Č. 035 - Nájem

- Jak přenechat věc k úplatnému užívání?
- Vzor - smlouva o nájmu movité věci.

Klasická nájemní smlouva (vzor) je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění), konkrétně v § 663 až § 684. Smlouva sepsaná dle těchto ustanovení slouží především k pronájmu movitých věcí (automobil, počítač, loď apod.), ale rovněž k pronájmu pozemků, nebo části věci – např. pronájem zdi domu k umístění reklamy. Nájemní smlouva nemusí být v tomto případě písemná, ale opět lze zachování takové formy jen doporučit – pro případný soudní spor se tak účastník nemusí ocitnout v důkazní nouzi.

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji nájemce ve sjednané době užíval nebo z ní bral i užitky (tzn. pronajmete-li např. stádo ovcí, můžete si s nájemcem smluvit, že po dobu trvání nájemního vztahu se bude nájemce stávat vlastníkem ostříhané vlny, nebo narozených mláďat).

Nájemní smlouva může být sjednána na dobu neurčitou i určitou (může být stanovena na dny, měsíce, roky, přesným datem, ale i přibližně – např. do odchodu do důchodu, po dobu volební kampaně apod.). Nájemní smlouva na dobu určitou se může mlčky obnovit – platí totiž nevyvratitelná právní domněnka o konkludentním obnovení nájemního vztahu -> užívá-li nájemce věc i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci (nebo na vyklizení nemovitosti) u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně; nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. Nový nájem vznikne bezprostředně po zániku prvního, není zde žádné mezidobí, právním titulem zde zůstává původní nájemní smlouva. Navíc toto konkludentní prodloužení se uplatňuje i u zvláštních typů nájemní smlouvy (nájem bytu apod.).

Vždy je nutno pamatovat na to, aby byl předmět nájmu ve smlouvě řádně specifikován – určen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným. Půjde-li např. o automobil, je dobré určit nejen jeho typ a registrační značku, ale i číslo motoru, číslo karoserie, barvu apod. Většinou je předmětem věc nespotřebovatelná, ale do nájmu může být dána i věc spotřebovatelná (pakliže během nájmu k jejímu spotřebování nedojde).

Základní povinností nájemce je platit nájemné. V tomto případě záleží na dohodě. Může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo i jednorázově. Nájemné může být sjednáno i v naturáliích. Kromě dalších povinností je důležitá povinnost oznamovací – nájemce musí oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má pronajímatel provést. Toto zahrnuje rovněž i povinnost umožnit provedení těchto oprav -> trpět omezení v užívání věci. Sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti je jednak odpovědnost za škodu a také to, že nájemce ztrácí nárok na prominutí nájemného či na slevu z nájemného pro úplnou anebo částečnou nemožnost věc užívat.

Základní povinností pronajímatele je přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání (nebo užívání obvyklému). Pronajímatel musí předat i veškeré příslušenství, které k věci patří. Věc musí být předána bez právních a faktických vad => nedodrží-li pronajímatel tuto povinnost, má nájemce právo odmítnout převzít věc a žádat odstranění vad, může odstoupit od smlouvy, může uplatnit nárok na slevu či prominutí nájemného, nebo může provést opravu sám a žádat náhradu nákladů

Skončení nájmu – nájem klasicky končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Může být ukončen i výpovědí jedné ze stran (pro tento případ se uplatní výpovědní lhůta – není-li žádná sjednána při nájmech pozemků patřících do  zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního je 1 rok, při nájmech jiných nemovitostí 3 měsíce, při nájmu movitých věcí 1 měsíc). Pro případ potřeby urychleného skončení nájemního vztahu je dobré ve smlouvě sjednat i možnost odstoupení od smlouvy. V takovém případě neběží žádná výpovědní lhůta, nájem končí okamžikem oznámení o odstoupení.

Jedná-li se o věc vyšší hodnoty, může být smluvena i povinnost nájemce dát takovou věc pojistit (nebude-li ve smlouvě o pojištění nic uvedeno, tuto povinnost nájemce nemá).-------------------------------------------------------------

Nájemní smlouva na movitou věcPronajímatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Nájemce

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět nájmu


Předmětem nájmu je movitá věc ………….. (na tomto místě je nutné co nejlépe specifikovat předmět nájmu), jejímž vlastníkem je pronajímatel.

Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci do užívání a nájemce předmět nájmu přijímá. Součástí této smlouvy je předávací protokol s podrobným popisem předmětu nájmu, jeho stavu a veškerého příslušenství.

Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře, a že bude platit pronajímateli nájemné stanovené touto smlouvou. Nájemce se rovněž zavazuje dát předmět nájmu pojistit proti krádeži.Čl. 2

Nájemné – výše, splatnost, valorizace, sleva


Nájemné se určuje na ……… Kč za měsíc. Nájemné bude hrazeno měsíčně pozadu vždy k 5. kalendářnímu dni následujícího měsíce. Nájemce nájemné uhradí převodem na účet pronajímatele. Pronajímatel oznámí nájemci číslo účtu bezodkladně po uzavření smlouvy. Případné změny účtu je pronajímatel povinen oznámit nájemci písemně.

Je-li nájemce v prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat úroky z prodlení.

Počínaje rokem následujícím po uzavření této smlouvy může pronajímatel zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok. Pronajímatel je povinen bezodkladně písemně oznámit novou výši nájemného nájemci.

Po zveřejnění oficiálních údajů o míře inflace za předchozí rok doplatí nájemce rozdíl v nájemném za předchozí měsíce příslušného roku v prvním platebním termínu, který bude následovat po doručení písemného oznámení pronajímatele. Obě strany se zavazují respektovat pro tento účel oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré výpočty valorizací provádí pronajímatel.

Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl předmět nájmu užívat. Může-li nájemce užívat předmět nájmu pouze omezeně, má nárok na přiměřenou slevu z nájemného. Právo na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu; právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode den, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.
Čl. 3

Doba nájmu


Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……… do ………Čl. 4

Práva a povinnosti nájemce


Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, aby nedošlo k jeho poškození. Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy předmětu nájmu.

Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby a drobných oprav je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Úhradu takto vynaložených nákladů může požadovat, pouze pokud se k tomu pronajímatel písemně zavázal, jinak nájemci náleží pouze úhrada toho, o co se pronajímatel provedenou schválenou změnou obohatil. Každá taková úhrada je splatná až po skončení nájmu.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby větších oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav předmětu nájmu, které provádí pronajímatel (nebo jejichž provedení zajistí).

Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Stav věci bude popsán v předávacím protokolu.Čl. 5

Práva a povinnosti pronajímatele


Pronajímatel se zavazuje přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a udržovat jej v tomto stavu svým nákladem. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci do užívání i veškeré příslušenství předmětu nájmu.

Pronajímatel se zavazuje provádět potřebné opravy či je bez zbytečného odkladu obstarat.

Pronajímatel se zavazuje, že po dobu trvání nájmu nebude na předmětu nájmu provádět žádné změny nebo práce, s výjimkou případů, kdy nájemce bude s takovými pracemi písemně souhlasit. Nájemce má právo na slevu z nájemného v případě, že prováděné změny snižují v určité míře možnost užívání předmětu nájmu nájemcem.

Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání předmětu nájmu a poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k pronajaté věci za účelem kontroly řádného výkonu nájmu, a to vždy za přítomnosti nájemce nebo jeho zástupce.Čl. 6

Skončení nájmu


Nájemní vztah může být ukončen dohodou.

Nájemce i pronajímatel mohou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena příslušné smluvní straně.

Nájemce i pronajímatel mohou písemně odstoupit od smlouvy, pokud druhá ze stran hrubě poruší své zákonné či smluvní povinnosti.

Za hrubé porušení povinností se považuje zejména:

  • nájemce je v prodlení s placením nájemného již delším než 1 měsíc,

  • přes písemnou výstrahu nájemce jedná tak, že na předmětu nájmu vzniká škoda nebo hrozí vznik značné škody,

  • má-li předmět nájmu při předání vady, které brání obvyklému užívání (pokud nájemce převezme vědomě předmět nájmu s vadami, ztrácí právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit).

  • činnost pronajímatele, která nájemci znemožňuje řádné užívání předmětu nájmu.


Nájemní vztah končí též zničením předmětu nájmu.


V případě, že nájemce po uplynutí doby nájmu bude pokračovat v užívání věci, a pronajímatel jej písemně do 15 dnů nevyzve k vrácení věci, prodlužuje se nájemní vztah o jeden rok. Takto může být smlouva prodloužena opakovaně.Čl. 7

Závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (nájemce)           (pronajímatel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky