Č. 002 - Zastoupení při pr. jednání

- Mohu se při právním jednání nechat zastoupit?
- Vzor - plná moc, odvolání plné moci, výpověď plné moci.

Každá osoba (fyzická i právnická), se může nechat ve svém právním jednání zastoupit. Smyslem zastoupení je to, aby někdo činil právní úkony za osobu, která k nim sama není způsobilá, nebo aby za způsobilou osobu mohl činit právní úkony někdo jiný. Zástupce musíme rozlišit od pouhého posla, který neprojevuje svoji vůli a nikoho nezastupuje.

Zástupcem může být za zákonných podmínek fyzická i právnická osoba. Zástupce je povinen jednat osobně – substituta může použít pouze v případě, povoluje-li to zákon (např. zákon o advokacii).

Smluvní zastoupení vzniká uzavřením dohody o plné moci. Tato dohoda nemusí být písemná, může být všeobecná nebo zvláštní (pro konkrétní právní jednání). Od samotné dohody musíme rozlišit plnou moc. Plná moc (vzor) je jednostranný právní úkon, který je adresovaný třetím osobám. Plnou mocí se buď určitému adresátovi, nebo komukoliv jinému dává na vědomí, že určitá osoba je oprávněna zastoupeného zastupovat a v jaký rozsah toto oprávnění má. Plnou moc tak můžeme nazvat osvědčením o existenci práva určité osoby zastupovat osobu jinou.

Plná moc musí být ve většině případů písemná. Ústní může být pouze týká-li se určitého právního úkonu a nevyžaduje-li tento úkon zvláštní formu (zvláštní formou je myšlena forma písemná nebo forma úředního záznamu – např. notářského zápisu).

Zastoupený může zástupci udělit vnitřní pokyny, které nejsou patrné z plné moci samé. Tyto pokyny zavazují zmocněnce, nejsou však právně významné vůči třetím osobám, ledaže o nich tyto osoby věděly, nebo vědět musely.

Dojde-li k situaci, kdy zástupce překročí své oprávnění, je zmocnitel takovým jednáním vázán, jestliže toto překročení schválí. Schválení se předpokládá, jestliže zmocnitel bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení dozvěděl, osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas s překročením plné moci neoznámí. Jednoduše řečeno – jestliže zmocnitel (zastoupený) nechce být jednáním vázán, musí to bez odkladu třetí osobě oznámit.

Plná moc zaniká většinou provedením úkonu, na který byla omezena, odvoláním (vzor), nebo výpovědí (vzor).-------------------------------------------------------------

Generální plná mocJá, níže podepsaný ………………, zmocňuji tímto ………………… (r.č.: .……………), bytem ……………………, aby mě v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval(a) a činil(a) za mě mým jménem všechny právní úkony kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.V ………… dne …………..Podpis:      ………………………

                   (zmocnitel)-------------------------------------------------------------

Odvolání plné moci…………………………………… (jméno a příjmení zmocněnce)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)Odvolávám tímto generální plnou moc ze dne ………, kterou jsem Vás zmocnil k mému zastupování v plném rozsahu, ke konání všech právních úkonů, které s tím souvisí, kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.V ………… dne …………..Podpis:      ………………………

                   (zmocnitel)-------------------------------------------------------------

Výpověď plné moci…………………………………… (jméno a příjmení zmocnitele)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo / číslo OP)Vypovídám Vám tímto generální plnou moc, kterou jste mi udělil dne ………


V ………… dne …………..Podpis:      ………………………

                   (zmocněnec)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky