Přechod práva nájmu k družstevnímu bytu - dědění majektového podílu v družstvu

Dobrý den, v době trvání manželství zdědím majetkový podíl práv a povinností v bytovém družstvu. Zajímalo by mne, zda vzniká společné členství manželů v bytovém družstvu i v případě dědictví. Pokud ano, zajímalo by mne, jestli družstevní byt nabytý v dědictví spadá výlučně do mého majetku (není součástí společného jmění manželů) a jak by soud postupoval v případě rozvodu.

Podle § 706 odst. 2 ObčZ (zákon č. 40/1964 Sb.) platí, že v případě, že zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. To znamená, že v případě, že takto zdědíte členský podíl, zdědíte i nájem bytu po zůstaviteli. Jde o přechod nájmu bytu (sukcesi svého druhu), kdy nový nájemce (vy) vstupuje do nájemního vztahu po zůstaviteli. Protože jste ženatý, vznikne společný nájem bytu manželi. V případě rozvodu tento společný nájem bytu zanikne rozvodem a vám by zůstalo právo byt užívat při výlučném členství v družstvu.

Jiný případ by byl, kdyby vám vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, pak by vznikl společný nájem i společné členství - viz § 703 odst. 2 ObčZ, v případě rozvodu byste se musel s manželkou dohodnout, kdo by zůstal nadále výlučným členem družstva a tím i nájemcem bytu, nedohodli-li byste se, pak na návrh jednoho z vás by rozhodl soud. Ve vašem případě vám nevzniká právo na uzavření nájemní smlouvy, ale vstupujete do již uzavřené nájemní smlouvy po vašem zůstaviteli.

Dotaz zodpověděla Kateřina Pechová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky