezplatným užíváním dotčena.

4) Obec Kunratice se zavazuje uvést po realizaci stavby pozemky nebo jejich části stavbou nedotčené do půdního stavu.

Článek 6
Plná moc udělená spoluvlastníky obci Kunratice

1) Obě smluvní strany se dohodly, že vlastník uděluje obci Kunratice plnou moc činit jeho jménem a na jeho účet veškeré právní úkony vyplývající z postavení vlastníka pozemků a účastníka správního řízení ve správních řízeních souvisejících s cyklostezkou Praha-Kunratice-Příbram a obec Kunratice tuto plnou moc přijímá.

2) Vlastník a obec Kunratice se dohodli, že obec Kunratice si může ustanovit dalšího zástupce, jehož právní úkony budou zavazovat přímo vlastníka.

3) Obec Kunratice prohlašuje, že při zastupování vlastníka bude postupovat s veškerou odbornou péčí.

4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že obci Kunratice nevzniká vůči vlastníkovi právo na odměnu za zastupování podle této smlouvy.

Článek 7
Převoditelnost práv a povinností této smlouvy na třetí subjekty

1) Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající je možné v případech a za podmínek dohodnutých v této smlouvě převést na třetího.

2) Na základě vzájemné dohody se vlastník zavázal pro případ, že by po uzavření této smlouvy převedl svá majetková práva k pozemkům na jiný subjekt než obec Kunratice přenést smluvně, před převodem majetkových práv, na nového nabyvatele všechna práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a to ve stejném rozsahu, jako je upravuje tato smlouva. Současně se smluvní strany výslovně dohodly, že vlastník má povinnost o zamýšleném převodu obec Kunratice písemně vyrozumět.

3) Pro případ porušení článku 7 odst. 2 této smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly na smluvní pokutě 20000,-- Kč (dvacettisíc) za každé jednotlivé porušení a vlastník se na základě této smlouvy zavázal tuto smluvní pokutu uhradit.

4) Smluvní strany se dohodly, že obec Kunratice může tuto smlouvu se všemi právy a povinnostmi nebo jen některá práva z ní vyplývající převést na třetí stranu s tím, že převod písemně oznámí vlastníkovi.

Článek 8
Další ujednání

1) Smluvní strany se výslovně dohodly, že vlastník bez předchozího souhlasu obce Kunratice svoje výše uvedené pozemky nepronajme, nezatíží žádným věcným břemenem a ani na nich nezřídí zástavní právo.

2) Obě smluvní strany se výslovně dohodly pro případ porušení podmínek této smlouvy vlastníkem, že se vlastník zavazuje uhradit obci Kunratice škodu tímto porušením vzniklou. Vlastník se současně zavazuje uhradit i skutečné náklady vynaložené již na přípravu a realizaci cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram v případě, že poruší podmínky této smlouvy a z důvodu tohoto porušení bude realizace stavby cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram zmařena a to subjektu, který tyto prostředky prokazatelně vynaložil.

3) Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory se budou řešit především dohodou a pouze v případě selhání jednání před soudem místně příslušným sídlu obce Kunratice.

4) Obě smluvní strany se dohodly, že obec Kunratice může kdykoli od realizace práv a povinností uvedených v této smlouvě ustoupit, nebude-li uvedené pozemky pro výstavbu cyklostezky potřebovat nebo nebude-li stavba cyklostezky uskutečněna. O odstoupení písemně vyrozumí vlastníka.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a končí dva roky po tomto dni v případě, že do této doby nebude vydáno stavební povolení na stavbu cyklostezky Praha-Kunratice-Příbram a započaty stavební práce na této stavbě.

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění a českým právním řádem.

3) Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě písemných dodatků k ní uzavřených a podepsaných všemi účastníky smlouvy.

4) Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž obec Kunratice obdrží tři vyhotovení a vlastník vyhotovení jedno.

5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, a že tato smlouva byla důkladně přečtena, shledána správnou a na důkaz jejich jediné pravé a svobodné vůle vlastnoručně podepsána.

V Kunraticích dne…………………. V Kunraticích dne ……………………..

OBEC KUNRATICE VLASTNÍK

Stanislav Komorous Mgr. Michal ŠTÍSTKO
starosta obce


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.7.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky