Č. 048 - Dílo

- Chci si nechat vyrobit věc na zakázku.
- Vzor - smlouva o vytvoření věci.

Smlouva o vytvoření věci je zvláštním druhem smlouvy o dílo. Podstatné náležitosti smlouvy o dílo jsou:

  • určení smluvních stran – objednatele a zhotovitele.

  • určení předmětu smlouvy (díla) – v našem případě je předmětem zhotovení hmotné věci. Ve smlouvě musí být tato věc dostatečně vymezena (aby byla smlouva určitá). Předmětem tedy nemůže být výsledek nehmotné povahy (k tomu slouží obecná smlouva o dílo).

  • úplatnost smlouvy – smlouva musí obsahovat závazek objednatele zaplatit za dílo – jinak by šlo např. o přátelskou úsluhu

  • závazek zhotovitele provést dílo na své nebezpečí – zhotovitel jej splní tím, že poskytne výsledek své práce, ne pouze tím, že bude na  díle pracovat


Jak je možné určit cenu díla. Prvotní je samozřejmě dohoda. Když však není dohody, musí objednatel zaplatit cenu přiměřenou, což je cena, která je v době uzavření smlouvy obvyklá v daném místě za dílo srovnatelných vlastností vzhledem k náročnosti provedení díla, délce doby, po kterou bylo zhotovováno apod.

Často bývá cena určena dle rozpočtu. Např. jedná-li se o složité dílo (stavba domu, zhotovení atypického nábytku). Účelem je zabránit složitým sporům a poskytnout objednateli záruku, že cena nepřekročí určitou částku. Zhotovitel nemůže účtovat práce či náklady, které nezahrnul do rozpočtu -> objednatel by je musel dodatečně písemně schválit nebo písemně objednat.

Druhým častým způsobem je cena určená odhadem. Ta je sice závazná, ale nemůže být považována za cenu maximální. Je možné ji překročit – ne však podstatně. Za podstatné překročení je třeba považovat zvýšení ceny o 10-20%. Na zvýšení ceny musí zhotovitel písemně upozornit, novou cenu oznámit a odůvodnit -> jinak nemá právo na zaplacení rozdílu. Po oznámení nové ceny – objednatel může od smlouvy odstoupit.


Účelem smlouvy o vytvoření věci je umožnit objednateli, aby získal věc přizpůsobenou jeho individuálním požadavkům. Pozor – při zhotovení součásti již existující věci jde o smlouvu o opravě a úpravě věci, neboť nevzniká věc nová (toto je důležité pro délku záruční doby!!).

Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou při převzetí nebo v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady může uplatňovat pouze objednatel, který smlouvu uzavřel, tedy ne ten, na koho věc později kupní či jinou smlouvu převedl – leda by měl plnou moc či došlo k postoupení pohledávky.

Záruční doba je šest měsíců, u staveb (posuzuje se dle stavebních předpisů – takže i u staveb, které jsou věcmi movitými) tři roky. Tato záruční doba běží ode dne převzetí věci. Převzal-li ji později, než měl, pak ode dne, kdy měl tuto povinnost. Objeví-li se v záruční době odstranitelná vada –> má objednatel právo na odstranění, nebo právo na zrušení smlouvy (právo na zrušení smlouvy má i při opětovném výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad -> vyskytne-li se stejná vada potřetí nebo při současném výskytu alespoň tří vad). Jde-li o neodstranitelnou vadu, má objednatel právo na zrušení smlouvy, nebo právo na slevu (nebrání-li vada řádnému užívání věci).

Objednatel má povinnost převzít zhotovenou věc nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měla být věc zhotovena. Nepřevezme-li ji, musí zhotovitel věc uskladnit, na objednatele přechází nebezpečí škody na věci. Nepřevezme-li ji do šesti měsíců (a nejde-li o stavbu, u které je od počátku objednatel vlastníkem) – může zhotovitel s věcí volně nakládat.-------------------------------------------------------------

Smlouva o zhotovení věci (vytvoření věci na zakázku)Objednatel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)


Zhotovitel

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Závazek zhotovitele


Zhotovitel přijímá zakázku objednatele a zavazuje se na své nebezpečí k vytvoření věci – ………… (konkrétní vymezení věci), a to dle nákresu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Termín dokončení díla je stanoven na ……… V případě prodlení zhotovitele poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit.Čl. 2

Závazek objednatele


Objednatel se zavazuje dílo po jeho dokončení v řádném termínu převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.


Čl. 3

Cena díla


Cena se sjednává odhadem na ……… Kč. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba cenu o více než 10 procent překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu; jinak nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Po oznámení nové ceny může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen zaplatit cenu díla do 10 dnů od převzetí díla, a to na účet zhotovitele č. …………, vedený u …………… Ocitne-li se objednatel v prodlení při převzetí díla, běží lhůta uvedené v předchozí větě od okamžiku, kdy mělo být dílo převzato.Čl. 4

Provedení díla


Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, není oprávněn dát provést dílo někým jiným, žádnou činnost nesvěří ani svým zaměstnancům. Zhotovitel bere na vědomí, že si jej objednatel k provedení díla vybral pro jeho vysokou zkušenost s vytvářením podobných věcí.Čl. 5

Materiál


Dílo bude provedeno z materiálu, který zhotoviteli dodá objednatel. Objednatel se zavazuje dodat materiál bezodkladně po uzavření smlouvy, nejdéle však do 5 dnů od uzavření smlouvy.

Nebude-li materiál dodán ve sjednané lhůtě, vyzve zhotovitel objednatele písemně k jeho dodání a určí mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění. Po jejím marném uplynutí je oprávněn od smlouvy odstoupit.Čl. 6

Upozornění na vady


Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky bránící řádnému zhotovení díla nebo jsou-li pokyny objednatele k provedení díla nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li objednatel přes upozornění na objednávce, zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy a dílo provede, neodpovídá za vady, které dílo má v důsledku vadného materiálu nebo nevhodných pokynů. Zhotovitel neodpovídá ani za škodu, která by následkem takto vadného díla vznikla.Čl. 7

Převzetí díla a nabytí vlastnického práva


Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla.

Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy dílo mělo být zhotoveno, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši …… Kč za každý započatý den.

Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy bylo dílo zhotoveno, může zhotovitel s dílem volně nakládat.Čl. 8

Závěrečná ujednání


Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..Podpisy:      ………………………      ………………………

                   (zhotovitel)           (objednatel)


Název rubriky - Občanské pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky