K pojmu závět - Usnesení NS ČR

Ročník 1999, sešit č. 7, strana 354, č. rozh. 44

Druh rozhodnutí: Usnesení

Autor rozhodnutí: Nejvyšší soud - 21 Cdo 586/98 - 17.11.1998

Holografní závěť je platným právním úkonem jen tehdy, byl-li v ní uvedený den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, napsán vlastní rukou zůstavitele. Vydá-li soud usnesení podle ustanovení §175k odst. 1 o.s.ř., rozhoduje o tom, se kterým z dosavadních účastníků řízení o  dědictví, mezi nimiž je spor o dědické právo, bude nadále jednáno jako s osobou, o níž lze mít důvodně za to, že je dědicem, popřípadě se kterým z dosavadních účastníků nadále nebude jednáno, neboť lze mít důvodně za to, že není dědicem. Řešení předběžné otázky, které je pro toto rozhodnutí významné (např. posouzení platnosti závěti), nemůže být vyjádřeno ve  výroku tohoto usnesení, ale pouze v jeho důvodech. Vztah k právnímu předpisu: §476 zák. č. 40/1964 Sb.


Název rubriky - Občanské pr. - judikatura
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 29.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky