Č. 015 - Nahrazení projevu vůle

- Druhá smluvní strana nechce budoucí smlouvu uzavřít. Co mohu dělat?
- Vzor - žaloba o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu.

V případech, kdy někdo má povinnost uzavřít smlouvu a tuto povinnost dobrovolně nesplní, domáhá se žalobce po žalovaném splnění této povinnosti u soudu (vzor). V žalobním návrhu přitom formuluje celý obsah smlouvy, kterou chce se žalovaným uzavřít, a svou vlastní vůli být takovou smlouvou vázán vyjadřuje v žalobním návrhu tím, že se u soudu domáhá, aby taková smlouva byla uzavřena. Petit (žalobní návrh) pak zní: „Navrhuji, aby soud rozhodl takto: Žalobce se žalovaným uzavírají dnem právní moci tohoto rozhodnutí následující kupní smlouvu: ...“

Pravomocné rozsudky ukládající prohlášení vůle nahrazují toto prohlášení. Obsah smlouvy je stanoven ve výroku rozhodnutí soudu a výrok soudu o tom, že žalovaný má povinnost se žalobcem smlouvu uzavřít, nahrazuje podpis žalovaného na takové smlouvě.

Jde-li o nemovitost, musí být vlastnické právo vloženo do katastru nemovitostí. K návrhu na vklad je třeba doložit rozsudek soudu – ten nahrazuje smlouvu s podpisy smluvních stran – za dostatečně projevenou vůli ze strany žalobce lze považovat podání žalobního návrhu a setrvání na něm v průběhu celého řízení; za projev vůle žalovaného je třeba považovat povinnost uloženou soudem vůli projevit => projevy vůle smluvních stran jsou zachyceny na jedné listině, a to v rozhodnutí soudu, i když ani jedna ze smluvních stran rozsudek nepodepsala.

Ale existuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu (sice starší, ale použitelné), ve kterém se říká: „K registraci kupní smlouvy (dnes ke vkladu do katastru nemovitostí) je nezbytné, aby spolu s pravomocným rozsudkem, který nahrazuje prohlášení vůle prodávajícího směřující k uzavření této smlouvy, byl státnímu notářství (dnes katastru nemovitostí) předložen prvopis smlouvy podepsaný kupujícím. Rozsudkem soudu lze vyhovět i takovému návrhu, podle něhož má být žalovanému uložena povinnost učinit určitý projev vůle. Podle ustanovení § 161 odst. 3 OSŘ pravomocné rozsudky ukládající prohlášení vůle nahrazují toto prohlášení. Pokud rozsudek ukládá povinnost uzavřít kupní smlouvu, pak tento rozsudek nahrazuje projev prodávajícího k uzavření smlouvy. Poněvadž rozsudek nahrazuje prohlášení vůle potřebné k uzavření smlouvy, musí být znění této smlouvy pojato do výroku rozsudku. Avšak ani rozsudek, který obsahuje znění kupní smlouvy, nemůže nahradit smlouvu samotnou, která je dvoustranným právním úkonem a mohou ji uzavřít pouze účastníci smlouvy. Rozsudek nahrazuje pouze prohlášení vůle včetně podpisu jedné ze smluvních stran.“

Z tohoto vyplývá, že oprávněná osoba, které svědčí pravomocný rozsudek soudu ukládající povinné osobě uzavřít s oprávněnou osobou smlouvu, musí k pravomocnému rozsudku připojit i svůj projev vůle nutný k uzavření smlouvy, a poté podat místně příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Lze tedy jen doporučit, aby k návrhu na vklad byly připojeny obě listiny.

Závazek uzavřít budoucí smlouvu však zaniká při změně poměrů (musí jít o podstatnou změnu, např. v hospodářském postavení druhé strany).

Na základě samotné smlouvy o smlouvě budoucí ještě nelze návrh na zápis vlastnického práva do katastru podat! Tato smlouva také nebrání budoucímu prodávajícímu v tom, aby věc zcizil někomu jinému. Musí si však uvědomit, že bude odpovídat za škodu, která porušením smluvní povinnosti vznikla druhé straně.

Rozsudek, kterým se ukládá prohlášení vůle (např. povinnost uzavřít smlouvu), nemůže být titulem pro výkon rozhodnutí. Nelze proto ani hovořit o jeho vykonatelnosti v pravém slova smyslu. Účinkem tohoto rozsudku je, že nahrazuje prohlášení vůle povinného účastníka bez dalšího; např. rozsudek ukládající účastníku povinnost uzavřít přesně označenou smlouvu má za následek, že smlouva se považuje dnem právní moci rozsudku za uzavřenou.-------------------------------------------------------------

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7Trojmo.Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Václav Obchod, r.č. ……………, bydliště: ………………………Soudní poplatek:…………… KčPřílohy:

  • kopie smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne ………

  • kupní smlouva ze dne ………

  • výzva žalobce vůči žalovanému ze dne ………

Žaloba o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu
I.


Dne ……… jsem s žalovaným uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V ní se žalovaný zavázal, že se mnou do ……… uzavře kupní smlouvu, kterou na mne převede za kupní cenu …… Kč tyto nemovitosti: rekreační chatu v obci …………, evidenční číslo … na stavební parcele č. …, stavební parcelu č. …, výměra …… m2 (zastavěná plocha) a pozemkovou parcelu č. …, výměra …… m2 (zahrada), vše zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, pro katastrální území ………, obec ………


Důkaz:

  • výslech účastníků

  • kopie smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne ………II.


Dne ……… jsem v souladu s článkem 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě vyzval žalovaného, aby svoji povinnost splnil a mnou podepsanou kupní smlouvu, kterou jsem mu zaslal, se mnou uzavřel. On však na moji výzvu doposud nereagoval.


Důkaz:

  • výslech účastníků

  • výzva žalobce ze dne ………

  • kupní smlouva ze dne ………


III.


Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:


„Žalobce se žalovaným uzavírají dnem právní moci tohoto rozhodnutí následující kupní smlouvu:

(následuje celý text příslušné kupní smlouvy)V Plzni dne ………


Jan Občan, v.r.


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky