Č. 043 - Nájem budovy (time-sharing)

- Co je to time-sharing? Aneb když si chci najmout budovu k rekreaci…
- Vzor - smlouva o nájmu budovy k rekreaci.

Time-sharing ve velmi volném překladu znamená výměnnou intervalovou rekreaci. Je to specifická varianta nájemní smlouvy –> pronájem nemovitosti nebo její části na dobu určitou, a to k opakovanému (např. každoročnímu) užívání v průběhu předem určeného časového období (např. pronájem části hotelového komplexu, apartmánu, vily). V posledních letech se tento typ najímání si budov rozšiřuje především v rekreačních oblastech přímořských států, ale objevuje se i u nás. Laicky řečeno jde o to, že uzavřete smlouvu, která vám umožní užívat např. každý rok v určený čas (např. od 1.7. do 14.7.) předem určenou budovu, apartmán apod.

V tomto případě se většinou bude uzavírat obecná nájemní smlouva (vzor), ale může jít i o jiný smluvní typ, přičemž na tuto smlouvu budou v některých případech (tedy ne vždy) dopadat zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek.

Proč se tato úprava objevila? Cílem je chránit spotřebitele, jako slabší smluvní stranu před nepřiměřenými smluvními podmínkami. Smlouvy byly sjednávány na řadu let dopředu, spotřebitelé se zavazovali složit poměrně vysoké peněžní částky předem a smlouvy byly zpravidla připravovány poskytovateli (s ohledem na jejich zájmy). Úprava vychází z evropské směrnice – 94/47/ES, o ochraně zákazníků s ohledem na některá hlediska smluv o pronájmu nemovitosti na časové úseky.

Úprava však nedopadá na všechny smlouvy –> musí být splněny určité podmínky:

  • stranami smlouvy jsou poskytovatel a spotřebitel,

  • poskytovatel přenechává k užívání budovu nebo její část,

  • předmět smlouvy bude užíván jeden či více stanovených (či stanovitelných) časových úseků během roku,

  • smlouva je uzavřena na dobu delší než 3 roky – bude-li smlouva uzavřena na kratší dobu tato ustanovení se na ni vztahovat nebudou.


Poskytovatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přenechává právo uvedené ve smlouvě (nemusí být nutně vlastníkem – může být sama např. nájemcem).

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba (např. občanské sdružení může pronajmout budovu k rekreaci pro své členy apod.)

Smlouva musí být písemná, vyhotovená v českém jazyce (s výjimkou § 65 občanského zákoníku) a musí splňovat náležitosti příslušného smluvního typu (v našem případě nájemní smlouvy).

Neobsahuje-li smlouva některou z podstatných náležitostí – má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Jsou-li chybějící náležitosti během této lhůty doplněny – do 15 dnů od jejich poskytnutí.

Poskytovatel nesmí požadovat žádné platby než ty, které jsou dohodnuty ve smlouvě. Navíc nesmí chtít žádné platby předem ani během doby, po kterou může spotřebitel odstoupit od smlouvy (k oboustranné spokojenosti lze využít např. úschovu peněz u banky).

Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné.-------------------------------------------------------------

Smlouva o nájmu budovy k rekreaciPronajímatel – poskytovatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (předmět podnikání)

…………………………………… (IČO)


Nájemce – spotřebitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (datum narození)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět nájmu


Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem následujících nemovitostí:

  • rodinný dům č.p. …… v obci ……………, ulice …………;

  • pozemku (zahrady) – p. č. ……… o výměře ……… m2,

zapsaných na LV č. …… pro katastrální území …………… v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v …………… .

Přesný popis, vybavenost budovy a veškeré příslušenství jsou přesně specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nájemce a členové jeho domácnosti jsou oprávněni užívat celý rodinný domek společně se zahradou, včetně veškerého příslušenství a vybavení.

Pronajímatel přenechává předmět nájmu k užívání nájemci za účelem rekreace a nájemce předmět nájmu přijímá.Čl. 2

Doba nájmu


Smlouva se uzavírá na dobu pěti let od ………… Nájemce bude předmět nájmu užívat každý měsíc srpen příslušného roku.

Každá ze stran této smlouvy ji může kdykoli vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena příslušné smluvní straně.

Nájemní vztah může být rovněž ukončen dohodou smluvních stran.Čl. 3

Nájemné a úhrada služeb spojených s nájmem


Nájemné činí …… Kč za rok. Záloha na služby spojené s nájmem činí …… Kč. Výše nájemného zůstává pevná během prvního kalendářního roku nájmu. Od dalšího roku je pronajímatel oprávněn sjednané nájemné vždy k 1. červenci příslušného kalendářního roku zvýšit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

Nájemné a zálohy na služby budou hrazeny vždy k 31. červenci příslušného kalendářního roku na základě faktury vystavené pronajímatelem.

Pronajímatel provede nejpozději do konce ledna následujícího roku vyúčtování všech služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem. Na základě tohoto vyúčtování dojde mezi nájemcem a pronajímatelem k vypořádání (vrácení přeplatku či doplacení nedoplatku za služby).Čl. 4

Práva a povinnosti nájemce


Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s účelem vyjádřeným v této smlouvě a tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Nájemce se zavazuje vždy ke skončení užívání předmětu nájmu v kalendářním roce (k 31. srpnu) předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

K přechodu či převodu práva nájmu na třetí osobu může dojít pouze s písemným souhlasem pronajímatele.Čl. 5

Práva a povinnosti pronajímatele


Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádný výkon rekreace a zavazuje se poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

Pronajímatel se zavazuje poskytovat či zajistit poskytování těchto služeb: dodávka vody, elektřiny a plynu, denní úklid rodinného domu (probíhající vždy od 9:00 do 10:00), čištění bazénu, údržba trávníku zahrady, telefonní připojení, připojení na internet, výměna ložního prádla.

Pronajímatel se zavazuje bezodkladně provádět veškeré opravy předmětu nájmu a jeho zařízení, a to po předchozím upozornění nájemcem. Nájemce je povinen potřebu oprav pronajímateli oznámit. Pakliže tuto svoji povinnost nesplní, nese odpovědnost za škodu, která by v důsledku toho vznikla.Čl. 6.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Nájemce má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě

  • 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodu,

  • 3 měsíců od  uzavření smlouvy, jestliže smlouva neobsahuje náležitosti podle § 58 odst. 1 občanského zákoníku; jestliže však jsou chybějící náležitosti v průběhu této lhůty řádně předány, má nájemce právo odstoupit od  smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 15 kalendářních dnů od poskytnutí těchto náležitostí,

  • 15 kalendářních dnů ode dne uplynutí tříměsíční lhůty bez uvedení důvodu, jestliže pronajímatel neposkytne nájemci náležitosti podle § 58 odst. 1 občanského zákoníku ani do 3 měsíců od podpisu smlouvy a nájemce neuplatní právo na odstoupení od  smlouvy podle písmene b),


Uplatní-li nájemce právo na  odstoupení od smlouvy, má pronajímatel právo pouze na  náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy z důvodu pod písmeny b, c nesmí být ze strany poskytovatele spojováno s žádnými finančními nároky.Čl. 7

Všeobecná a závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                      (nájemce)           (pronajímatel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky