Reklamace bot, ujednání nad rámec záručních podmínek

Dobrý den. Koupili jsme si u jedné společnosti boty. Při koupi nám bylo řečeno, že je můžeme vrátit do 10 dnů v prodejně, kde jsme je zakoupili, pokud v nich nebudeme chodit ve venkovních prostorách. Tak jsme učinili, ale byli jsme z prodejny vyhnáni. Proto jsme výměnu zkusili ještě jednou a to přes majitele prodejny. Nevyhověli nám. Zaslali jsme na vedení společnosti dopis, jak se cela věc udála a žadali jsme o výměnu bot. Na tento dopis nám zatím neodpověděli. Jak máme postupovat? Děkuji.

Vy (jako kupující) a podnikatel (prodávající) jste uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem byly boty. Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb. v platném znění). § 612 a následující se týkají prodeje zboží v obchodě. Předně - prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající navíc i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Tato záruční doba činí do konce roku 2002 6 měsíců. Toto je tedy základ.

§ 620 odst. 3 navíc říká: "Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky." Jestliže prodávající prohlásí, že má kupující právo věc (ve Vašem případě boty) do 10 dnů od jejich koupě vrátit, pak je to v pořádku. Toto jeho prohlášení však musí být obsaženo v záručním listě. Nestačí ústní prohlášení (ujištění) prodávajícího, že máte toto právo.

Jestliže má zakoupená věc vady, máte tato práva:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit - aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (maximálně do 30 dnů). Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady - právo na výměnu věci anebo právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

c) jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky