Vrácení daru, dědictví

Moji rodiče postavili rodinný dům. Po smrti otce zůstali v dědickém řízení manželka a 2 vlastní dcery. Po smrti otce byl jeho majetek převeden na jednu dceru. Zůstala tedy druhá polovina která náležela matce. Matka současně v dědickém řízení darovala svůj podíl druhé dceři. Tedy v konečném stavu náleží obou dcerám ideální polovina majetku. Po uplynutí 6 let nastal však problém a matka chce svůj darovaný podíl vrátit a přepsat nebo uvést v závěti pouze na dceru která dědila po otci. Má matka právo na odstoupení již z platného darování? Důvodem by bylo nepatřičné chování ze strany obdarované. Jestliže ano, musí mít následně dcera, která by tímto nabyla majetek po matce formou připsání v závěti, povinnost vyplatit svou sestru?

Jestliže obdarovaná dcera hrubě porušuje dobré mravy vůči svojí matce (dárci) a matka uplatní právo na vrácení daru, je dcera povinna ji dar (ideální polovinu nemovitosti) vrátit dle § 630 občanského zákoníku. Porušením dobrých mravů je porušení značné intenzity, nebo porušování soustavné a to už ať fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Doba 6 let od darování není důležitá, dárce může své právo uplatnit kdykoliv. Matka by měla oznámit své dceři, že chce svůj dar zpět, nezáleží zdali to učiní písemně nebo ústně. Pokud dcera dar nevrátí může se matka (dárce) domáhat svého práva u soudu podáním žaloby.

Bude-li dcera uvedena v závěti nemusí sestru (druhou dceru) vyplatit, neboť závěť má přednost před zákonem (§ 461 Občanského zákoníku). Zároveň musí být druhá dcera v závěti vyděděna, jinak by měla ze zákona nárok na tzv. povinný podíl neopomenutelného dědice. Povinný podíl neopomenutelného dědice (dle § 479 Občanského zákoníku) je u nezletilé alespoň tolik, kolik činí její dědický podíl ze zákona, a u zletilé alespoň tolik, kolik činí polovina jejího dědického podílu ze zákon. Proto je nutné napsat závět a v ní vydědit druhou dceru.

Tento dotaz zodpověděla Eva Mastná, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky