Úřední úschova

Kde mohu najít či dostat informaci o institutu “uložení do úřední úschovy”. Děkuji.

§ 568 občanského zákoníku uvádí: "Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel." Řízení o úschovách pak obsahuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb. v platném znění) v § 185a a následujících. U soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku.

Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho, kdo peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá (složitel), že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná.

Soud rozhoduje bez jednání usnesením, které doručí účastníkům do vlastních rukou. Vyžádá-li si úschova náklady, uloží soud složiteli, aby složil přiměřenou zálohu na náklady. Nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, soud návrh na přijetí do úschovy zamítne. Předmět úschovy vydá soud příjemci na jeho žádost.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky