Č. 030 - Směna

- Můžeme si společně s jinou osobou vzájemně převést vlastnické právo? Jak je to v tomto případě s odpovědností za vady?
- Vzor - směnná smlouva na dvě movité věci.

Směnná smlouva (vzor), někdy též nazývaná smlouva výměnná, je historicky ještě starší než smlouva kupní, která ji nahradila poté, co se jako všeobecný směnný ekvivalent začaly používat peníze. Právě zákonná ustanovení o kupní smlouvě se na směnnou smlouvu přiměřeně použijí, neboť ta sama není zvlášť upravena. Každá ze smluvních stran má současně postavení kupujícího i prodávajícího, a to podle toho, zda jde o věc, kterou směnou přijímá, nebo o věc, kterou směnou dává. Přiměřenost použití ustanovení o kupní smlouvě znamená, že se použijí jen ta ustanovení, která odpovídají charakteru směnné smlouvy (např. se nepoužije ustanovení o kupní ceně, použijí se však pravidla o odpovědnosti za vady apod.).

Je-li alespoň jedním ze směňovaných předmětů nemovitost, je k nabytí vlastnického práva nutný vklad do katastru nemovitostí.

Jestliže by hodnota jedné věci byla ve výrazném nepoměru k hodnotě druhé věci, lze uzavřít smíšenou smlouvu, která by se skládala např. ze smlouvy směnné a kupní, nebo směnné a darovací.


Má-li věc vady, o kterých účastník v pozici prodávajícího ví, je povinen účastníka v pozici kupujícího při sjednávání směnné smlouvy na ně upozornit. Upozornit je třeba jak na vady faktické, tak na vady právní (např. že na věci vázne věcné břemeno, či že věc je zastavena). Upozornění musí být konkrétní, nestačí jen velmi vágní upozornění, že věc má vady – tyto vady musí být konkrétně popsány.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, kterou měla věc již v době předání a na kterou jeden účastník druhého neupozornil, má účastník v postavení kupující právo na přiměřenou slevu odpovídající povaze a rozsahu vady – v tomto případě to znamená, že má právo na peněžité plnění, které odpovídá povaze a rozsahu vady. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

Právo odstoupit od smlouvy má účastník v postavení kupujícího i tehdy, jestliže jej účastník v pozici prodávajícího ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti účastníkem v pozici kupujícího vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Vady musí účastník v postavení kupujícího uplatnit u účastníka v postavení prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může účastník v postavení kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci (jde li o vady krmiv – do tří týdnů, jde li o vady zvířat – do šesti týdnů od převzetí věci).

Účastník v postavení kupujícího má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Právo na náhradu nutných nákladů může uplatnit u soudu, jen jestliže náklady účastníkovi v postavení prodávajícího oznámí ve lhůtě dle předchozího odstavce.

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. To znamená, že dojde-li užíváním směněné věci ke škodě na majetku či na zdraví účastníka v postavení kupujícího, může se domáhat náhrady škody vedle práv z odpovědnosti za vady.

Pozor – zde se neuplatňuje žádná záruka, není zde žádná záruční doba. Záruka se totiž vztahuje na vady, které vzniknou po předání věci účastníku, který je v postavení kupujícího, kdežto vše, co bylo řečeno výše, se týká pouze vad, které měla věc již v době předání a projevili se později, nejdéle však do šesti měsíců od předání.-------------------------------------------------------------

Směnná smlouva na dvě movité věci1. účastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


2. účastník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


První účastník je výlučným vlastníkem ……………… (dále „předmět směny A“), druhý účastník je výlučným vlastníkem ……………… (dále „předmět směny B“)

První účastník se zavazuje druhému účastníkovi předat předmět směny A a druhý účastník se jej zavazuje převzít a výměnou za tento předmět směny A předat prvnímu účastníkovi předmět směny B, který se první účastník zavazuje převzít.

Každý z účastníků je považován ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.Čl. 2

Hodnota


Účastníci prohlašují, že hodnota obou předmětů směny uvedených v předchozím článku této smlouvy je stejná.Čl. 3

Doba plnění


Účastníci se dohodli, že si předměty směny vzájemně předají při podpisu této smlouvy.Čl. 4

Odpovědnost za vady


Oba účastníci prohlašují, že na žádném předmětu směny neváznou žádné právní vady, a že se na nich nevyskytují ani žádné vady faktické. Oba účastníci se se stavem předmětu směny, který mají nabýt do vlastnictví, seznámili a souhlasí s ním.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou účastník v postavení prodávajícího účastníka v postavení kupujícího neupozornil, má účastník v postavení kupujícího právo na přiměřenou slevu – kompenzaci ve formě poskytnutí peněžních prostředků odpovídající povaze a rozsahu vady. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

Vady musí účastník v postavení kupujícího uplatnit u účastníka v postavení prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může účastník v postavení kupujícího domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců.

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.Čl. 5

Závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (1.účastník)          (2.účastník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky