Č. 032 - Půjčka (zápůjčka)

- Jak (si) půjčit peníze…
- Vzor - smlouva o půjčce.

Smlouva o půjčce je jednou z nejčastějších smluv. A nejčastěji se týká peněz. A jsou s ní i nejčastější problémy. Zvláště v případě, že se jedná o půjčku mezi přáteli, mezi známými či o půjčku v rodině. V takovém případě jdou všechna předsevzetí týkající se opatrnosti většinou stranou a půjčují se částky vcelku vysoké tzv. „per huba“ – bez papíru – „vždyť jsme přece rodina a čestné slovo mi stačí…“. Kolik lidí už na taková slova doplatilo…

Co to vlastně půjčka je? I když lépe by bylo možná hovořit o zápůjčce, což je výstižnější termín. Přidržme se však terminologie zákona. Nejdříve je půjčku nutné vymezit oproti ostatním institutům. Základní rozdíly jsou tyto:

  • výpůjčka – vypůjčena může být pouze věc individuálně určená, stejná věc musí být vrácena, výpůjčka je bezplatná

  • nájem – znovu je předmětem věc individuálně určenou, nájem je vždy úplatný


Půjčka se týká věcí určených druhově – např. dle váhy, objemu apod. To znamená, že dlužník nemusí vracet totožné věci, které si půjčil, ale věci stejného druhu. Půjčené věci totiž přecházejí do jeho vlastnictví, může s nimi nakládat jak uzná za vhodné, může je spotřebovat nebo i zničit (to u výpůjčky či nájmu nepřichází v úvahu). Půjčka může být sjednána bezplatně – dlužník nemusí platit úroky (rozdíl oproti nájmu), nebo úplatně – jsou smluveny úroky (rozdíl oproti výpůjčce).

Smlouva o půjčce má reálnou povahu. To znamená, že vznik půjčky předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu půjčky.


Kdy půjčené peníze vrátit? Ve smlouvě o půjčce je většinou sjednána doba, do kdy má být plněno (splatnost dluhu). Ale není to podmínka platnosti smlouvy. Často je např. sjednáno, že dlužník dluh splní, až bude mít prostředky („Vrátíš mi to, až budeš sám chtít, já na to nijak nespěchám.“). Hrozí v takovém případě věřiteli nebezpečí, že bude jeho pohledávka promlčena? Nehrozí. Třeba i za deset let, když se dlužník stále nebude mít k tomu, aby dluh splnil, se může věřitel obrátit na soud a žádat, aby ten určil termín splatnosti. Teprve od tohoto termínu začne běžet promlčecí lhůta.

Další možností je, že navrácení půjčky bude ponecháno na vůli věřitele („Já se Ti někdy ozvu a vrátíš mi to, až budu potřebovat.“). V takovém případě už tu nebezpečí promlčení reálně hrozí, protože promlčecí doba, která je v tomto případě tříletá, začne běžet hned druhý den, kdy byl dlužníkovi předán předmět půjčky (nejčastěji peníze). Proto by si měl věřitel dát dobrý pozor, aby požádal dlužníka o splnění včas.

Kde se má plnit? Když nebude nic dohodnuto, je dluh splatný v místě bydliště (či sídla) dlužníka. To znamená, že se jedná o tzv. odnosný dluh. Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.

Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel.

Věřitel je povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn. Dlužník je oprávněn plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň potvrzení.

Za upozornění stojí ještě jedna věc. Věřitel se nemůže domáhat žalobou u soudu vrácení peněz půjčených do hry nebo sázky. Takovému právu soud ochranu neposkytuje.-------------------------------------------------------------

Smlouva o půjčceVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.Čl. 2

Splatnost


Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ………… Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……… Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na jistinu, až poté na úroky.Čl. 3

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (věřitel)            (dlužník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky