Č. 022 - Srážky ze mzdy

- Jak zajistit závazek? Varianta třetí – dohodou o srážkách ze mzdy.
- Vzor - dohoda o srážkách ze mzdy.

Jako další v řadě možností, jak zajistit závazek, stojí dohoda o srážkách ze mzdy (vzor). Již ze samotného názvu je jasné, že tento institut může být použit pouze tam, kde dlužníkem je fyzická osoba (právnické osobě neplyne mzda ani jiné podobné příjmy).Tato dohoda musí být písemná, uzavírá ji dlužník a věřitel. Je to možnost nejen k zajištění, ale i k primárnímu plnění – věřitel se s dlužníkem může dohodnout, že svůj dluh bude dlužník již od začátku splácet právě pomocí srážek ze mzdy. Ale častěji je tento institut volen jako zajišťovací – dlužník je motivován k tomu, aby plnil, ví, že jinak bude plnění sráženo z jeho mzdy.

Se srážkami ze mzdy se lze setkat též v rámci výkonu rozhodnutí, neboť se jedná o zvláštní druh exekuce přikázáním pohledávky – postihuje se nárok na mzdu, vznikající povinnému z pracovního nebo obdobného poměru. I úprava dohody o srážkách ze mzdy se na úpravu výkonu rozhodnutí odkazuje – nelze totiž dohodnout srážky vyšší, než by činily při výkonu rozhodnutí (to zakazuje jak občanský zákoník, tak občanský soudní řád – nelze tak učinit, i kdyby s tím dlužník souhlasil). Dohoda o srážkách ze mzdy, ve které by povinný svolil k vyšším srážkám, než dovoluje zákon, je v části přesahující maximální přípustnou výši srážek neplatná. Plátce mzdy proto i v takovém případě může srážky provést jen v takovém rozsahu, jak vyplývá ze zákona.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob sražená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Ze mzdy nesmí být sražena základní částka, která činí:

  • 62 % částky životního minima jednotlivce na osobu povinného,

  • 25 % částky životního minima jednotlivce na každou osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné,

  • 25 % částky životního minima jednotlivce na manžela povinného, i když má samostatný příjem.


Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit jen jednu třetinu; přesahuje-li zbytek čisté mzdy částku stanovenou ve výši 150 % částky životního minima jednotlivce, připočte se tato přesahující částka k první třetině. Při výkonu rozhodnutí existují i přednostní pohledávky, které se uspokojují především ze druhé třetiny (třetí třetina musí zůstat vždy povinnému). Přednostními pohledávkami jsou např.:

  • pohledávky výživného,

  • pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,

  • pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, …


Sraženou částku vyplatí plátce mzdy přímo věřiteli. Sraženou částku je plátce mzdy povinen vyplatit i v takovém případě, kdy má sám vůči věřiteli peněžitou pohledávku, kterou by si jinak mohl započíst.

Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy dlužníka srážky řádně a včas, provede-li je v menším než stanoveném rozsahu po tom, co mu byla doručena dohoda, může věřitel uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy dlužníka sraženy (jde o poddlužnickou žalobu).-------------------------------------------------------------

Dohoda o srážkách ze mzdyVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP)Čl. 1


Dne ……… uzavřel věřitel s dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce, na základě které věřitel dlužníku půjčil ……… Kč. Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

Pro případ, že dlužník nesplní svůj závazek zaplatit dluh řádně a včas, sjednávají účastníci tuto zajišťovací dohodu o srážkách ze mzdy.Čl. 2


Dlužník je zaměstnán u zaměstnavatele ………………, se sídlem ………………

Dlužník souhlasí s tím, aby mu zaměstnavatel pro případ, že se ocitne v prodlení s plněním svého dluhu, prováděl měsíční srážky ze mzdy ve výši …… Kč a to od okamžiku, kdy mu bude předložena tato dohoda do úplného zaplacení.

Sraženou částku bude zaměstnavatel poukazovat na účet věřitele č. …………… vedený u …………………Čl. 3


Dlužník prohlašuje, že jeho hrubá měsíční mzda činí ……… Kč a jiné srážky z této mzdy nemá.Čl. 4


Věřitel je oprávněn předložit tuto dohodu zaměstnavateli teprve v okamžiku prodlení dlužníka s plněním jeho dluhu, který vyplývá z poskytnuté půjčky specifikované v čl. 1 smlouvy.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a třetí je určeno pro zaměstnavatele dlužníka.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (věřitel)               (dlužník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky