Č. 034 - Žaloba na zaplacení dluhu

- Co dělat, když dlužník svůj dluh nechce plnit? Co je to exekuce?
- Vzor - žaloba na zaplacení dlužného nájemného.

Dlužníkovou hlavní povinností je splnit svůj dluh řádně a včas. To znamená – v dohodnuté kvalitě a v dohodnuté době. Jestliže tak neučiní, dostává se do prodlení (ale o tom na jiném místě tohoto portálu).

Věřitel má v takovém případě možnost domoci se svého práva soudní cestou – podat žalobu (vzor), tvrdit v ní, že mu určitá osoba dluží, na základě čeho a jaká je výše dluhu a vše doložit důkazy. Pakliže bude v soudním řízení úspěšný, soud v jeho prospěch vydá soudní rozhodnutí, kterým dlužníku uloží povinnost dluh zaplatit, a to do určité lhůty – většinou do tří dnů od právní moci rozhodnutí (existují i rozhodnutí, která jsou vykonatelná bez toho, aby nabyla právní moci – např. rozsudky odsuzující k plnění výživného). Kdy se stane rozhodnutí pravomocným? Jednoduše řečeno – v ten okamžik, kdy proti němu nelze podat odvolání. Stane-li se toto rozhodnutí vykonatelným – tzn. většinou v ten okamžik, kdy dlužníku marně uplyne lhůta stanovená soudem k tomu, aby plnil, může se věřitel (oprávněný) obrátit na soud s novým návrhem – s návrhem na výkon rozhodnutí, tedy na exekuci. Vykonatelnost musí být na rozhodnutí vyznačena – to učiní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Soud v tomto případě nezkoumá, zda povinný (dlužník) dobrovolně splnil svůj dluh, vychází pouze z tvrzení oprávněného. Soud rovněž nezkoumá věcnou správnost rozhodnutí – jeho obsahem je exekuční soud vázán a musí z něho vycházet. Jestliže povinný již svůj dluh zaplatil, může se později bránit tím, že podá návrh na zastavení exekuce. Soud o návrhu rozhoduje bez slyšení povinného. Ale jestliže o to požádá oprávněný a považuje-li to soud za účelné, vyzve povinného k dobrovolnému splnění ještě před tím, než výkon rozhodnutí nařídí.

Výkon rozhodnutí (exekuci) lze provést pouze způsoby, které zná občanský soudní řád. Pokud jde o peněžité plnění, patří mezi ně:

 • srážky ze mzdy – oprávněný musí v návrhu označit toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu,

 • přikázání pohledávky – oprávněný musí v návrhu označit peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána, nebo označí osobu, vůči které má povinný pohledávku (dlužníka povinného), a uvede důvod této pohledávky,

 • prodej movitých věcí,

 • prodej nemovitých věcí,

 • prodej podniku,

 • zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitosti.


Pokud jde o nepeněžité plnění, výkon rozhodnutí se provede vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, nebo provedením prací a výkonů.

Oprávněný si může zvolit kterýkoliv ze způsobů, může zvolit i vícero způsobů současně – soud však jeho návrhu nemusí vyhovět (je-li zřejmé, že k uspokojení pohledávky bude stačit pouze některý z navržených způsobů – jistě by bylo nevhodné k vydobytí pohledávky ve výši 15.000 Kč uskutečnit srážky ze mzdy společně s exekučním prodejem bytu povinného).

Poté, co soud nařídí výkon rozhodnutí, postará se rovněž o jeho provedení. Jednotlivé úkony pak činí soudní zaměstnanec – vykonavatel.

Když má věřitel vykonatelné rozhodnutí, nemusí jít cestou soudního výkonu rozhodnutí, ale může využít služeb soukromého exekutora. V takovém případě musí v návrhu na provedení exekuce označit exekutora, který má být provedením exekuce pověřen, s uvedením jeho sídla.-------------------------------------------------------------

Okresnímu soudu
Plzeň – město
Nádražní 7
Trojmo.
Žalobce: Jan Občan, r.č. ……………, bydliště: ………………………

Žalovaný: Václav Obchod, r.č. ……………, bydliště: ………………………
Soudní poplatek: …………
Přílohy:

 • kopie nájemní smlouvy ze dne ………

 • kopie výzvy žalobce k zaplacení ze dne ………

 • výpis z bankovního účtu č. ……………… za měsíce ……………


Žaloba na zaplacení …… Kč s příslušenstvímI.


Dne ……… jsem s žalovaným uzavřel nájemní smlouvu k bytu, který je v mém vlastnictví. Byt se nachází ve 3 poschodí domu č.p. … v ulici ………… v obci …………

Žalovaný se v této smlouvě (článek …) zavázal platit nájemné ve výši …… Kč měsíčně. Splatnost byla dohodnuta vždy do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné měl žalovaný poukazovat na můj bankovní účet vedený u ……………… č. …………….


Důkaz:

 • výslech účastníků

 • nájemní smlouva ze dne ………II.


Nájemné od měsíce ……… do měsíce ……… žalovaný do dnešního dne nezaplatil. Na moji písemnou výzvu ze dne ……… žalovaný žádným způsobem nereagoval. Do dnešního dne tak žalovaný na nájemném dluží celkem …… Kč.


Důkaz:

 • výslech účastníků

 • výzva žalobce k zaplacení ze dne ………

 • výpis z bankovního účtu č. ……………… za měsíce ……………III.


Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:


„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci ……… Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile z této částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, od ……… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.“
V Plzni dne ………


Jan Občan, v.r.


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky