Č. 047 - Prodejní komise

- Potřebuji pomoci s prodejem věci.
- Vzor - smlouva o obstarání prodeje věci.

Nikdo nemůže být expertem na vše, proto občas každý potřebuje pomoci s něčím, v čem se necítí být silný v kramflecích. Např. chcete prodat svůj starší automobil a rádi byste dosáhli co nejlepší ceny, ale automobilům moc nerozumíte, či jste ve vyjednávání málo asertivní a necháte se snadno přemluvit k podmínkám, které pro Vás nejsou příliš výhodné. Pomoci může tzv. prodejní komise, neboli smlouva o obstarání prodeje věci (vzor).

Nejde o klasickou příkazní smlouvu, ale spíše o smlouvu komisionářskou, tzn. že obstaratel jedná svým jménem (na rozdíl od smlouvy příkazní, kdy příkazník jedná jménem příkazce), ale na účet objednatele – veškeré povinnosti a práva musí převést na objednatele.

Podstatné náležitosti smlouvy:

 • určení stran – obstaratel, objednatel,

 • určení věci, která má být prodána – myšlena je věc v právním smyslu (tzn. hmotný předmět, který je pro člověka užitečný a  člověkem ovladatelný),

 • určení ceny, za kterou má být věc prodána – může být stanovena i  minimální hranice,

 • jednání příkazníka vlastním jménem – nabyvatel pak uplatňuje veškeré nároky vůči obstarateli, ne vůči nabyvateli,

 • úplatnost – odměna závisí na výsledku, zpravidla je stanovena procentní částkou z prodejní ceny věci; právo na odměnu má obstaratel pouze v případě, byla-li věc prodána; v odměně jsou již zahrnuty náklady, které obstarateli vznikly, tzn. že je nemusí objednatel uhradit nad rámec,

 • je-li na dobu určitou -> pak musí obligatorně obsahovat určení poplatku, pro případ odstoupení od smlouvy před uplynutím doby,

 • den, kdy byla věc svěřena do prodeje,

 • musí být uzavřena písemně.


Důležité je zmínit asi ještě jednu smlouvu a tou je smlouva zprostředkovatelská. Ta je také často využívána, když člověk potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.

Podstatné náležitosti:

 • určení smluvních stran – zprostředkovatel, zájemce,

 • závazek zprostředkovatele obstarat příležitost uzavřít určitou smlouvu – zprostředkovatel pouze vyhledává pro zájemce smluvního partnera, neuzavírá za něho smlouvu,

 • alespoň rámcové určení smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno

 • úplatnost (úplata někdy slouží i k odlišení od jiného smluvního typu – např. vyhledání smluvního partnera za úplatu = zprostředkovatelská smlouva; vyhledání bezplatné = příkazní smlouva).


Pro zprostředkovatelskou smlouvu se nevyžaduje písemná forma, ale pakliže bude předmětem zprostředkování důležitá smlouva, je dobré uzavřít ji písemně. Zprostředkovatel není oprávněn činit žádné právní úkony => zprostředkovanou smlouvu uzavírá se třetí osobou sám zájemce.

Hlavní povinností zprostředkovatele je vyvíjet činnost. Nemusí dojít k uzavření smlouvy (ale může to mít vliv na provizi). Zprostředkování zahrnuje navázání styku s osobami, jež mohou být potenciální stranou smlouvy, zjišťování, zda mají úmysl uzavřít smlouvu, a informovat o takových osobách druhou smluvní stranu, tj. zájemce.

Zprostředkovatel může zprostředkovávat pro obě strany, jestliže to nezakazuje smlouva. Má právo na provizi, byla-li smlouva uzavřena jeho přičiněním.

Tato smlouva bývá často kombinována se smlouvou příkazní => zprostředkovatel je oprávněn s vyhledaným partnerem uzavřít smlouvu (např. agentura zastupující umělce či modelky, realitní kanceláře apod.).-------------------------------------------------------------

Smlouva o obstarání prodeje věciObstaratel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Objednatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Předmět smlouvy


Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem …………… (popis movité věci), že tato věc nepochází z krádeže, a ani nebyla pořízena z peněz získaných krádeží.

Objednatel se zavazuje předat obstarateli věc okamžitě po podpisu smlouvy. Obstaratel se zavazuje během tří měsíců po převzetí obstarat prodej věci svěřené mu objednatelem do prodeje za objednatelem určenou cenu ……… Kč a objednatel si prodej této věci za takovouto cenu u obstaratele objednává.Čl. 2

Odměna obstaratele


Za obstarání prodeje věci náleží obstarateli odměna ve výši 10% z dosažené prodejní ceny. Obstaratel má na odměnu nárok pouze tehdy, pokud bude věc prodána.

Objednatel má právo, aby mu obstaratel po srážce své odměny vyplatil v hotovosti částku, za kterou věc prodal, a to do 5 dnů od uskutečnění prodeje.Čl. 3

Dodatečný prodej


Pokud nebude věc prodána do tří měsíců poté, kdy jej obstaratel převezme, dohodli se účastníci, že bude prodejní cena snížena na …… Kč a lhůta k prodeji prodloužena o další tři měsíce.

Nebude-li věc prodána do šesti měsíců od převzetí obstaratelem, je obstaratel povinen do 5 dnů po uplynutí této lhůty věc objednateli vrátit.Čl. 4

Odstoupení od smlouvy


Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě však je povinen zaplatit obstarateli odstupné ve výši …… Kč, které je splatné při převzetí věci objednatelem zpět.

Obstaratel je rovněž oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě je povinen vrátit věc objednateli a zaplatit mu odstupné ve výši …… Kč.Čl. 5

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. a občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                   (obstaratel)           (objednatel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.8.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky