Č. 019 - Prodlení

- Na co mám jako věřitel právo při prodlení dlužníka? A naopak – na co má právo dlužník při prodlení věřitele?
- Vzor - odstoupení od smlouvy pro prodlení dlužníka.

Dlužník se dostane do prodlení, jestliže svůj dluh nesplní řádně a včas, na zavinění se zřetel nebere. K povinnosti splnit dluh pak přistupují povinnosti nové (a na straně věřitele nová oprávnění).

Předně může věřitel od smlouvy odstoupit (vzor). Závazek mezi dlužníkem a věřitelem se tím ruší od samého počátku, každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co od druhého obdržel. Před tím, než věřitel odstoupí, musí dlužníku poskytnout dodatečnou lhůtu ke splnění. Tato lhůta nemusí být dlužníku oznámena, stačí, že je pouze poskytnuta (dlužník přece ví, kdy měl plnit).

Jde-li o peněžitý závazek, má věřitel právo požadovat

 • úroky z prodlení – jde o obecnou sankci; výše úroků z prodlení je stanovena vládním nařízením. Donedávna byla výše úroků z prodlení stanovena jako dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou. Od 28. dubna 2005 došlo ke změně a výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšenou o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

 • poplatek z prodlení – což je 2,5 promile z dlužné částky za  každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc. Toto je speciální sankce –> povinnost platit poplatek místo úroků musí být stanovena zákonem (např. při dluhu na nájemném z bytu).


Je-li dlužník v prodlení s plněním věci, pak na něho přechází riziko škody na této věci. Dlužník je rovněž povinen nahradit věřiteli škodu, která mu prodlením vznikla. Při prodlení s plněním peněžitého dluhu lze však náhradu škody požadovat, jen pokud není kryta úroky z prodlení nebo poplatkem z prodlení.

Pokud se jedná o fixní smlouvu, pak prodlení dlužníka nepřichází v úvahu –> po uplynutí termínu splatnosti ztrácí plnění pro věřitele význam (např. návštěva lidí v kostýmech na Mikuláše ztrácí význam pár hodin po večeru 5.12.). Smlouva zaniká, věřitel však může tento následek odvrátit -> když bez zbytečného odkladu oznámí, že na plnění trvá.

Jsou případy, kdy dlužník plnit nemusí a přesto se nedostane do prodlení:

 • pokud si mají s věřitelem plnit navzájem (jde o vzájemná plnění) a  druhá strana svou část závazku neplní a ani k tomu není připravena

 • pokud mu věřitel odmítne vystavit kvitanci

 • pokud věřitel odmítne plnění přijmout, či neposkytne součinnost – ve  smlouvě lze dohodnout tzv. respiro, což je zvláštní lhůta, která se  sjednává k dohodnuté době splnění (např. „do 31.10.2001 s měsíčním respirem“) => pak platí, že dlužník plní včas, pokud svůj závazek splní v dohodnuté lhůtě plnění včetně stanoveného respira. Plní-li tedy v těchto případech dlužník už po projití dohodnuté doby, ale ještě v rámci respira, nelze mluvit o dlužníkově prodlení.


Do prodlení se může dostat i věřitel:

 • jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění (ale pozor – nemusí přijmout vadné plnění)

 • jestliže nevystavil dlužníku kvitanci

 • jestliže neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu


Následky věřitelova prodlení pak spočívají v tom, že

 • je vyloučeno prodlení dlužníka (pouze do budoucna, ne zpětně)

 • dlužník nemusí platit úroky (smluvené ani z prodlení; to však neplatí o  těch, které již dospěly předtím, než se věřitel ocitl v prodlení)

 • dlužník může využít možnosti náhradního splnění – např. složit peníze do úřední úschovy

 • na věřitele přechází riziko škody na věci (pokud ho doposud nesl dlužník)

 • věřitele stíhá povinnost k náhradě škody a nákladů dlužníka (jedná se o  účelně vynaložené náklady -> např. jedná-li se o dodání zvíře, pak nejenom náklady na krmení a ustájení zvířete, na jeho přemístění, ale i na veterinární prohlídku, výcvik, obvyklou péči o  vzhled apod.)-------------------------------------------------------------

Odstoupení od smlouvy pro prodlení dlužníka
Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Podle kupní smlouvy uzavřené dne ………, na základě které jsem Vám dodal jízdní kolo zn. ……………, jste se zavázal do ……… zaplatit kupní cenu ve výši ……… Kč. To jste neučinil a dne ……… jste se ocitl v prodlení.

Následující den jsem Vám zaslal doporučený dopis a vyzval Vás ke splnění a poskytl Vám dodatečnou lhůtu v délce jednoho týdne.

Jelikož jste svůj závazek nesplnil ani v této dodatečné lhůtě, využívám svého práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne ………

Zároveň Vás vyzývám k okamžitému navrácení jízdního kola zn. ………, které je v mém vlastnictví. Pokud tak bez zbytečného odkladu neučiníte, budu navrácení kola vymáhat soudní cestou.V ………… dne …………..
Podpis:      ………………………

                    (věřitel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky