"Energetické" věcné břemeno

Dobrý den. Prosím o radu v otázce věcného břemene. Zakoupili jsme RD v jehož oplocení je umístěna rozvodná skříň k veřejnému osvětlení. Jelikož chci toto oplocení zrušit, vyzval jsem energetické závody, k odstanění tohoto zařízení. Bylo mi oznámeno, že zařízení bylo instalováno se souhlasem předešlých majitelů v roce 1985 (tento souhlas mi nebyl na moji žádost předložen) a případné přeložení bude provedeno na náš náklad, což je cca 40-50 tis Kč. Na LV není k nemovitosti zapsáno žádné věcné břemeno. Je možné aby toto věcné břemeno vzniklo ze zákona nebo rozhodnutím orgánu? Pokud nebyl proveden vklad věcného břemene do katastru nemovitostí, má to na něco vliv. Předem děkuji.

K zodpovězení Vašeho dotazu se musíme podívat nejdříve trochu do historie. V roce 1985 platil zákon č. 79/1957 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), který v § 22 stanovil, že energitický podnik má oprávnění (kromě jiných): „stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i malé stanice do rozlohy 30 m2, s příslušenstvím, zejména zřizovat na nemovitostech podpěrné body, přepnout nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení.“ § 22 odst. 5 pak výslovně uváděl, že jde o věcné břemeno.

Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 22/1994 Sb. (o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci), který v § 45 odst. 3 stanovil, že „oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena.“ Stejné ustanovení obsahuje i současný energetický zákon (č. 458/2000 Sb.), a to konkrétně v § 98 odst. 4. 

Z toho vyplývá – v roce 1985 nejspíše vzniklo věcné břemeno na nemovitosti, energetické podniky měly oprávnění takové věcné břemeno zřídit (byly oprávněným orgánem). Věcné břemeno mělo být též na návrh energetického podniku zapsáno do evidence nemovitostí. Jestliže se tak nestalo, nemělo to vliv na vznik věcného břemene. Jelikož nebylo věcné břemeno dříve zaspáno, nemohlo být ani přejato do současného katastru nemovitostí, proto není na Vašem LV. Věcné břemeno však pravděpodobně platně vzniklo a existuje i nyní.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.6.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.6.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky