Autorské dílo - fotografie, negativ

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na něco ohledně autorských práv. Nechal jsem si vyrobit modelingové fotografie, které jsem si zaplatil. Můj dotaz zní, kdo má právo na negativ a kdo má na vystavování fotografií autorské právo - já, jakožto jejich objednavatel a zároveň jejich majitel (po stránce finanční) nebo majitel fotoagentury, ktery je fotil. Předem děkuji za odpověď.

Na Vaši situaci dopadá autorský zákon (č. 121/2000 Sb. v platném znění). Předmětem autorského práva je dílo, které zákon definuje jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřený v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Musí jít o dílo literární, umělecké nebo vědecké. Mezi ně patří i dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii (§ 2). Pro fotografie je důležité ustanovení, které vztahuje autorské právo na dílo dokončené, ale také na jeho jednotlivé vývojové fáze a části (za vývojovou část fotografie lze považovat negativ - každá fotografie z něho pořízená je dle zvyklostí považována za originál).

Autorem díla je fyzická osoba, které dílo vytvořila, v tomto případě fotograf. Autor má právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Autor (fotograf) Vám převedl vlastnické právo k hmotnému substrátu, na kterém je dílo zachyceno ("k papíru"). Jeho autorská práva zůstávají zachována. Jestliže by jste však chtěl fotografie vystavovat, nemusíte mít výslovný souhlas autora, stačí, když fotograf toto užití díla výslovně nevyloučil, jak říká § 39 autorského zákona: "Do práva autorského nezasahuje vlastník originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného nebo díla fotografického, který takové dílo vystavuje nebo k vystavení bezplatně poskytne, pokud takové užití autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině díla nevyloučil."

Nutno ještě připomenout § 37 odst. 2 písm. b) autorského zákona: "Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou, a které bylo úplatně objednáno." a § 61 autorského zákona: "Objednatel může užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak (tak vyplývá např. při vystavování fotografií - pozn. autora). Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele (pozn. autora - jde-li o podobiznu osoby, bude vždy velmi na místě vážit, zda užití není v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele)."


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky