Centrální evidence exekucí

Dle zákona je exekutor povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce. Jak si mohu ověřit, zda tak skutečně činní? Nahlédnutím do spisu to nezjistím. Co je tímto ustanovením vlastně řečeno? Že se vůbec nesmí zabívat později doručenými usneseními? Děkuji.

V § 46 odst. 2 exekutorského řádu (z. č. 120/2001 Sb. v platném znění) je opravdu obsaženo ustanovení říkající, že pořadí provedení exekuce je určeno dnem, kdy exekutorovi došlo usnesení o nařízení exekuce. Jak říká důvodová zpráva k zákonu, za porušení této povinnosti je exekutor kárně odpovědný. Touto právní úpravou se má zabránit upřednostňování jedněch oprávněných při provádění exekuce nebo jednotlivých exekučních řízení v závislosti na výši vymáhané pohledávky. Bohužel dodnes není funkční Centrální evidence exekucí, která má fungovat v elektronické podobě. Má jít o veřejný seznam, ze kterého se budete moci dovědět vše potřebné. Pokud však dnes máte pochybnosti o tom, zda exekutor postupuje dle zákona, můžete podat podnět Komoře exekutorů, která je oprávněná věc prošetřit a popřípadě vést s exekutorem kárné řízení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky