Nájem služebního bytu

Jsem zaměstnancem soukromé firmy, která mi nabídla možnost užívat služební byt. Pracovní poměr mám uzavřen na dobu neurčitou. Můžete mi poradit jak mám postupovat, pokud bych nabídku na užívání služebního bytu přijal? Pamatuje náš právní řád na takovouto problematiku?

Nejprve si musíme vymezit, co je to služební byt. Jeho definici uvádí zákon č. 102/1992 Sb. v platném znění. Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků,

c) byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy, pracovníků federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a příslušníků Federálního policejního sboru, vojsk federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, Sboru hradní policie, Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České republiky.

Ustanovení občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb. v platném znění) pamatují také na úpravu nájmu služebního bytu. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu počínají § 685. Také nájem služebního bytu vzniká uzavřením písemné nájemní smlouvy, která musí splňovat obecné požadavky na nájemní smlouvu kladené. Je nutno upozornit, že i když je nájem uzavírán na dobu trvání pracovního poměru, pak soudní judikatura vychází z toho, že když je pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je i nájemní vztah uzavřen na dobu neurčitou.

Nájem služebního bytu s sebou nese i určité odlišnosti od nájmu "obyčejného" bytu. Tak například nemůže dojít ke vzniku společného nájmu manželů, stejně jako se služebního bytu netýká přechod nájmu bytu. S nájmem služebního bytu je též vázán speciální důvod výpovědi - § 711 odst. 1 písm. b) - pronajímatel může dát nájemci výpověď, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky