Č. 044 - Licence

- Za jakých podmínek je možné publikovat na internetu?
- Vzor - licenční smlouva k publikaci článku na internetu.

Každý má dnes možnost publikovat své články na internetu. Může tak činit buď na vlastních stránkách, nebo v prostoru, který spravuje jiný subjekt. Každý má též možnost založit si vlastní internetový časopis a nechat do něho přispívat jiné osoby. Platí vůbec pro tuto činnost autorské právo? Odpověď zní – ano.

Důležité je, že autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Příkladem jsou např. smlouvy z doby, kdy o možnostech internetové publikace přemýšlelo pár nadšenců – i kdyby v takové smlouvě bylo ustanovení, které by nabyvateli umožňovalo publikovat dílo všemi prostředky, nemohl by jej publikovat na internetu, neboť v takový způsob užití ještě tehdy nebyl znám.

Každá publikace na internetu má svá vlastní pravidla, která se výrazně neliší od publikace v tištěných médiích. I zde dochází k uzavření licenční smlouvy (vzor) – k poskytnutí licence k užití autorského díla. Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Když se k tomu rozhodne, má právo své dílo užít buď sám, nebo k tomu udělit jiné osobě smlouvou oprávnění.

Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Je důležité, aby smlouva rozsah užití přesně specifikovala.

Z pohledu internetové publikace je naprosto nejdůležitějším užitím oprávnění dílo rozmnožovat (§ 13 autorského zákona). Je třeba upozornit na to, že elektronické vyjádření (např. díla literárního) ve formě čitelné pouze pro textové editory, uložené na harddisku počítače je rozmnoženinou autorského díla a že každým “načtením” internetové stránky dochází v počítači koncového uživatele k vytvoření minimálně dočasné rozmnoženiny této stránky.

Při internetové publikaci jde ruku v ruce s oprávněním dílo rozmnožovat oprávnění dílo sdělovat veřejnosti – čímž se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Je jím také zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

Ve smlouvě by vždy měl být jednoznačně patrný účel smlouvy, neboť pak se vždy uplatní zákonná domněnka, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy.

Jestliže se licence poskytuje jako výhradní, vyžaduje smlouva písemnou formu, v opačném případě nikoliv -> jestliže ze smlouvy nevyplývá nic jiného, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.

Ve smlouvě musí být dohodnuta výše odměny nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy

  • z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny; v takovém případě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla, nebo

  • strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.


Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času.-------------------------------------------------------------

Licenční smlouva k publikaci článku na internetuNabyvatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Autor

…………………………………… (jméno a příjmení)

…………………………………… (bydliště)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP)

…………………………………… (e-mailová adresa)Čl. 1

Účel a předmět smlouvy


Účelem smlouvy je upravit možnost publikace díla autora na internetovém portálu …………………………. Publikováním se rozumí trvalé umístění díla na veřejně přístupnou internetovou stránku a jeho sdělení veřejnosti.

Předmětem smlouvy jsou díla autora uvedená v příloze, jež je nedílnou součástí této smlouvy.Čl. 2

Typ licence


Autor poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci k rozmnožování díla (§ 13 autorského zákona) a ke sdělování díla veřejnosti (§ 18 odst. 2 autorského zákona) dle účelu smlouvy.Čl. 3

Odměna


Varianta 1

Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona.


Varianta 2

Autor poskytuje licenci za odměnu ve výši ……… Kč.Čl. 4

Autorská korektura


Nabyvatel se zavazuje dílo převést do elektronické podoby z autorem dodané písemné předlohy (varianta – Autor se zavazuje dílo dodat v elektronické podobě.).

Nabyvatel nezasáhne žádným způsobem do textu díla, kromě provedení případných nezbytných gramatických oprav. Autor má však právo na provedení autorské korektury. Na vyžádání mu bude dílo zasláno na uvedenou e mailovou adresu, popřípadě na disketě prostřednictvím držitele poštovní licence.Čl. 5


Kdyby nabyvatel autorovi provedení autorské korektury neumožnil, má autor právo od smlouvy odstoupit, pokud by v důsledku toho byla snížena hodnota díla. Jestliže by však provedení autorské korektury způsobilo nabyvateli nepřiměřené náklady nebo by změnilo povahu díla, nabyvatel ji nemusí akceptovat.Čl. 6


Pokud nebylo dílo publikováno do 2 let od uzavření smlouvy, má autor právo od smlouvy písemně odstoupit.Čl. 7

Závěrečná ustanovení


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména autorským zákonem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                    (nabyvatel)           (autor)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky