Soudní exekuce

Ráda bych se informovala na význam následující věty z článku : Soudní exekutoři - domůžete se svých pohledávek? Exekuční řád ukládá soudu na každý úkon lhůtu, například exekuce musí být nařízena do 15 dnů od doručení návrhu na zahájení exekuce (ať již soudu, nebo přímo exekutorovi). Mám podán návrh na exekuci od léta 2001 Městskému soudu pro Prahu 8 a dosud k žádnému rozhodnutí nedošlo. Děkuji za odpověď.

Věřitel se může domáhat zaplacení své pohledávky dvojí exekuční cestou. Tou první (kterou jste v létě roku 2001 zvolila i Vy) je klasická cesta dle občanského soudního řádu. § 251 o.s.ř. říká: "Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí." Příslušným k nařízení a provedení exekuce, k činnosti před nařízením výkonu rozhodnutí je soud. Jednotlivé úkony při provádění výkonu rozhodnutí provádí z pověření soudu zaměstnanec soudu (vykonavatel). Pro takový způsob exekuce nejsou stanoveny žádné lhůty.

Druhou cestou, kterou umožňuje nový zákon č. 120/2001 S. (o soudních exekutorech a exekuční činnosti - exekuční řád), je taková, kdy oprávněný ve svém návrhu na výkon rozhodnutí rovnou označí exekutora, který má výkon rozhodnutí provést (§ 38 odst. 1). Návrh může být zaslán jak exekutorovi, tak soudu. Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, předloží tento návrh spolu s exekučním titulem nejpozději do 15 dnů soudu a požádá ho o udělení pověření k provedení exekuce. Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne. Jde však o lhůty pořádkové, z jejichž nedodržením není spojena přímo žádná sankce. Exekutor je povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce. Jestliže exekutor závažně nebo opětovně porušil povinnost stanovenou exekučním řádem, může být proti němu vedeno kárné řízení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky