Zrušení věcného břemene

V roce 1914 bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy přes můj pozemek pro majitele sousedních pozemků. V 60. letech byla okrajová část mého pozemku vytyčena jako cesta a k této cestě bylo zřízeno stejné věcné břemeno chůze a jízdy. Věcné břemeno k mému pozemku však v uvedené době zrušeno nebylo. Toto břemeno se dvakrát stejně opakuje k užívané cestě i k mému pozemku. Je možné zrušit břemeno vztahující se k pozemku jinak než souhlasným prohlášením oprávněných (např. soudním rozhodnutím)?

Zánik věcných břemen upravuje občanský zákoník v § 151p. Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu (soudu) nebo ze zákona (např. promlčením). Mohou zaniknout též smluvně (pak je nutný vklad do katastru nemovitostí). Věcné břemeno též zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti (přechodnou nemožností výkonu práva však věcné břemeno nezaniká).

Jestliže obě věcná břemena jsou shodná a svědčí stejnému oprávněnému, pak se můžete obrátit na soud s návrhem, aby věcné břemeno zrušil a argumentovat tím, že zde došlo ke změně poměrů, oprávněnému vznikla nepřiměřená výhoda tím, že má ke stejnému pozemku dvě shodná věcná břemena lišící se pouze svým umístěním. Soud může rozhodnout, že věcné břemeno za přiměřenou náhradu zruší.

Podle § 109 občanského zákoníku se též právo odpovídající věcnému břemenu se promlčí, není-li po dobu deseti let vykonáváno. Pakliže není jedno právo odpovídající věcnému břemeni využíváno po dobu delší než 10 let, můžete se obrátit na soud, aby určil, že je toto právo promlčeno.

Nutno též podotknout, že patři-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné břemeno zaniklo nejpozději její smrtí nebo zánikem.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky