Hospodaření s věcí ve spoluvlastnictví, vypořádání

Jsem majitelem ideální 1/5 pozemku (pole), zbylé ideální 4/5 vlastní moji sourozenci. Chci na své 1/5 postavit RD - mám nějaké právo prvního výběru na konkrétní část pozemku nebo je nutná dohoda (písemná) mezi sourozenci? Pro stavbu RD je totiž vhodná pouze krajní část celého pozemku situovaná u silnice. Co mohu dělat, pokud sourozenci budou trvat na pro mě nevýhodném rozdělení?

Ve Vašem případě se jedná o podílové spoluvlastnictví dle § 137 a násl. Z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kde podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.
Parcela je celek, právo prvního výběru na konkrétní část pozemku není, je nutná dohoda spoluvlastníků – není stanovena forma této dohody. Právní praxe upřednostňuje písemnou formu.
Pokud by sourozenci trvali na, pro danou osobu nevýhodném postavení, navrhovala bych dle § 141 obč. z. dohodu spoluvlastníků o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání, přičemž je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, jako v tomto případě, je obligatorně stanovena písemná forma této dohody. V případě, že by nedošlo k dohodě, tak by dle § 142 obč. z. zrušil spoluvlastnictví a provedl vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédl by přitom k velikosti podílů a k účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita.

Odůvodnění: Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

Dotaz zodpověděla Lenka Konvalinová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky