Č. 017 - Poukázka

- Vůči jednomu dluh, vůči druhému pohledávka – mohu se elegantně zbavit obou?
- Vzor - poukázka.

Poukázka je složitějším vztahem nežli postoupení pohledávky. Předmětem poukázky jsou ale opět pohledávky, v tomto případě rovnou dvě. Nejlépe se poukázka vysvětluje na jednoduchém příkladu. Osoba A si kdysi půjčila peníze od osoby B a má tak vůči této osobě dluh a osoba B má vůči osobě A pohledávku. Osoba A zase kdysi uzavřela s osobou C kupní smlouvu a osoba C doposud nezaplatila kupní cenu – má tak vůči osobě A dluh a osoba A má vůči osobě C pohledávku. Z toho nám vyplývá, že osoba A má jak dluh, tak pohledávku. Občanský zákoník nabízí způsob, jak se elegantně zbavit obou – dluhu i pohledávky.

Poukázka spočívá v tom, že osoba A zmocní osobu B, aby si svoji pohledávku (kterou má vůči osobě A) vybrala u osoby C. Zároveň osoba A přikáže osobě C, aby svůj dluh plnila osobě B). V podstatě jde o plnění prostřednictvím třetí osoby.

Celé se to dá znázornit i symbolicky:

  • (A dluží B) + (C dluží A) => (A zmocní B, ať vybere u C) + (A přikáže C, aby plnila B)


Výše popsaný případ je nejjednodušší, neboť když má osoba C vůči osobě A dluh, je vůči ní povinna poukázce vyhovět. V opačném případě (když osoba C nic osobě A nedluží), není povinna poukázce vyhovět – osoba C nemusí zmocnění od osoby A přijmout.

Jestliže nechce osoba B poukázku použít, nebo když osoba C odepírá poukázku přijmout (nebo podle ní plnit), je osoba B povinna oznámit to bez zbytečného odkladu osobě A. Osoba A může poukázku odvolat až do doby, dokud ji osoba C vůči osobě B nepřijala.


K účinnosti poukázky se tedy vyžadují celkem tři právní úkony (v podstatě jde o trojstranný právní vztah):

dohoda mezi poukazatelem a poukazníkem – z této smlouvy vyplývá, proč je vůbec poukázka vystavována – např. aby došlo ke splnění dluhu, nebo může jít o poskytnutí půjčky

dohoda mezi poukazatelem a poukázaným

jednostranný právní úkon osoby C adresovaný osobě B – přijetí poukázky. Tím, že poukázku přijme, nabývá proti němu osoba B přímý právní nárok a může jej tak např. uplatnit žalobou u soudu.


Zákon pro poukázku nepředepisuje žádnou zvláštní formu, ale lze jen doporučit (zvláště pro složitější případy), aby byly právní úkony učiněny písemně. Na zásadách poukázky je založena řada dalších právních institutů – akreditiv, šek apod.

V našem jednoduchém případě slouží poukázka na zaplacení dluhu (vzor).-------------------------------------------------------------

PoukázkaPoukazatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Poukazník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Poukázaný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Čl. 1

Předmět smlouvy


Poukazník má vůči poukazateli pohledávku na zaplacení ceny díla z titulu smlouvy o dílo uzavřené dne ………, ve výši …… Kč. Tato pohledávka je splatná dne ………

Poukazatel má vůči poukázanému pohledávku z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne ………, ve výši …… Kč. Tato pohledávka je splatná dne ………

Smlouva o dílo ze dne ……… a smlouva o půjčce ze dne …… jsou přílohou této smlouvy.Čl. 2

Dohoda mezi poukazatelem a poukazníkem


Za účelem splnění svého dluhu z titulu smlouvy o dílo (čl. 1) poukazatel poukazuje a zmocňuje poukazníka, aby částku …… Kč vybral u poukázaného.

Poukazník přijímá uvedené zmocnění udělené mu poukazatelem a souhlasí s tím, že přijme částku …… Kč od poukázaného, popřípadě ji u něho vybere.

Poukazník je povinen poukázaného vyzvat, aby plnil.Čl. 3

Dohoda mezi poukazatelem a poukázaným


Poukazatel tímto zmocňuje poukázaného, aby částku uvedenou v čl. 2 zaplatil poukazníku na účet poukazatele.

Poukázaný toto zmocnění přijímá a zavazuje se zaplatit poukazníku částku …… Kč do ………Čl. 4

Ostatní ustanovení


Závazek poukázaného zanikne tím, že splní podle poukázky poukazníku.

Jestliže nechce poukazník použít poukázku nebo odepírá-li poukázaný poukázku přijmout nebo podle ní plnit, je poukazník povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu poukazateli.

Po přijetí poukázky může poukázaný uplatnit vůči poukazníku jen takové námitky, které se týkají platnosti přijetí nebo které vyplývají z obsahu poukázky nebo z jeho vlastních vztahů k poukazníku. Poukázaný nemůže namítat započtení své pohledávky, kterou má proti poukazateli, a vůči poukazníku nemůže uplatnit ani jiné své námitky, které mohl vznést vůči poukazateli.


Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (poukazník)            (poukazatel)

                 ………………………

                    (poukázaný)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky