Vydědění potomka

Nestýkám se s dcerou /nechce ona/ od svého rozvodu před 18 lety, nikdy mi neodpověděla na dopis, dárky vracela, ani na pohřbu rodičů mě nepozdravila. Zdědil jsem zničenou chalupu, kterou jsem přestavěl s novou ženou a bojím se, aby se moje žena, která se na chalupě nadřela a odříkala si se mnou, nemusela v případě mé smrti dělit s dcerou o krásný majetek. Je šance to zajistit napíšu-li závěť s tím, že ji vyděďuji, protože o mne nemá zájem tolik let?

Chcete-li vydědit potomka, musíte sepsat listinu o vydědění. Tato listina musí splňovat stejné náležitosti, jako závěť samotná. Tedy – budete-li ji sepisovat vlastnoručně, musí být též vlastnoručně podepsána a datována. Také v ní musí být uveden důvod vydědění – ve Vašem případě přichází v úvahu § 469a odst. 1 písm. b), který říká: „Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.“
Jestliže by Vaše dcera listinu o vydědění napadla, záleželo by na posouzení soudu, zda listinu uzná či nikoliv. Soud by vedl řízení, ve kterém by se prokazovaly tvrzené skutečnosti o tom, že potomek neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem. Vždy jde o posouzení okolností konkrétního případu. Soud bude také např. zjišťovat, zda potomek zůstavitele měl reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem, tj. zda zůstavitel měl sám zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy. Dle toho, co píšete, by však toto neměl být problém.
Nutno ještě pamatovat na to, že v případě, kdy je potomek vyděděn, nastupují na jeho místo jeho potomci. V tomto případě tedy Vaše vnoučata. Pokud to však v listině o vydědění výslovně uvedete, budou se důsledky vydědění vztahovat i na ně.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.6.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.6.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky