Č. 033 - Zajištěná půjčka (zápůjčka)

- Jak se nejlépe zajistit, když půjčuji peníze…
- Vzor - smlouva o zajištěné půjčce – sjednání ztráty výhody splátek, smluvní pokuty, uznání dluhu.

První rada, když se někdo rozhodne půjčit peníze (nebo půjčit si peníze) zní – sepište písemnou smlouvu. Zákon sice písemnou formu u smlouvy o půjčce nepožaduje, ale v tomto případě jistota je jistota. A to jak z pohledu dlužníka, tak z pohledu věřitele – vždyť kdo by se chtěl dostat do případné důkazní nouze v soudním řízení, ke kterému může dojít?

Další rady jsou již především pro ty, kteří se rozhodnout peníze někomu půjčit, tedy pro budoucí věřitele. Je několik možností, jak se alespoň částečně zajistit, neboť nic není nikdy stoprocentní, snad jen smrt.

Ztráta výhody splátek. Jedná se o ujednání, které je vhodné zakomponovat do smlouvy v případě, že je dohodnuto plnění ve splátkách. Je-li to totiž dohodnuto, může věřitel žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky. Prakticky to vypadá tak, že dlužník se dostane do prodlení s jednou splátkou (měl ji např. zaplatit do 10. dne v měsíci, neučiní tak) – věřitel v takovém případě může způsobit splatnost celé pohledávky. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky. Takže upozornění, že své právo využívá, musí věřitel dlužníkovi zaslat tak, aby mu došlo nejpozději do 10. dne dalšího měsíce. Pakliže věřitel svého práva využije, znamená to, že dlužník ztrácí výhodu splátek a musí celý dluh (či to, co zbývá) splatit najednou. Věřitel se může v takovém případě ohledně celého dluhu (či jeho zbytku), obrátit i na soud.

Smluvní pokuta. Smluvní pokuta je institut, který více závazek utvrzuje, než zajišťuje. Zaplacení smluvní pokuty je vázáno na porušení některé povinnosti. Může se jednat např. o povinnost zaplatit včas, či povinnost jinou (třeba informačního charakteru). Tento institut je vhodný u dlužníků, kteří mají prostředky na zaplacení, ale přistupují laxně k plnění svých závazků a smluvní pokuta může být dobrým motivačním faktorem. Když však dlužník nemá dostatek prostředků a z tohoto důvodu svůj závazek neplní, smluvní pokuta způsobí, že se sice zvýší plnění, které má plnit, ale nic to nezmění na tom, že plnit nebude, jelikož žádné prostředky prostě nemá. Smluvní pokuta může být vymáhána i vedle úroků z prodlení.

Uznání dluhu. Představte si situaci, kdy již reálně hrozí promlčení Vaší pohledávky. Půjčili jste svému známému, se kterým máte dlouhodobě dobré vztahy a nechcete je narušit nějakým soudním vymáháním dluhu. Ale už to brzy budou tři roky, kdy měl dlužník svůj dluh splnit, přičemž to stále odkládá a Vás přesvědčuje, že momentálně peníze nemá a Vy mu ochotně vyhovíte a posečkáte, neboť je to přece dobrý přítel… zamotaný kruh. Hrozí Vám však nebezpečí – možnost promlčení. Po třech letech od jeho splatnosti je pohledávka promlčena a dlužník může tohoto práva využít, u soudu námitku uplatnit a způsobit tak, že Vám soud Vaše právo nepřizná. Ale když je to tak dobrý přítel… To by přece mohl podepsat uznání dluhu. Když totiž někdo písemně uzná svůj závazek co do důvodu a výše, pak platí, že od toho okamžiku se přetrhává dosavadní promlčecí doba a začíná běžet promlčecí doba nová, desetiletá. A to už by bylo, aby v tomto čase nezaplatil. Navíc uznání lze provést i opakovaně a má ještě jednu další výhodu. V případném soudním řízení nemusíte dokazovat důvod a výši pohledávky (jestliže je ale uznáván již promlčený dluh, dochází k tomuto účinku pouze v případě, že o promlčení dlužník ví).

Ve smlouvě si lze sjednat i rozhodčí doložku, která způsobí, že budete moci svůj případný spor z této smlouvy předložit nezávislému rozhodci, který spor rozhodne mnohdy rychleji a pro Vás s menšími náklady, nežli klasický soud.

Co se týká dalších institutů, těch klasických zajišťovacích – jako je ručení, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, naleznete o nich pojednání na jiném místě tohoto portálu.-------------------------------------------------------------

Smlouva o půjčceVěřitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Dlužník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.Čl. 2

Splatnost


Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to v měsíčních splátkách ve výši ……… Kč, počínaje měsícem ……… Splátka je splatná vždy do 10. dne měsíce, za který je placena. Dlužník bude splátky posílat na účet věřitele č. …………, vedený u …………Čl. 3

Ztráta výhody splátek


Věřitel může žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé ze splátek. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……… Úroky jsou splatné společně s poslední měsíční splátkou.Čl. 4

Smluvní pokuta


V případě prodlení dlužníka s vrácením poskytnutých peněžních prostředků podle této smlouvy je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši …… Kč. Zaplacení smluvní pokuty však dlužníka nezbavuje povinnosti plnit svůj dluh.

Věřitel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnost, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Dlužník je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, pokud své prodlení nezavinil.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.


V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (věřitel)           (dlužník)-------------------------------------------------------------

V ………… dne …………


Uznání dluhu


Níže podepsaný dlužník ……………… uznává svůj dluh vůči věřiteli ……………… co do důvodu a výše. Dluh vznikl z titulu smlouvy o půjčce ze dne ………… , a to ve výši …… Kč.Podpis:      ………………

                    (dlužník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky