Č. 026 - Koupě movité věci

- Jaká jsou možná vedlejší ujednání při koupi movité věci? Jaké nároky má kupující, jestliže se objeví vady na věci, kterou koupil v obchodě?
- Vzor - kupní smlouva na movitou věc.

Kupní smlouva na movitou věc (vzor) nevyžaduje žádnou zvláštní formu, ale při koupi věci větší hodnoty lze písemnost jen doporučit (zvláště pro případné dokazování v soudním řízení).

Mezi vedlejší ujednání při kupní smlouvě patří:

 • Výhrada vlastnictví – vlastnické právo k movité věci přechází na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny. Prodávající tak může např. při prodlení s placením žalovat na vydání věci. Obligatorní je v tomto případě písemná forma.

 • Předkupní právopokud bude chtít kupující věc v budoucnu prodat, bude ji muset nabídnout nejprve prodávajícímu. Toto právo lze sjednat nejen pro prodej, ale i pro jiný převod. Jedná-li se o  nemovitost, musí být sjednáno písemně.

 • Právo zpětné koupě – prodávající si vyhrazuje právo požadovat, aby mu kupující do určité doby vrátil zpět prodanou movitou věc. Toto právo musí být uplatněno do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu. Obligatorní je písemná forma tohoto ujednání. Právo zpětné koupě je možné sjednat i u druhově určených věcí – pak musí být vráceny věci stejného druhu.

 • Právo zpětného prodeje – kupující si vyhrazuje, že do určité doby může koupenou věc vrátit prodávajícímu zpět za stejných podmínek, za kterých ji koupil. Pokud není dohodnuto jinak, zaniká toto právo uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, nebylo-li kupujícím uplatněno.

 • Výhrada lepšího kupce – prodávající si vymiňuje právo do určité doby od smlouvy odstoupit, projeví-li třetí osoba o koupi věci zájem a je ochotna nabídnout lepší podmínky než kupující. Pokud není dohodnuto jinak, zaniká toto právo uplynutím jednoho roku od  uzavření kupní smlouvy, nebylo-li kupujícím uplatněno.

 • Koupě na zkoušku – slouží především k ověření vlastností movité věci.


Zvláštní ustanovení platí pro odpovědnost prodávající při prodeji zboží v obchodě. Zákon operuje s pojmem „shoda s kupní smlouvou“. Je to souhrn požadavků kladených na prodávané věci. Prodávající odpovídá za stav prodané věci při jejím převzetí kupujícím -> prodaná věc musí odpovídá všem zákonným požadavkům (jakost, vlastnosti, množství apod.). V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na  to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do  stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí – jde o rozpor s kupní smlouvou.

Zákon dále pracuje s principem zákonné záruky. Rozsah a úprava odpovědnosti za vady se liší podle toho, zda předmětem prodeje byla nová nebo použitá věc, zda nová věc byla prodána s vadami, pro něž byla snížena cen, a zda nejde o věci, které se rychle kazí. Prodávající odpovídá za vady prodané věci pouze kupujícímu (a též jeho dědicům). Co když kupující věc dále prodá? Nový nabyvatel může vystupovat jako zástupce kupujícího, nebo může kupující novému nabyvateli postoupit pohledávku z uplatněného nároku.

Záruční doba – u spotřebního zboží je 24 měsíců. Jde o lhůtu, během které je třeba práva z odpovědnosti za vady uplatnit u prodávajícího. Běh této lhůty zásadně začíná převzetím věci kupujícím (ale jsou i odchylky).

Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, jež je potřebná k odbornému posouzení vady.


Vada odstranitelná:

 • právo na odstranění vady – nejpozději do 30 dnů, jinak se považuje za vada považuje za neodstranitelnou,

 • právo na výměnu vadné věci (nebo součásti) – není rozhodné, zda věci již byla použita,

 • není-li možné odstranění či výměna – právo na slevu, nebo právo odstoupit od smlouvy


Vada neodstranitelná

 • brání-li užívání věci jako věci bez vady – právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy (stejné nároky jsou i při opětovném výskytu – potřetí, či větším počtu vad – alespoň tři)

 • nebrání-li užívání – a nepožaduje-li výměnu věci -> právo na slevu, nebo odstoupení od smlouvy-------------------------------------------------------------

Kupní smlouva na movitou věcProdávající

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Kupující

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci ………… (dále jen „předmět koupě“)

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě se všemi jeho součástmi, příslušenstvím a příslušnými doklady a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.Čl. 2

Kupní cena


Kupní cena se sjednává ve výši …… Kč. Kupující je povinen splatit kupní cenu do 5 dnů od podpisu smlouvy, a to na účet prodávajícího č. …………, vedený u …………… Pakliže nebude kupní cena řádně a včas uhrazena, dostává se kupující do prodlení a musí platit úroky z prodlení. Prodávající může po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění odstoupit od smlouvy.Čl. 3

Převod vlastnického práva


Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě. Prodávající je povinen předat předmět koupě kupujícímu ihned po podpisu smlouvy.Čl. 4

Stav předmětu koupě


Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětu koupě a prohlašuje, že na něm neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní právo, ani jiné právní vady.

Kupující prohlašuje, že si předmět koupě prohlédl, a že s jeho stavem souhlasí.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                     (prodávající)        (kupující)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky