Č. 023 - Smluvní pokuta

- Jak závazek utvrdit? Smluvní pokutou!
- Vzor - ujednání o smluvní pokutě.

Podstatou smluvní pokuty je povinnost zaplatit určitou částku, kterou si strany sjednaly pro případ, že bude porušena konkrétní smluvní povinnost. Občanský zákoník sice smluvní pokutu řadí mezi zajišťovací instituty, ale je to zařazení nepřesné, spíše by se mělo hovořit o institutu, který závazek utvrzuje -> dlužník je pod hrozbou další povinnosti více motivován ke splnění prvotní povinnosti. Avšak to, zda bude muset dlužník zaplatit smluvní pokutu, či nebude, nic nezmění na tom, že svoji původní povinnost nesplní jednoduše proto, že nemá potřebné prostředky. Smluvní pokuta tak závazek hospodářsky nijak nezajišťuje, třebaže věřiteli poskytuje jiné výhody.

Smluvní pokuta musí být sjednána v písemné formě (vzor), jinak by takové ujednání bylo absolutně neplatné. Výše smluvní pokuty musí být stanovena výslovně nebo musí smlouva obsahovat způsob jejího určení. Nejčastěji být smluvní pokuta ujednána jako jednorázová částka nebo i procentní podíl (ze sjednané ceny).

Výše musí být úměrná výši pohledávky, jinak by takové ujednání bylo v rozporu s dobrými mravy a soud by v případném řízení smluvní pokutu nepřiznal. Nejvyšší soud např. judikoval, že „byla-li pohledávka věřitele z půjčky ve výši 400.000,- Kč zajištěna zástavním právem k nemovitosti dlužníka a vedle toho ujednáním o smluvní pokutě ve výši 70.000,- Kč za každý měsíc prodlení, tj. ve výši téměř trojnásobku půjčené částky za rok, je výkon práva na zaplacení smluvní pokuty, sjednané pro případ opožděného vrácení půjčky, v rozporu s dobrými mravy.“ nebo podobně - „Smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý i započatý měsíc prodlení se splácením dluhu, jež byla sjednána mezi účastníky smlouvy o půjčce peněz ve výši 30.000 Kč, je právním úkonem, který je v rozporu s dobrými mravy. Proto se jedná o právní úkon neplatný a právo na zaplacení takové smluvní pokuty nelze proto v soudním řízení přiznat.“

Jde o razantní prostředek, o čemž svědčí i to, že jejím zaplacením nezaniká věřitelovo právo na plnění (pokud nebylo dohodnuto jinak). Smluvní pokuta (vázaná na prodlení) obstojí i vedle úroků z prodlení, vzájemně se nevylučují – jde o dva různé právní instituty => takže když bude zaplacení smluvní pokuty vázáno na porušení povinnosti dlužníka spočívající v jeho řádném a včasném plnění, může věřitel po dlužníku požadovat jak zaplacení smluvní pokuty, tak i úroků z prodlení.

Smluvní pokuta však vylučuje nárok na náhradu škody, která z porušené povinnosti vzniká (nebylo-li dohodnuto jinak). Smluvní pokuta se označuje též jako paušalizovaná náhrada škody –> věřitel má tak usnadněnou pozici, jelikož kdyby chtěl vymáhat náhradu škody, musel by prokazovat její vznik, takto nemusí.

Dlužník není povinen pokutu platit, pokud porušení povinnosti nezavinil => zavinění se předpokládá, důkazní břemeno o nedostatku zavinění spočívá na dlužníkovi.

Smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, ale je samostatným majetkovým nárokem => nesdílí tak osud pohledávky např. při jejím postoupení, naopak – právo na její zaplacení je samostatným majetkovým právem a může být předmětem postoupení.

Odstoupení od smlouvy (jak ze zákonných či smluvených důvodů) není porušením povinnosti ale výkonem práva a nelze na tuto skutečnost vázat povinnost zaplatit smluvní pokutu (s odstoupením se váže jiný institut – odstupné, jehož zaplacení může být v případě odstoupení sjednáno).

Smluvní pokuta může být sjednána i v jiném plnění, nežli v penězích.-------------------------------------------------------------

Dohoda o smluvní pokutěVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Důvod smluvní pokuty


Dne ……… uzavřel věřitel s dlužníkem písemnou smlouvu o půjčce, na základě které věřitel dlužníku půjčil ……… Kč. Smlouva o půjčce tvoří přílohu této smlouvy.

Pro případ, že dlužník nesplní svůj závazek zaplatit dluh řádně a včas, sjednávají účastníci smluvní pokutu, jejíž výše je specifikována dále.Čl. 2

Výše smluvní pokuty


Varianta 1

Výše smluvní pokuty činí …… Kč.


Varianta 2

Výše smluvní pokuty činí …… procent z dlužné částky.


Varianta 3

Výše smluvní pokuty činí …… procent z dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení dlužníka.Čl. 3

Ostatní ujednání


I po zaplacení smluvní pokuty je dlužník nadále povinen splnit svůj dluh. Věřitel je oprávněn požadovat náhradu škody, které by vznikla nesplněním zajištěné dlužníkovi povinnosti specifikované v čl. 1 této smlouvy.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení právní povinnosti nezavinil.Čl. 4

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (věřitel)               (dlužník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky