Č. 046 - Příkaz

- Potřebuji, aby za mě někdo jiný obstaral určitou záležitost.
- Vzor - smlouva příkazní.

Příkazní smlouvou (vzor) se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc, nebo pro něho vykoná jinou činnost => předmět této smlouvy leží v činnosti pro jiného – ale pozor, tato činnost nesmí být upravena jinými pojmenovanými smlouvami (např. smlouvou o dílo –> záleží na výsledku činnosti, smlouvou schovací, kdy předmětem je speciální činnost –> opatrování movité věci apod.)

Podstatné náležitosti příkazní smlouvy:

  • určení stran (příkazce, příkazník)

  • určení činnosti, kterou má příkazník uskutečnit


Činnost se uskutečňuje pro příkazce, jde o činnost v zájmu příkazce, tj. v jeho prospěch (majetkový nebo nemajetkový). Smlouva nemusí být písemná, ale pozor, je-li předmětem činnost spočívající v právních úkonech, pak vůči třetím osobám je třeba plné moci, a to ve většině případů písemné.

Co se vůbec pod činností skrývá? Závazek nespočívá v dosažení výsledku, riziko výsledku nese příkazce. Typickým příkladem příkazní smlouvy je zastoupení na základě dohody o plné moci. V tomto případě zástupce (příkazník), jestliže neporuší zákonné, resp. smluvní povinnosti, neodpovídá za to, že zastoupený (příkazce) ve sporu či jiném řízení neuspěl. Jestliže příkazník vykoná řádně vše, k čemu se zavázal, neodpovídá za to, že se nedostavil očekávaný výsledek. Nejčastěji tedy jde o právní jednání -> uzavírání smluv (jménem příkazce a s účinky pro něho), obstarávání jejich realizace (přijímání a dávání plnění), činění úkonů před soudem,... Na základě příkazní smlouvy může být rovněž zastoupen akcionář na valné hromadě apod.

Může jít i o činnost faktickou, např. pomocné úkony související s právním jednáním, obstarání informací, sousedská výpomoc (zalévání květin, vybírání poštovní schránky apod.).

Povinnosti příkazníka. Musí jednat podle svých schopností a znalostí, což se ještě více zvýrazňuje, je-li profesionálem v dané činnosti (bližší podrobnosti pak stanoví speciální zákony – např. zákon o advokacii či notářský řád). Příkazník se musí řídit pokyny příkazce –odchýlit se může pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné a v zájmu příkazce a ten nemůže dát včas souhlas -> jinak odpovídá za škodu.

Příkazník musí též jednat osobně, neboť příkazci není lhostejné, kdo jeho záležitost vyřizuje. Použití náhradníka (substituta) je možné pouze ve dvou případech: souhlasí-li s tím příkazce, nebo je-li to nezbytně nutné v zájmu splnění příkazu. Příkazník musí též podávat zprávy o postupu plnění příkazu -> lhůty k informování může stanovit smlouva, jinak záleží na požádání příkazce.

Povinnosti příkazce. Musí poskytovat součinnost – např. předat klíče od bytu, předat plnou moc apod., musí též poskytnout příkazníkovi předem přiměřené prostředky – zálohu a uhradit vzniklé náklady, i když se nedostavil předpokládaný výsledek jeho činnosti. Potřebnost a užitečnost nákladů se posuzuje se individuálně – např. použití letadla k přesunu na jednání místo vlaku => záleží na tom, kdy příkazník obdržel příkaz k cestě na takové jednání).

Příkazce musí příkazníkovi nahradit škodu – i takovou, která vznikla bez zavinění příkazce => pakliže by záležitost obstarával sám, zpravidla by ho škoda postihla rovněž. Povinností je též zaplatit odměnu. V zásadě jde o smlouvu bezúplanou, odměna tak náleží, byla-li dohodnuta, nebo je obvyklá (vzhledem k povolání příkazníka).
-------------------------------------------------------------

Příkazní smlouvaPříkazce

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Příkazník

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: …………………………Čl. 2

Povinnosti příkazníka


Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může odchýlit pouze pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas.

Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení příkazu je příkazník povinen předložit příkazci vyúčtování.Čl. 3

Povinnosti příkazce


Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi předem na jeho žádost přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil.

Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

Příkazce je rovněž povinen udělit příkazníkovi plnou moc ve všech případech, kdy je toho nezbytně třeba k obstarání sjednané záležitosti, a poskytnout osobní součinnost tam, kde je to s ohledem na aplikovatelnou právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této smlouvy.Čl. 4

Odměna


Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši ……… Kč.

Tato odměna je splatná do 10 dnů od úspěšného obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy. Pokud však nemohla být sjednaná záležitost úspěšně obstarána bez viny na straně příkazníka, je výše uvedená odměna splatná do 10 dnů ode dne, kdy se taková skutečnost stala zřejmou a byla příkazci sdělena příkazníkem.

Odměna bude převedena na účet příkazníka č. ……………, vedený u ………………Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                     (příkazce)           (příkazník)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky