Ochrana nájemce při změně pronajímatele

Z důvodů změny zaměstnání jsem si v novém působišti zajistil nájemní byt. Majitelem bytu je soukromá firma (spol. s r.o.). Domnívám se, že nájemní smlouva je v pořádku a nemám obavy z nejasného právního vztahu. Jakou právní ochranu mám ale v případě, že se např. ona soukromá společnost dostane do problémů, např. dluhů, nebo bude vyhlášen konkurs nebo společnost zcela zanikne. Může být tento nájemní byt použit k prodeji na úhradu pohledávek, co pak bude se mnou? Popř. může exekutor zabavit z toho bytu inventář, který je majetkem pronajímatele, ale v souladu s nájemní smlouvou ho užívám? Co se bude dít, když společnost zanikne nebo ukončí své aktivity v ČR (jedná se o zahraniční firmu)?

Jestliže bude vyhlášen konkurz na výše zmíněnou společnost, váš byt může být zahrnut do konkurzní podstaty a tím použit k úhradě dluhů věřitelů, podobná situace nastane i okamžikem zániku společnosti. Ve své podstatě, ale nedojde k ničemu jinému než ke změně vlastnictví k pronajaté nemovitosti a nabyvatel vstoupí do právního postavení pronajímatele (§ 680 odst. 2 ObčZ). Vy jako nájemce jste oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile Vám byla změna oznámena nebo nabyvatelem prokázána (§ 680 odst. 2 ObčZ). Co se týče Vaší právní ochrany: nájemní smlouvu můžete vypovědět jen Vy jako nájemce, z důvodů změny vlastníka nemovitosti, a to i tehdy byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou (§ 680 odst. 3 ObčZ).

Jiná situace nastane u změny vlastnictví movitých věcí. Tam může smlouvu vypovědět i nabyvatel (§ 680 odst. 3 ObčZ). Věci, které máte v nájemní smlouvě specifikované jako příslušenství bytu zabaveny být nemohou. Pak by tu byl další důvod k výpovědi z vaší strany, protože by byla odňata taková část věci, že by tím byl zmařen účel smlouvy (§ 679 odst. 1 ObčZ). Movité věci, které jsou nadstandartní součástí bytu a zároveň majetkem pronajímatele (např. drahé obrazy, starožitnosti) a nejsou zahrnuty mezi příslušenství, zabaveny být mohou.

Dotaz zodpověděla Kateřina Platonová, studentka 4. ročníku FPR ZČU


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky