Č. 028 - Katastr nemovitostí

- Co musí obsahovat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Co je to „elvéčko“?
- Vzor - návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Zákon přesně stanoví, co musí takový návrh na vklad do katastru nemovitostí (vzor) obsahovat. Jsou to tyto náležitosti:

 • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen

 • jméno a  příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení

 • označení práv, která mají být zapsána do katastru


Návrh na vklad musí být podepsán, ale žádný právní předpis nestanoví, že podpisy musí být úředně ověřeny – na návrhu postačí prosté podpisy účastníků. Navíc postačuje, když je návrh podepsán jen jedním z účastníků.

Návrh na vklad postačuje předložit v jednom vyhotovení. Můžete jej podat nejenom osobně, ale můžete jej poslat i prostřednictvím držitele poštovní licence. Jestliže jej pošlete např. prostřednictvím telefaxu, musíte takové podání nejpozději do tří dnů písemně doplnit.

K návrhu je nutné přiložit povinně některé přílohy:

 • listinu, na základě které má být zapsáno právo do katastru nebo její úředně ověřenou kopii – taková listina se katastrálnímu úřadu předkládá v počtu o dva větším, než je počet účastníků, aby mohl katastrální úřad po skončení řízení každému účastníkovi zaslat jednu smlouvu, jednu uložit do spisu a jednu do souboru listin.

 • plnou moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem

 • výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku. Takový výpis musí být vždy aktuální.

 • listinu prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1.1.1993 – tzv. nabývací titul. Jde o listinu, která prokazuje, jak ten, kdo chce s nemovitostí nakládat, ji získal do svého vlastnictví. Slouží k tomu, aby mohl katastrální úřad zjistit, zda dosavadní vlastník je skutečně oprávněn nakládat s nemovitostí. Jestliže někdo takový nabývací titul nemá, lze jeho ověřenou kopii získat na příslušném katastrálním úřadu. Jde-li o rozhodnutí státního orgánu, pak též u  orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Pokud jde o smlouvu registrovanou bývalým státním notářstvím, je uložena na příslušném okresním soudu.

 • úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do  katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce


Do katastru nemovitostí se zapisují práva k nemovitostem – vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena a předkupní právo (je-li zřízeno jako právo věcné). Všechny tyto údaje se zapisují na tzv. list vlastnictví (často používaná zkratka LV) – jak takový výpis z katastru nemovitostí vypadá?

Záhlaví – jsou zde uvedeny základní identifikační údaje určující, kde se daná nemovitost nachází. Vpravo v záhlaví se nachází číslo konkrétního LV.

Oddíl A – „Vlastník, jiný oprávněný“ – obsahuje informace o vlastnících a formě vlastnictví. Jsou zde jména, příjmení, adresy a rodná čísla fyzických osob; název (firma), adresa sídla a IČO u právnických osob (u nemovitostí, které vlastní stát, se jako vlastní uvádí Česká republika a je zde uvedena organizační složka, která s nemovitostí hospodaří). Jestliže jsou nemovitosti ve společném jmění manželů, je uvedena zkratka SJM. Jestliže více vlastníků má nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, je zde uvedena ve sloupci „Podíl“ výše spoluvlastnického podílu jednotlivých spoluvlastníků.

Oddíl B – jsou zde uvedeny nemovitosti, které jsou v daném katastrálním území evidovány ve vlastnictví osoby (nebo osob) uvedené v oddílu A; tento oddíl je vnitřně členěn na tři části – pozemky, budovy, pozemky ve zjednodušené evidenci.

Oddíl B1 – „Jiná práva“ – evidují se v něm oprávnění vyplývající ze smluv o věcných břemenech, kde oprávnění z věcného břemene je spojeno s vlastnictvím některé z nemovitostí z oddílu B.

Oddíl C – „Omezení vlastnického práva“ – všechna věcná práva, která zatěžují nemovitost uvedenou v oddílu B – především povinnosti vyplývající ze smluv o zřízení věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva,… => zásadní význam pro zájemce o koupi. Uvádí se typ vztahu a pro koho je oprávnění vedeno.

Oddíl D – „Jiné zápisy“ – zapisují se sem skutečnosti, které ještě přímo neomezují vlastníka (nezatěžují nemovitost), ale jsou důležité pro každého, kdo se o dané nemovitosti zajímá – např. informace o tom, že se o nemovitost vede soudní řízení, o zřízení soudcovského zástavního práva, o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí apod.

Oddíl E – „Nabývací tituly a jiné podklady zápisu“ – uvádějí se zde listiny, na základě kterých došlo k zápisu vlastnického nebo jiného práva – např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví. U listiny je vždy uvedena osoba, jejíž vlastnictví tato listina prokazuje.

Oddíl F – „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotech (BPEJ) k parcelám – v této části jsou uvedeny bonitní kódy k jednotlivým parcelám (tyto údaje slouží především znalcům pro oceňování nemovitostí).

Závěr – v případě, že se na katastrálním úřadu vede řízení, na základě kterého by mohlo dojít ke změně údajů, je uvedeno oznámení, že údaje výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů (před nemovitostmi, kterých se to týká, je uvedena tzv. plomba – velké písmeno P). Nesmí též chybět označení katastrálního úřadu, který LV vyhotovil, datum vyhotovení, podpis a razítko.-------------------------------------------------------------

Návrh na vklad do katastru nemovitostíKatastrální úřad v …………

………………… (ulice)

………………… (PSČ, obec)
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostíPan ……………, r.č.: …………/……, bytem ……………………, navrhuje vklad vlastnického práva k rodinnému domu v obci …………, číslo popisné …… na stavební parcele č. … a ke stavební parcele č. … vše v katastrálním území ……… na základě kupní smlouvy, která byla uzavřena dne ………
V ………… dne …………..Podpis:      ………………………

                     (navrhovatel)Přílohy:

 • 4x kupní smlouva ze dne ………

 • dědické rozhodnutí ze dne ………

 • kolaudační rozhodnutí ze dne ………


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky