Č. 024 - Darování movité věci

- Jaký je právní základ darování? Je možné žádat vrácení daru?
- Vzor - smlouva o darování movité věci.

Darovací smlouva je velmi častým institutem, jejími pojmovými znaky jsou: určení předmětu daru, bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru může být věc movitá i nemovitá. Tento vzor se týká darování movité věci (vzor). Takové smlouva sice nemusí být písemná, ale u darů větší hodnoty lze písemnost vřele doporučit. Nastane-li později spor, může to být rozhodující otázka v procesu dokazování. Naopak, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování, požaduje zákon písemnou formu i pokud jde o věc movitou (jde o slib daru).

Zákon nepřipouští darování pro případ smrti – taková smlouva by byla neplatná. K darování může dojít pouze mezi živými osobami.

Darování může být vázáno na splnění určité odkládací podmínky (např. dovršení určitého věku, získání akademického titulu apod.), nebo se může jednat o podmínku, jejíž splnění naopak zapříčiní zrušení darovací smlouvy (taková ustanovení jsou praktická např. pro sponzorské dary – nejsou-li užity k účelu, k jakému byly poskytnuty).

Věc, která je darována jednomu z manželů, nepatří do jejich společného jmění, ale stává se výlučným vlastnictvím obdarovaného manžela. Pakliže dárce daruje věc oběma manželům, rovněž se nejedná o přírůstek do společného jmění, ale oba manželé budou podílovými spoluvlastníky takové věci.

Zákon pamatuje i na situaci, kdy se obdarovaný chová k dárci či členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy. V takovém případě, může dárce žádat dar zpět. Může se tak stát třeba rok po darování, ale klidně i deset let po darování. Právo na vrácení daru však podléhá promlčení – po třech letech od situace, kdy se obdarovaný takto zachoval, může tento s úspěchem uplatnit námitku promlčení. Soud v takovém případě právo nepřizná.

K zániku vztahu mezi obdarovaným a dárcem dochází tedy na základě dvou skutečností:

  • dojde k hrubému porušení dobrých mravů chováním obdarovaného vůči dárci nebo členům jeho rodiny (co jsou dobré mravy, není nikde stanoveno) – ale nejde pouze o to, že se z původně přátelského vztahu přátelství vytratí, na druhou stranu nejenom intenzita chování odpovídající spáchání trestného činu, může založit právo domáhat se vrácení daru. Ze soudní praxe jsou známy důvody spočívající např. v tom, že obdarované děti neposkytly svému rodiči (dárci) potřebnou péči v nemoci či ve stáří (navíc toto je rovněž důvod pro vydědění takového potomka).

  • dárce učiní jednostranný právní úkon vůči obdarovanému – takový úkon může být učiněn v jakékoliv formě, nejsou na něj kladeny žádné formální požadavky. Ale pro případný soudní spor je jistě písemná forma vhodnější. Tento úkon by měl obsahovat jednak výslovné popsání skutku, ve kterém dárce spatřuje hrubé porušení dobrých mravů, a  jednak by v něm měl být výslovně uplatněn nárok na vrácení daru.


Okamžikem, kdy výzva dojde obdarovanému, dochází k zániku závazkového vztahu. Samozřejmě lze předpokládat obranu obdarovaného a případný soudní spor. Obdarovaný musí dar vrátit společně se všemi užitky od doby, kdy spáchal jednání porušující hrubě dobré mravy (protože již od tohoto okamžiku nemohl být v dobré víře). Pakliže již dar nemá (prodal jej, spotřeboval jej apod.), pak musí vydat jeho peněžní ekvivalent.

Právo na vrácení daru je právem osobním => smrtí dárce toto právo zaniká. Jestliže však již toto právo bylo uplatněno, pak nárok na vrácení daru přechází na dědice.-------------------------------------------------------------

Darovací smlouva na movitou věcDárce

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Obdarovaný

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět darování


Dárce je na základě kupní smlouvy uzavřené dne ……… vlastníkem ……………… (popis movité věci). Tuto věc s veškerým příslušenstvím (dále jen „dar“) dárce převádí dobrovolně a bezplatně na obdarovaného.

Hodnota daru činí .............. Kč. Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné faktické vady, ani na něm neváznou žádná práva třetích osob.

Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.Čl. 2

Užití daru v rozporu s účelem


Obdarovaný užije dar k výkonu své charitativní činnosti. Pokud nebude dar k tomuto účelu užíván do jednoho měsíce od uzavření smlouvy, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je obdarovaný povinen dar předat zpět dárci.


Čl. 3

Vrácení daru


Pakliže se na daru vyskytnou vady, které měl dar již v době předání, a na které dárce obdarovaného neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Toto právo obdarovaného podléhá promlčení.

Pokud se obdarovaný bude chovat k dárci nebo členům jeho rodiny způsobem hrubě porušujícím dobré mravy, má dárce právo dar požadovat zpět a obdarovaný je v takovém případě povinen dar vrátit. Obdarovaný je povinen vydat i veškeré užitky získané od okamžiku, kdy svým hrubým chováním porušil dobré mravy. Pokud již předmět daru nevlastní, musí poskytnout peněžitou náhradu.Čl. 4

Odpovědnost za škodu


Vznikla-li v důsledku vad, které měl dar v době předání a na něž dárce obdarovaného neupozornil, obdarovanému škodu, odpovídá za ni dárce dle obecných ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                     (obdarovaný)          (dárce)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky