Č. 016 - Postoupení pohledávky

- Dlužník mi neplní, rád bych se své pohledávky zbavil a někomu ji prodal.
- Vzor - smlouva o postoupení pohledávky.

Někdy může nastat situace, kdy máte vůči dlužníkovi pohledávku, o které se domníváte, že nedobytná, prostě již nevěříte, že Vám dlužník Vaše peníze vrátí. Rádi byste se své pohledávky zbavili, např. tím, že ji na někoho převedete. A kdyby za to ještě zaplatit, nebylo by to od věci. Nemusela by to být ani plná cena pohledávky, stačila by část…

K tomu slouží institut nazvaný postoupení pohledávky (cese). Uzavírá ji starý věřitel s věřitelem novým, který nastupuje na jeho místo. Souhlas dlužníka není vyžadován, dlužník ani nemusí o tom, že se chystáte jeho pohledávku prodat, vědět (ale po uzavření smlouvy mu toto musí být oznámeno – dokud mu totiž starý věřitel postoupení pohledávky neoznámí, nebo dokud mu nový věřitel postoupení neprokáže, může dlužník vesele plnit svůj dluh starému věřiteli a nemá to pro něho žádné nepříznivé následky).

Zákon pro tuto smlouvu vyžaduje písemnou formu. Pohledávka přechází ve stavu, v jakém existuje v době postoupení, přechází i včetně příslušenství (úroků, úroků z prodlení, poplatku z prodlení).

Existují však pohledávky, které postoupit nelze:

  • pohledávka, která zaniká nejpozději smrtí věřitele – např. bolestné a  náhrada za stížení společenského uplatnění při škodě na zdraví, nebo právo na peněžité zadostiučinění při zásadu do osobnosti fyzické osoby apod.

  • pohledávka, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí – např. peněžité dávky sociální péče

  • pohledávka, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil – např. pohledávka je vázána na osobou dosavadního věřitele, kdy dlužník má namalovat obrazy všech členů věřitelovy rodiny a postoupením by došlo k tomu, že dlužník by místo čtyř osob musel malovat osob deset.

  • pohledávka, jejíž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem


Jak už bylo uvedeno výše, postoupení může být úplatné i bezplatné. To, zda osoba svoji pohledávku postoupí bezplatně („darujete“) či úplatně („prodáte“), rozhoduje o jejím dalším vztahu vůči novému věřiteli.

Bylo-li postoupení pohledávky sjednáno za úplatu, odpovídá starý věřitel novému věřiteli za to,

  • že se  nový věřitel nestal místo starého věřitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem,

  • že dlužník splnil starému věřiteli svůj dluh dříve, než byl povinen jej splnit novému věřiteli (např. mu nebylo postoupení dáno na vědomí či prokázáno a dlužník proto plnil starému věřiteli),

  • že postoupená pohledávka zanikla započtením nároku, který měl dlužník vůči starému věřiteli (takže dlužník byl zároveň věřitelem a starý věřitel byl zároveň dlužníkem a došlo k započtení)


Navíc při úplatném postoupení pohledávky ručí starý věřitel za dobytnost pohledávky až do výše přijaté úplaty – ale to pouze v tom případě, že se k tomu starý věřitel písemně zavázal (toto ručení zaniká, jestliže nový věřitel pohledávku nevymáhá bez zbytečného odkladu u soudu). Toto ručení znamená, že když dlužník i přes to, že nový věřitel plnění včas vymáhá, nezaplatí, může se ten obrátit na starého věřitele, aby zaplatit za něho.-------------------------------------------------------------

Smlouva o postoupení pohledávkyPostupitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Postupník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Postupitel je věřitelem pohledávky vůči dlužníku:

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)

Pohledávka vznikla z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne ………, její výše je ……… Kč. Pohledávka je splatná ke dni ……… Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

Postupitel prohlašuje, že je výlučným věřitelem pohledávky a že postoupení pohledávky nebrání žádná dohoda či závazek vůči dlužníkovi, které by omezovaly svobodu vůle postupitele při nakládání s pohledávkou.Čl. 2

Úplata


Postupitel postupuje pohledávku uvedenou v čl. 1 postupníkovi. Postupník pohledávku přijímá a současně přijímá svůj závazek vůči postupiteli zaplatit úplatu za postoupení pohledávek ve výši ……… Kč.

Úplata je splatná nejpozději do …………, na účet postupitele č. ………… vedený u ……………

Dnem účinnosti smlouvy vstupuje postupník rovněž do všech akcesorických práv postupitele, zejména pak do práv na smluvní či zákonné majetkové sankce.

Před převodem pohledávky na postupníka není postupník věřitelem pohledávek a není tedy ani oprávněn s pohledávkami jakkoli právně disponovat.Čl. 3

Ostatní ujednání


Postupitel předá postupníkovi bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy veškeré dokumenty, které se týkají postoupené pohledávky.

Pokud postupník neuhradí úplatu za postoupení pohledávky řádně a včas, má postupitel právo od této smlouvy odstoupit.

Postupitel ručí postupníkovi za dobytnost postoupených pohledávek podle § 527 odst. 2 obč. zákoníku do výše sjednané úplaty.

Postupitel je povinen do tří dnů po podpisu této smlouvy oznámit písemně dlužníku, že smlouvou cedoval svoji pohledávku a kdo je jeho novým věřitelem.Čl. 4

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (postupitel)              (postupník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky