Č. 031 - Výpůjčka

- Jak přenechat věc k bezplatnému užívání?
- Vzor - smlouva o výpůjčce movité věci.

Výpůjčka je v praxi realizována velmi často a účastníci této smlouvy si ani neuvědomují, že nějakou smlouvu uzavírají. Nejčastěji se s ní můžeme setkat v každodenním sousedském kontaktu – vypůjčení sekačky na trávu, automobilu, vozíku, knížky apod. Tato smlouva je velmi podobná smlouvě nájemní, ale jeden velmi podstatný rozdíl zde je. Předmětem je sice rovněž individuálně určená věc (tedy věc, která je ve smlouvě konkretizována svými znaky, které ji odlišují od všech ostatních věcí), ale jedná se o smlouvu bezúplatnou – za vypůjčení věci, na rozdíl od nájemce, neplatí vypůjčitel žádnou finanční částku. Zde je vidět, že např. půjčovny automobilů či půjčovny lodiček na Vltavě vlastně žádnými půjčovnami nejsou, ale dávají věci do nájmu, neboť to jistě nedělají zdarma (konkrétně se jedná o podnikatelský nájem věcí movitých). Stejně tak se o nájem jedná i v půjčovnách svatebních šatů. Ale když Vám např. odborný servis po dobu opravy půjčí k užívání bezplatně jiné auto, jedná se výpůjčku.

Od půjčky se zase výpůjčka liší tím, že předmětem půjčky jsou věci druhově určené. To znamená, že se tyto smísí s majetkem toho, komu byly půjčeny a ten pak nemusí vracet úplně stejné věci, ale věci stejného druhu. Kdežto vypůjčitel musí vrátit tu samou věc. Navíc půjčka může být bezplatná i úplatná (= se sjednanými úroky). Předmětem výpůjčky by sice mohli být též věci druhově určené, ale muselo by pak dojít k vrácení právě těchto věcí – což je vyloučeno u věcí, které mají být spotřebovány. Dá se to vyjádřit i tak, že předmětem výpůjčky mohou být věci, u kterých se jejich užíváním nezmění jejich podstata, které se užívání nespotřebují a budou půjčiteli opět navráceny.

Ve smlouvě o výpůjčce je možné dohodnout určitou náhradu za opotřebení věci, což není nic proti tomu, že smlouva je bezúplatná.

Smlouvou o výpůjčce tedy vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Předmětem smlouvy o výpůjčce může být jak movitá, tak nemovitá věc. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je půjčitel povinen vypůjčitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá (takovými pravidly, která jsou obecně známá, je např. pravidlo užívání běžného vysavače; naopak, je-li předmětem výpůčky věc, kterou má její vlastník nějakým způsobem uzpůsobenu či vylepšenu, lze jen doporučit seznámit s tím i vypůjčitele). Nesplní-li totiž půjčitel tuto svoji povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému. Pokud by ji jinému k užívání dal, porušil by svoji povinnost užívat věc řádně, dostal by se do rozporu s účelem, ke kterému byla výpůčka učiněna. A půjčitel by mohl požadovat okamžité vrácení věci. Navíc kdyby třetí osoba věc nějakým způsobem znehodnotila, půjčiteli by za takovou škodu na věci odpovídal vypůjčitel (ten by se následně mohl hojit na třetí osobě).

Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.



-------------------------------------------------------------

Smlouva o výpůjčce movité věci



Půjčitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Vypůjčitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)



Čl. 1

Předmět smlouvy


Půjčitel je výlučným vlastníkem …………… (popis movité věci). Půjčitel přenechává tuto věc vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání a vypůjčitel ji přebírá.

Půjčitel věc předal vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání při podpisu smlouvy, což vypůjčitel potvrzuje svým podpisem.

Půjčitel seznámil vypůjčitele s návodem, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání této věci oproti obecně známým pravidlům. Kopie návodu tvoří přílohu této smlouvy.



Čl. 2

Vrácení věci


Vypůjčitel se zavazuje poskytnutou věc půjčiteli vrátit, jakmile ji nebude potřebovat, nejpozději však do ……… Vypůjčitel není oprávněn poskytnutou věc přenechat k užívání třetí osobě.

Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. Právo žádat předčasné vrácení věci má půjčitel i v případě, že věc byla přenechána k užívání třetí osobě.



Čl. 3.

Užívání věci


Vypůjčitel se zavazuje poskytnutou věc užívat řádně a v souladu s účelem, ke kterému je určena. Je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním věci i obvyklé náklady na její zachování.

Dojde-li při užívání věci k jejímu běžnému opotřebení, je vypůjčitel povinen toto opotřebení při vrácení věci nahradit.



Čl. 4

Odpovědnost za škodu


V případě zničení, ztráty či poškození věci se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení věci odpovídá vypůjčitel jako za poškození.

Půjčitel prohlašuje, že věc nemá žádné skryté vady. Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem takové vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčitelovi dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.



Čl. 5

Závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.




V ………… dne …………..



Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (půjčitel)           (vypůjčitel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky