Č. 021 - Zajišťovací převod práva

- Jak zajistit závazek? Varianta druhá – zajišťovacím převodem práva.
- Vzor - smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci.

Občanský zákoník stručně uvádí, že splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele a že smlouva o převodu musí být písemná, pod sankcí neplatnosti. Je to trochu málo na zajišťovací institut a jeho aplikace přináší vícero problémů.

Převedeno může být jakékoliv právo, zákon druh tohoto práva nespecifikuje ani neomezuje, může tedy jít i o vlastnické právo k nemovitostem. Ze smlouvy ale musí být patrno, že jde o zajišťovací převod vlastnického práva, ne o tzv. „normální“ převod. Přitom i zde platí, že k dovršení převodu vlastnického práva k movité věci je třeba její předání nabyvateli a u nemovitostí je nutný vklad práva do katastru nemovitostí.

Takto nemůže být zajištěn budoucí závazek a právo dlužníka musí v momentu převodu existovat a jeho předmět musí být dostatečně určen. Právo musí být samostatné a nepodmíněné, musí naplňovat jak požadavek převoditelnosti u práva na plnění, tak i obecné požadavky na postoupení pohledávek. Vyloučeny jsou tak pohledávky, které nelze postoupit, stejně i ty, u kterých si povinný vymínil jejich nepřevoditelnost.

Zajištění hlavního závazkového vztahu tedy spočívá v převodu práva dlužníka ve prospěch věřitele. Hlavní znaky jsou následující:

  • musí se  jednat o právo samotného dlužníka,

  • ve smlouvě musí být vymezen závazek, který je zajišťován,

  • využít k zajištění a tedy postoupit lze jakékoliv právo, které má majetkovou hodnotu (zpravidla se bude jednat o pohledávky, ale mohou být použita i věcná práva včetně práva vlastnického),

  • převod práva není trvalý, ale je podmíněn, věřitel však může po dobu převedení práva vystupovat jako oprávněný z práva (např. jako vlastník),

  • smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.


V podstatě jde o jakýsi druh propadné zástavy, což je v českém právu vyloučeno. Tam, kde by mělo jít o převod práva vlastnického, je proto vhodnější volit k zajištění zástavní právo. Splní-li dlužník řádně a včas svoji povinnost je věřitel povinen převést právo zpět na dlužníka. Nesplní-li, zůstává právo i nadále věřiteli. Zajišťovací převod práva v podstatě znamená, že má-li dlužník nějaké právo, například na vyplácení nájmu od svých nájemníků, může věřitel k zajištění své pohledávky, například na zaplacení ceny za nemovitost, dohodnout s dlužníkem, že jeho nájemci budou platit přímo věřiteli v případě, že dlužník cenu za nemovitost neuhradí řádně a včas.

Zákon výslovně neřeší, jakým způsobem se převede právo zpět na dlužníka v  okamžiku, kdy dlužník splní svůj dluh z hlavního závazkového vztahu. Proto je vhodné tento způsob upravit ve smlouvě o převodu práva.

Nejjednodušší způsob je uzavřít takovou smlouvu s rozvazovací podmínkou. Pro dlužníka je toto nejvýhodnější, protože jinak nemá dlužník obvykle žádné zajištění, že věřitel svůj závazek k vrácení opravdu splní.

Zpětný převod by mohl být také dohodnut jako povinnost věřitele uzavřít po uspokojení pohledávky smlouvu o zpětném převodu. V tomto případě by bylo ke zpětnému převodu třeba dalšího právního úkonu -> další smlouvy. Pro dlužníka nese tento způsob riziko, že věřitel nebude ochoten smlouvu o zpětném převodu uzavřít a dlužník se bude muset domáhat svého práva soudní cestou.-------------------------------------------------------------

Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věciNabyvatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Převodce

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Čl. 1

Důvod smlouvy


Nabyvatel uzavřel s převodcem dne ……… smlouvu o půjčce. Převodce je dle této smlouvy povinen vrátit nabyvateli částku …… Kč, a to nejpozději do ……… Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.Čl. 2

Předmět smlouvy


Převodce je na základě …………… vlastníkem …………………… (přesná specifikace movité věci).

Převodce prohlašuje, že na věci neváznou práva třetích osob, a že není smluvně ani zákonem omezen v dispozici s movitou věcí.Čl. 3

Převod práva


Účastníci se dohodli na převodu vlastnického práva k výše specifikované movité věci na nabyvatele, a to za účelem zajištění nabyvatelovy pohledávky ze smlouvy o půjčce (čl. 1). Vlastnické právo nabyvatel nabývá okamžikem podpisu této smlouvy.

Účastníci se rovněž dohodli, že věc zůstane i nadále v užívání převodce, a to do dne splatnosti půjčené částky. Nebude-li pohledávka uhrazena řádně a včas, přechází užívací právo na nabyvatele.

Účastník, který bude mít věc v užívání, aniž by byl jejím vlastníkem, je povinen ji pečlivě opatrovat tak, aby byla zachována hodnota věci.Čl. 4.

Rozvazovací podmínka


Tato smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou splacení půjčené částky podle smlouvy o půjčce (čl. 1). Dnem zaplacení celé částky přechází vlastnické právo zpět na převodce.

Pokud bude mít v tento okamžik u sebe věc nabyvatel, je povinen ji bezodkladně vydat převodci. Jinak nese riziko škody na věci.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (převodce)              (nabyvatel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky