Č. 020 - Ručení

- Jak zajistit závazek? Varianta první – ručením.
- Vzor - dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele.

Ručení je častým zajišťovacím prostředkem. Umožňuje věřiteli pro případ, že dlužník nebude řádně a včas plnit svůj dluh, obrátit se na ručitele a žádat, aby za dlužníka plnil on. K ručení je třeba smlouvy mezi ručitelem a věřitelem, pro kterou zákon nepředepisuje zvláštní formu. Písemné však musí být prohlášení ručitele, že závazek za dlužníka splní. Až teprve tímto prohlášením vzniká ručitelský závazek. Souhlas dlužníka s ručením není třeba, ale v praxi je nejčastějším případem ten, kdy ručitele nabízí právě dlužník, který má zájem na tom, aby mu věřitel poskytl určité prostředky. Jinak ale ručení může vzniknout i bez vědomí dlužníka.

Ručením lze zajistit každou pohledávku s peněžitým plněním, z nepeněžitých pohledávek pouze ty, jejichž předmětem je zastupitelné plnění. Ručením nelze zajistit pohledávku, která by již byla v okamžiku vzniku ručitelského závazku promlčená. Ručitel má vždy možnost seznámit se s aktuálním stavem (výší) pohledávky, neboť věřitele stíhá povinnost kdykoliv a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na jeho požádání výši své pohledávky.

Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli k tomu byl věřitelem písemně vyzván. Toto ustanovení chrání ručitele. Běžně věřitel totiž dlužníka k plnění vyzývat nemusí a je na dlužníkovi, aby si ohlídal, kdy má plnění poskytnout. V případě, že je dluh zajištěn ručením, je věřitel povinen dlužníka písemně vyzvat. Je tím zajištěno, že ručitel nedoplatí na dlužníkovu nedbalost či věřitelovu pasivitu při vymáhání dluhu.

Ručitel může proti pohledávce, která je proti němu z titulu ručení uplatňována, namítat vše, co by mohl namítat sám dlužník – může např. podat námitku promlčení, nebo namítat, že dluh již zanikl splněním apod.

Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli.

Ručitel se může platně zavázat k ručení i bez souhlasu svého manžela. Společný ručitelský závazek obou manželů tím však nevzniká.

Jestliže ručitel převzal závazek ručení na základě nepravdivých informací, které mu poskytl dlužník, nemá tato okolnost právní význam pro vztah mezi věřitelem a ručitelem. Ručitelský závazek se totiž neváže k osobě dlužníka.

Ručitelský závazek se může vztahovat na plnění ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán dlužník, popř. v rozsahu menším (ručitel však vždy ručí čímkoliv ze svého majetku – což je důležité pro případnou exekuci -> toto je jeden z momentů, který odlišuje ručení od zástavního práva). Ručitel však nemůže převzít ručení ve větším rozsahu, než v jakém je zavázán dlužník.

Omezením závazku dlužníka v průběhu ručení se omezuje i ručitelský závazek ve stejném rozsahu. Rozsah ručení se však automaticky nemění, jestliže po jeho vzniku se rozsah dlužníkova závazku zvětšil.

Ručení je zásadně časově neomezené, ale lze jej omezit.

Ručitelský závazek se neváže k osobě dlužníka, nýbrž k pohledávce věřitele, a proto nezaniká smrtí dlužníka. Ručitel i nadále ručí za splnění dluhu v rozsahu, v jakém se k ručení zavázal, a nemůže proti věřiteli uplatňovat námitku, že dědici dlužníka odpovídají za jeho dluhy jen do výše ceny nabytého dědictví.

Ručení může vzniknout v některých případech i přímo ze zákona. Např. při prodeji nemovitosti stíhá prodávajícího povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. Ze zákona za splnění této povinnosti ručí nabyvatel nemovitosti – její kupující. Pakliže prodávající svůj závazek nesplní, může finanční úřad vymáhat zaplacení daně na kupujícím.-------------------------------------------------------------

Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručiteleVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Ručitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Čl. 1

Předmět smlouvy


Věřitel má pohledávku vůči dlužníku …………… ve výši ……… Kč, z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne ……… Pohledávka je splatná dne ………

Věřitel prohlašuje, že pohledávka je platná, ručitel potvrzuje, že se seznámil se smlouvou o půjčce uzavřenou mezi dlužníkem a věřitelem dne ………, která je přílohou této smlouvy.

Touto smlouvu se věřitel s ručitelem dohodli na zajištění předmětné pohledávky dle § 546 an. občanského zákoníku.Čl. 2

Prohlášení ručitele


Ručitel tímto prohlašuje, že pohledávku uvedenou v čl. 1 smlouvy uspokojí, pakliže ji neuspokojí dlužník, ačkoliv byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Věřitel toto prohlášení přijímá a zavazuje se, že se na ručitele obrátí teprve ve chvíli, kdy dlužník dobrovolně nesplní svůj závazek vůči věřiteli, který mu přizná pravomocné soudní rozhodnutí (tzv. dobrodiní pořádku).Čl. 3

Informační povinnost


Věřitel je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na písemné požádání výši své pohledávky.

Na další existenci ručení nemá vliv, jestliže věřitel nesplní svou informační povinnost. Porušení této povinnosti však může založit odpovědnost věřitele za škodu dle obecných ustanovení občanského zákoníku.Čl. 4

Námitky ručiteleRučitel může proti věřiteli uplatnit námitky:

  • vyplývající z vlastního vzájemného vztahu k věřiteli,

  • vyplývající ze vztahu dlužníka k věřiteli, a to i když je dlužník neuplatnil,Čl. 5

Ostatní ustanovení


Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, jen když s ním vysloví souhlas.

Ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem.

Ručitelský závazek zaniká nejpozději se zánikem pohledávky, která je ručením zajištěna.Čl. 6

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (ručitel)              (věřitel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky