Přípustnost audionahrávky protistranny jako důkazu

Dobrý den. Došel mi platební rozkaz, proti kterému jsem podal odpor a v současné době probíhá jednání u soudu. Jedním z mých důkazů proti existenci pohledávky jsou audionahrávky, které jsem tajně pořídil asi před rokem. Na těchto audionahrávkách jsou zaznamenány rozhovory se žalující stranou a naprosto jasně hovoří o neexistenci pohledávky. Žalující strana tyto audionahrávky jako důkaz zamítla. Existuje nějaká možnost jak tyto nahrávky u soudu použít i bez souhlasu žalující strany? Za odpověď předem děkuji.

Jako důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci (zejména výslech svědků, znalecký posudek, zpráva a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků). Ve sporném civilním řízení (jakým je i řízení o zaplacení pohledávky) jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Každý z účastníků má právo vyjádřit se k návrhům na důkazy, které předkládá protistrana, nebo které výjimečně chce provést soud z vlastní iniciativy.

Dle mého názoru je audionahrávka přípustným důkazem, pokud při jejím pořízení nebyl porušen zákon, nebo práva třetích osob. A zde se dostáváme k jádru věci. Navrhne-li účastník k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen v rozporu s právními předpisy nebo jehož opatřením došlo k zásahu či k porušení práv jiné osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. Judikatura např. zaujala stanovisko k záznamu telefonického rozhovoru, který byl pořízen bez vědomí hovořící osoby - takový důkaz je dle názoru Nejvyššího soudu nepřípustný. Vaše audio nahrávka je stejným případem. Proti Vám hovoří ustanovení na ochranu osobnosti dle § 11 a násl. občanského zákoníku. Zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

Jediným důkazem, který může zamítnout přímo účastník, je provedení jeho výslechu. Dle § 131 občanského soudního řádu musí účastník sporného řízení se svým výslechem souhlasit. Vámi popsaná audionahrávka rozhodně není výslechem účastníka. K jiným důkazům má účastník právo vyjádřit se, ale nemůže je zamítnout. O tom případně rozhoduje soud.

Jestliže spor prohrajete, můžete podat odvolání a odůvodnit jej i tím, že soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl Vámi navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky