(Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl pátý - Elektronický podpis (General electronic signature))

Článek se zabývá základní pojmem zákona o elektronickém podepisování - pojmem elektronický podpis. Dále pak stručně rozebírá návaznost tooto pojmu na další pojmy v zákoně o elektronickém podpisu uvedené.

Jak již bylo výše zmíněno, legální definice pojmu "elektronický podpis" na rozdíl od pojmu "podpis" existuje. Pojem "elektronický podpis" je v našem právním řádu vymezen v § 2 písm. a) ZoEP, který říká, že jde o

- údaje v elektronické podobě,

- které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a 

- které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě

Vymezení tohoto pojmu v našem právním řádu je navíc téměř totožné s úpravou ve Směrnici ES . Výklad tohoto pojmu tak - obdobně jak je tomu v ES - přináší některé problémy.

Nejprve je třeba si uvědomit, zda běžný e-mail, resp. text připojený k datové zprávě odeslaný (např. Ahoj, plně souhlasím. Honza) z vaší obvyklé e-mailové adresy a odeslaný vašemu známému prostřednictvím některé k tomu určené aplikace (např. MS Outlook) naplňuje výše uvedené pojmové znaky elektronického podpisu.

Dle mého soudu tomu tak je. Pokusím se vysvětlit proč.

S ohledem na výše uvedenou definici datové zprávy, totiž není sporu o tom, že i e-mail bez uvedení odesílatele, předmětu a samotného textu zprávy může být datovou zprávou ve smyslu § 2 ZoEP. K tomu, aby pak došlo k připojení elektronického podpisu k takové datové zprávě postačuje téměř jakýkoliv text (řetězec znaků), který umožňují ověření totožnosti podepsané osoby (tedy např. uvedení e-mailové či poštovní adresy skutečného odesílatele, případně i jméno odesílatele, které adresát zná, a je tak tedy umožněno ono ověření totožnosti).

V tomto směru se tedy lze shodnout, že jméno (podpis) připojené k běžnému e-mailu (datové zprávě) může být elektronickým podpisem ve smyslu ZoEP. Stejně tak nemusí elektronický podpis představovat pouhé uvedení jména (řetězcem znaků), ale lze za něj považovat též faksimile vlastnoručního podpisu dané osoby zaslané např. formou přílohy, speciální kód (PIN), apod.

Je tedy třeba zásadně odmítnout názory, že běžný e-mail , resp. jeho část (text), případně naskenovaný vlastnoruční podpis připojený k datové zprávě nemůže být elektronickým podpisem dle § 2 písm. a) ZoEP.

Elektronický podpis však není nerozlučně spjat pouze s elektronickou poštou. I prostřednictvím WWW stránek, pagerů a mobilních telefonů se lze za předpokladu splnění výše uvedených podmínek elektronicky podepisovat.


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.1.1900 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky