Zpochybnění darovací smlouvy

Od svého dědy jsem měsíc před jeho smrtí dostala darem finanční hotovost. Nyní mě má teta (dcera dědy) nutí k vrácení peněz, že jsem si je vzala bez svolení dědy. Nemám na darování žádnou písemnou smlouvu, ale při darování byl přítomný i můj manžel. Jsou tyto peníze mé a budou se případně započítávat do dědických podílů při vypořádávání pozůstalosti?

Darovací smlouva nemusí být písemná, je-li předmětem daru movitost (vaše finanční hotovost) a dojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování (§ 628 odst. 2 ObčZ). Potud je vše v pořádku, ale dále je váš dotaz velmi neurčitý. Zda budou nebo nebudou takto darované peníze započteny záleží na tom zda k dědění dochází ze závěti nebo ze zákona.
Pokud by váš dědeček (dále jen zůstavitel) zanechal závěť, peníze se započtou, jestliže k tomu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jste byla proti dědicům tzv. první skupiny (zůstavitelovy děti a manžel, nedědí-li některé dítě, nabývají jeho podílu jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti, dědí jejich potomci) neodůvodněně zvýhodněna (§ 484 ObčZ).
Pokud by tu závěť nebyla, dochází k dědění ze zákona. Nevím kdo z vašich příbuzných, kromě tety, bude ještě dědit. Vy jako vnučka by jste vůbec nemusela být dědičkou, protože by po vašem dědovi dědila rovným dílem jeho manželka a jeho děti (vaše teta, váš rodič a popř. další sourozenci). Pokud Váš rodič zemřel, dědila by jste místo něj jeho podíl (§ 473 Obč Z), pak se započte i to co od zůstavitele obdržel Váš rodič (§ 484 ObčZ). Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte i to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování. Nevím kolik Kč činila výše zmíněná finanční hotovost (dle výše a dle majetkových poměrů vašeho dědy a Vás lze určit zda se jednalo o obvyklé darování či ne. Např. pokud by hotovost byla co do výše neobvyklá pro Vás či pro Vašeho dědu, pak se o obvyklé darování nejedná. Částka by se započítala.).

Dotaz zodpověděla Kateřina Platonová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky