Prohlášení konkurzu na prodejde přerušuje řízení o zápisu vkladu do katastru nemovitostí

Dobrý den. Kupuji byt do osobního vlastnictví. Předpokládejme, že je sepsána řádná kupní smlouva, a že na katastr nemovitostí byla podána žádost o vklad vlastnictví. Jaké je riziko, že o daný byt přijdu, pokud společnost, od které byt kupuji, zkrachuje (ukončí svou činnost a je na ní prohlášen konkurz) v mezidobí od podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí a samotným zápisem? Je daná nemovitost součástí konkurzní podstaty, nebo přejde na kupujícího?

Jestliže je na kupujícího podán návrh na prohlášení konkurzu a následně prohlášen i konkurz, má to několik efektů. Konkurzní podstatu tvoří majetek, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu a kterého nabyl za konkurzu.

Účinky prohlášení konkursu jsou popsané v ustanovení § 14 zákona o konkurzu a vyrovnání. Jedním z těchto účinků je, že, vyjma řízení, na něž zákon o konkursu a vyrovnání pamatuje výslovně (např. trestní řízení, v němž však nelze rozhodnout o náhradě škody), se přerušují všechna řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku (§ 14 odst. 1 písm. c). Není tu rozhodné, zda jde o řízení soudní či jiná (např. správní řízení). Nároky, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty, se přitom rozumí veškeré nároky, jež s majetkem podstaty přímo či nepřímo souvisejí a které tak mají vliv na některá oprávnění s majetkem podstaty spojená. Řízením o takových nárocích je rovněž řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Je-li totiž konkurz na majetek dlužníka prohlášen ještě před vydáním rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, je nemovitost, již se zápis týká, majetkem, který do podstaty patří (vlastníkem nemovitosti je stále dlužník - úpadce).

Můžete požádat správce podstaty, aby podal návrh na pokračování v přerušeném řízení. Měl by Vám vyhovět, pokud byla kupní smlouva uzavřena za standardních podmínek (což se týká hlavně kupní ceny - úkolem správce je dbát o to, aby nebyla konkurzní podstata zmenšována).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky